Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu

15 października 2021
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu
MRiRW

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik.


RYBOŁÓWSTWO

Pierwszego dnia, przedmiotem dyskusji był w szczególności wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2022 rok w Morzu Bałtyckim. Miała także miejsce wymiana poglądów na temat przyszłych konsultacji z państwami trzecimi tj. Norwegią i Zjednoczonym Królestwem w sprawie możliwości połowowych na 2022 rok.

W wyniku trudnych całonocnych negocjacji, nad ranem 12 października br., ministrowie ds. rybołówstwa UE osiągnęli kompromis polityczny w zakresie wysokości kwot połowowych na 2022 r. w Morzu Bałtyckim. W trakcie debaty, sekretarz stanu Ryszard Bartosik podkreślił zaniepokojenie Polski słabnącą kondycją ryb bałtyckich i związanymi z tym poważnymi redukcjami kwot połowowych najważniejszych gatunków ryb. Wskazał także, że zaproponowane wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), w sposób nieporównywalny z innymi państwami regionu, dotkną polski sektor rybołówstwa, nie pozwalając na ekonomiczne prowadzenie działalności połowowej. Jednocześnie, zaapelował do Komisji o szybkie uruchomienie odpowiednich działań osłonowych w ramach funduszy europejskich dla rybołówstwa.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem na 2022 r. ustalono następujące wielkości kwot połowowych na Morzu Bałtyckim. Kwota wyłącznie na przyłów: Dorsz (obszar 22-24) 489 ton, Dorsz (obszar 25-32) 595 ton, Śledź (obszar 22-24) 788 ton oraz Łosoś (obszar 22-31) 63 811 sztuk. Kwota przeznaczona na połowy ukierunkowane: Śledź (obszar 25-29, z wyłączeniem Zatoki Ryskiej) 53 653 ton, Gładzica (obszar 22-32) 9 050 ton, oraz Szprot (obszar 22-32) 251 943 ton.

ROLNICTWO

Krajowe plany strategiczne

Ministrowie przedstawili informacje dotyczące stanu przygotowań krajowych planów strategicznych WPR. Wszystkie państwa członkowskie podkreślały w dyskusji ogromną presję czasu w  procesie przygotowywania planów. Główna trudność w przygotowaniach planu to dotrzymanie  terminu przekazania ostatecznego projektu Komisji  - do 1 stycznia 2022 roku. Wskazywano również na brak pewności prawnej związanej ze spodziewanym późnym przyjęciem wtórnych aktów prawnych.

Wiceminister Bartosik podkreślił, że proces oceny i zatwierdzania planów strategicznych powinien być przejrzysty i prowadzony w sposób partnerski, przy aktywnym udziale państw członkowskich.

– Komisja powinna uzgodnić z państwami i przedstawić szczegółowe i obiektywne zasady oceny planów. Najlepiej, aby trafiły one do rozporządzenia wykonawczego – powiedział sekretarz stanu.

Kwestie środowiskowo-klimatyczne

Zdaniem Polski szczególny element tych zasad powinien odnosić się do oceny wysiłków w realizację rekomendacji Komisji dotyczących kwestii środowiskowo-klimatycznych i uwzględnienia w planach wkładu w realizację unijnych celów strategii „Od pola do stołu” oraz strategii bioróżnorodności. W ocenie planów strategicznych Komisja powinna unikać nadinterpretacji przepisów, szczególnie gdy nie dotyczą one bezpośrednio WPR.

Proponowane wzmocnienie aspektów środowiskowo-klimatycznych w ramach WPR może być szansą dla gospodarstw i małych miejscowości wiejskich. W tym kontekście wyzwaniem jest zaprojektowanie interwencji, które spotkają się z zainteresowaniem przyszłych beneficjentów, co świadczyć będzie też o sukcesie reformowanej WPR.

Zmiany unijnych norm handlowych

W punkcie dotyczącym zmiany unijnych norm handlowych w zakresie produktów rolnych ministrowie byli zgodni co do konieczności ich przeglądu w celu zapewnienia informacji konsumentom. Podkreślano istotność systemu norm handlowych jako narzędzia ułatwiającego handel i pozwalającego zachować wspólny rynek. Zgadzając się co do zasady z potrzebą modernizacji i uproszczenia, p.cz. wskazywały, iż normy muszą pozwalać na uwzględnienie zmian w preferencjach konsumentów, postępu technologicznego oraz innowacji. W opinii Polski można zidentyfikować pewne obszary, w których istnieje możliwość i zasadność dokonania zmian, uwzględniających ewolucję technologii, strategii marketingowych i preferencji konsumentów.

Z uwagi na wzrastającą świadomość znaczenia zdrowej diety, której podstawą są owoce i warzywa, jak również w kontekście problemu marnotrawienia żywności, należałoby rozważyć liberalizację norm handlowych w sektorze owoców i warzyw. W zakresie certyfikacji chmielu należy zdaniem Polski rozważyć, czy jest ona niezbędna do funkcjonowania tego sektora.

W przypadku miodu Polska wskazała, że zmiany przepisów UE dotyczących etykietowania miodu należałoby rozpocząć od artykułu 2 dyrektywy Rady odnoszącego się do stosowania określenia „mieszanki miodów” i rozważyć możliwość wprowadzenia obowiązku umieszczania na etykiecie nazw krajów w kolejności, począwszy od kraju o największej procentowej zawartości miodu w opakowaniu.

Trudna sytuacja na rynkach rolnych i ceny nawozów

Na wniosek Polski ministrowie dyskutowali na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych
w wyniku rosnących cen nawozów.

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik wskazał, że sytuacja ta powoduje zagrożenie dla konkurencyjności rolników europejskich oraz realizacji kluczowych dla Unii Europejskiej założeń wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu tj. przekształcenia UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Polska wnioskowała  o podjęcie przez Komisję Europejską stanowczych i konkretnych działań, które ustabilizują bądź czasowo zrekompensują wysokie koszty nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen żywności oraz pilne wsparcie  rolników w tej kryzysowej sytuacji.

Obawy Polski poparły inne kraje. Komisarz J. Wojciechowski  poinformował, że  dostrzega wpływ wzrostu cen energii na zwiększenie kosztów produkcji, które w niektórych sektorach są nieco równoważone przez wysokie ceny zbóż, mięsa drobiowego oraz owoców i warzyw. Zgodził się, że rolnicy nie mogą być jedynym ogniwem łańcucha dostaw ponoszącym koszty obecnej sytuacji. Zapewnił, że KE pracuje nad zestawem narzędzi, które pomoże państwom członkowskim w istniejących ramach prawnych, na poziomie krajowym zareagować na wyzwanie jakim jest wzrost cen energii.

Kryzys w sektorze wieprzowiny

Omówiono również punkt AOB na temat kryzysu w sektorze wieprzowiny, na podstawie informacji delegacji Belgii popartej przez Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Polskę, Rumunię i Słowację.  Sygnatariusze wskazali, że w ostatnim roku marże w sektorze były najniższe od dziesięciu lat. Niskim cenom tusz, wynikającym ze wzrostu produkcji, skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF), ograniczonych możliwości eksportowych do krajów azjatyckich, w tym Chin, towarzyszą wysokie koszty produkcji, szczególnie ceny pasz. P.cz. zwróciły się do KE o rozważenie uruchomienia nadzwyczajnych środków rynkowych na podstawie rozporządzenia dotyczącego wspólnej organizacji rynków.

Polska podzieliła opinie i obawy dotyczące krytycznej sytuacji na rynku wieprzowiny.
– Sytuacja finansowa producentów świń stale się pogarsza. Drastyczny spadek opłacalności produkcji stanowi realne zagrożenie dla wycofania się z produkcji wielu gospodarstw rolnych, w szczególności tych z obszarów występowania afrykańskiego pomoru świń – powiedział przedstawiciel Polski.

Wyraził również oczekiwanie na uruchomienie przez Komisję nadzwyczajnej pomocy dla producentów z obszarów dotkniętych ASF.

Komisarz J. Wojciechowski poinformował, że KE dostrzega presję na rynek wieprzowiny wynikającą z niskich cen świń oraz wysokich kosztów pasz i energii oraz ASF. Podkreślił, że zwalczanie ASF musi być priorytetem. Zapewnił o monitorowaniu sytuacji, zwrócił jednak uwagę, że interweniowanie na rynku wieprzowiny musi być podejmowane ostrożnie, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy występuje nadprodukcja w UE. W ocenie KE najlepsze rozwiązania to ukierunkowana na konkretne problemy w danym p.cz. pomoc państwa oraz działania w ramach PROW.

Pakiet „Gotowi na 55”

Ostatnim punktem na agendzie był pakiet „Gotowi na 55”. W dyskusji wiele delegacji zwróciło uwagę na potencjalny konflikt pakietu „Gotowi na 55” z traktatowymi celami WPR, przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Państwa zwracały także uwagę na zapewnienie odpowiednich zachęt i instrumentów inwestycyjnych dla rolników do działań pro-klimatycznych  i zachowania konkurencyjności rolnictwa, a także potrzebie pełnego informowania społeczeństwa o potrzebach i konsekwencjach działań. Liczne delegacje wskazywały na potrzebę uzyskania dalszych wyjaśnień co do sposobu podziału wysiłków redukcyjnych pomiędzy p.cz. oraz szczegółowej analizy wpływu na sektor (zarówno rolnictwo jak i leśnictwo. Większość delegacji wskazywała na potrzebę dalszej, wnikliwej dyskusji nad wszystkimi aspektami pakietu z włączeniem interesariuszy do dyskusji ze względu na bardzo duży możliwy wpływ proponowanych zmian na objęte sektory, a w konsekwencji także społeczeństwo.

Polska uważa, że Pakiet „Gotowi na 55” stawia przed wieloma sektorami, w tym rolnictwa, ambitne wyzwania. Polska dostrzega ogromne zagrożenie wynikające z nakładania na sektor rolnictwa i leśnictwa celów redukcyjnych i obowiązku pochłaniania w sytuacji ograniczonego potencjału obu sektorów oraz uzależnienia od warunków przyrodniczych. Może to prowadzić do obniżenia konkurencyjności produkcji rolnej w UE.

Niemniej jednak Polska dostrzega możliwości działania w kierunku ograniczania emisji i zwiększenia pochłaniania z rolnictwa. Są to np. rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, produkcji biomasy czy wdrażanie koncepcji rolnictwa węglowego, którego założenia są obecnie dyskutowane. Podjęcie działań w tym kierunku będzie wymagało zapewnienia odpowiednich zachęt finansowych.

 

 

MRiRW


POWIĄZANE

Koniec listopada, zamyka jesienną akcję sadzenia drzew, która była zwieńczeniem ...

Wszyscy wiemy, jak wyglądają poimprezowe poranki. Po miłej zabawie pozostaje nie...

Kojarzy się z wyrafinowaniem i wykwintną kolacją podczas letniego, ciepłego wiec...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę