aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Grzegorz Jedamski - Petycja w obronie praw obywateli

26 stycznia 2024
Grzegorz Jedamski - Petycja w obronie praw obywateli

Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. W dnu 22 stycznia 2024 roku, Pan Grzgorz, nasz czytelnik zwrócił się do  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Marszałek Senatu z petycją w obronie praw obywateli do świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości zgodnej z Konstytucją.

Poniżej pełna treść korespondencji Pana Grzegorza Jedamskiego skierowanej do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Marszałek Senatu.


Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Senatu

Komisja Petycji


Wielce Szanowna Pani Marszałek,

przesyłając niniejszą PETYCJĘ bardzo proszę Panią Marszałek o niezwłoczne jej  przekazanie Komisji Petycji celem rozpoznania.

Wyrażam nadzieję, że Komisja Petycji ze względu na meritum PETYCJI dokona niezwłocznie pozytywnego jej rozpatrzenia i przedłoży Pani Marszałek wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy o nowelizacji wskazanych przepisów przedmiotowych ustaw.

Wnioskowana w PETYCJI nowelizacja wskazanych przepisów przedmiotowych ustaw jest niezbędna w celu zagwarantowania obywatelom świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości wynikającej z praw określonych w Konstytucji.

 
Ze względu na negatywne skutki społeczne niekonstytucyjnych przepisów, które dotyczą ponad 1,5 mln osób, nowelizacja przedmiotowych przepisów jest konieczna.

Z góry dziękuję Pani Marszałek za niezwłoczne przekazanie PETYCJI do rozpatrzenia Komisji Petycji.
 
Składam niniejszą PETYCJĘ do Senatu, albowiem PETYCJA złożona do Sejmu w niniejszej materii nie została przez Marszałka Sejmu przekazana Komisji do Spraw Petycji  -  PETYCJA  przesłana do Sejmu opublikowana na stronie Senatu w uwagach obywatelskich do ustawy budżetowej na rok 2024 - druk nr 46  (uwaga 3).
 
W związku z powyższym składam niniejszą PETYCJĘ do Senatu z nadzieją, że Wysoka Izba podejmie niezwłocznie inicjatywę ustawodawczą w wnioskowanym zakresie, mając na względzie konieczność zagwarantowania obywatelom praw wynikających z Konstytucji.

Z wyrazami szacunku i poważania

Grzegorz Jedamski
 
Ponżej prezentujemy pełną treść petycji,
 
P E T Y C J A

w obronie praw obywateli do świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości zgodnej z Konstytucją


Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  art. 2  ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., składając niniejszą petycję w interesie własnym i publicznym wnoszę o:
 
1/  zmianę pkt 7 w art. 6 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933,1155 i 2140, z 2023 r. poz.337) poprzez nadanie art. 6 pkt 7 następującego brzmienia;  "7)  emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę równą kwocie najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych,"
 
2/  zmianę ust. 2 art. 85 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672 ) poprzez nadanie art. 85 ust. 2 następującego brzmienia; " 2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust.2 i art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi od 1 marca każdego roku kwotę wynikłą z kwoty minimum socjalnego, obliczonego dla cen z pierwszego kwartału roku poprzedniego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, powiększonej co najmniej o przyjęty wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur za poprzedni rok.";
dodanie do art. 85 w ust. 2 pkt 1 o następującym brzmieniu " 1) Rada Ministrów uchwałą do 15 lutego każdego roku ( opublikowaną w Dzienniku Ustaw ) określi wysokość kwoty najniższej emerytury i  renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, obowiązującej od 1 marca danego roku, której wysokość nie może być mniejsza od kwoty minimum socjalnego, obliczonego dla cen z pierwszego kwartału poprzedniego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 1 - osobowego gospodarstwa emeryckiego, powiększonej co najmniej o przyjęty wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur za poprzedni rok.
 
UZASADNIENIE  WNIOSKOWANYCH   ZMIAN

Przedstawione w pismach z dnia 13 listopada, 22 listopada i 1 grudnia 2023 r., przesłanych m.in do wszystkich Posłów pocztą elektroniczną (tytuł: Apel do Parlamentarzystów o przywrócenie praw nabytych emerytom i rencistom KRUS; Niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw; Rolnik/emeryt to też obywatel, który ma prawo do godnej emerytury, zgodnej z art. 30 Konstytucji ), zarzuty o niekonstytucyjności zmian ustawowych odnoszących się do obniżenia emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wskazane naruszenie praw Konstytucyjnych obywateli uzasadniają w pełni konieczność wskazanych w powyższym pkt. 1 i 2 ustawowych zmian  w przedstawionym zakresie - skan w/w pism  oraz pisma z 15 stycznia br. (uwagi obywatelskie do ustawy budżetowej na rok 2024 ) w załączeniu - zał. 1-17.
 
Zgodnie z art. 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego. Wprawdzie zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa, niemniej zakres zabezpieczenia nie może naruszać praw obywateli wynikających z art. art. 2 i 30 Konstytucji.
 
Niestety, obecna forma zabezpieczenia społecznego regulowana m.in przepisami o emeryturze podstawowej i najniższej w/w ustawami oczywiście bezwzględnie narusza prawa obywatela wynikające z art.art. 2 i 30 Konstytucji.
 
Ustawodawca poprzez kreowanie prawa sprzecznego z Konstytucją nie może rencistów w pełni niezdolnych do pracy i emerytów oraz osób otrzymujących renty rodzinne, pozbawiać prawa do życia co najmniej na poziomie minimum socjalnego, albowiem nie zapewnienie stałych dochodów z tytułu wymienionych świadczeń, gwarantujących życie na poziomie co najmniej minimum socjalnego pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawami obywatela wynikającymi z art. 30 Konstytucji, która zobowiązuje władze do poszanowania i ochrony godności człowieka.
 
Skutkiem wskazanych, niekonstytucyjnych zmian ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników są planowane w budżecie na rok 2024 r. emerytury z KRUS o przeciętnej wysokości w kwocie 1831 zł (brutto), tj. w kwocie netto znacznie poniżej progu minimum socjalnego. Skutkiem oczywistego naruszenia art. 30 Konstytucji jest emerytura najniższa  systemu emerytalnego  ustawy o FUS, która obecnie wynosi 1588 zł brutto, o od 1 marca 2024 r.  prognozowana w wysokości 1777,46 zł, tj. również w kwocie znacznie poniżej progu minimum socjalnego, które prawdopodobnie w cenach dla pierwszego kwartału 2024 r. będzie wynosiło około 1800 zł.
 
Państwo, w świetle obowiązującej Konstytucji, jest zobowiązane do zapewnienia każdemu renciście w pełni niezdolnemu do pracy i emerytowi ze stażem uprawniającym do pełnej emerytury stałych dochodów na poziomie co najmniej minimum socjalnego.
 
Nie tylko autor PETYCJI uważa, że emerytura najniższa (minimalna) powinna nie być niższa niż minimum socjalne, również OGÓLNOPOLSKIE  POROZUMIENIE  ZWIĄZKÓW  ZAWODOWYCH  -  " OPZZ stoi na stanowisku, że minimalna emerytura nie powinna być niższa niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich" - stanowisko OPZZ z dnia 8 stycznia 2024 r. zawarte w uwagach do budżetu na rok 2024 r. (str. 7 stanowiska - emerytura minimalna).
 
Wysokość kwoty najniższej emerytury i renty w ustawie o emeryturach i rentach z FUS powinna wynikać z obliczenia minimum socjalnego przez Instytutu Pracy i Spraw socjalnych, a nie z arbitralnego uznania polityków sprawujących władzę.

Polska będąca demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, szczycąca się  ETOSEM  SOLIDARNOŚCI,  nie może pozwolić sobie na nierespektowanie praw obywateli wynikających z Konstytucji i art. 25 ust. 1  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

Wobec powyższego proszę Szanowną Komisję o uwzględnienie przedstawionych w niniejszej petycji wniosków oraz sporządzenie i przedstawienie Wysokiej Izbie projektu ustawy nowelizującej przepisy przedmiotowych ustaw w wnioskowanym zakresie.
 
Wyrażam nadzieję, że Szanowna Komisja mając na względzie obowiązek ochrony praw obywateli wynikających z Konstytucji, niezwłocznie i pozytywnie rozpatrzy niniejszą petycję, za co z góry bardzo dziękuję.
 
Grzegorz Jedamski
 
 
 

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę