Adama_poleposition_15.03_30.04

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli

17 grudnia 2020
Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli
MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uczestniczył w dniach 15-16 grudnia br. w obradach Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli. W części dotyczącej rolnictwa ministrowie omówili działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania oraz informowania odbiorców, konsumentów w tym zakresie.

Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt

Ministrowie przyjęli „Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt”.

W Konkluzjach wskazano na oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzebę łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE. Konkluzje podkreślają cel takiego oznakowania, którym powinna być poprawa dobrostanu dla jak największej liczby zwierząt. Wskazują również aspekty, które powinny zostać uwzględnione podczas prac nad wprowadzeniem etykietowania informacją o dobrostanie zwierząt. Polska zaakceptowała wypracowany projekt konkluzji.

– Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich – powiedział minister Grzegorz Puda. Cel ten został wyraźnie podkreślony w Strategii „Od pola do stołu” i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu.

­– Dobrostan zwierząt jest szeroko dyskutowany w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne. Powszechne jest przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. Jednak każde takie działanie generuje koszty dla rolników i producentów – podkreślił  polski minister.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie.

– Mam nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE. Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – powiedział Grzegorz Puda.

Znakowanie wartością odżywczą

Ministrowie zajęli się również projektem „Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia”. Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji.

– Popieramy  opracowanie profili żywieniowych jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia konsumentów; opowiadamy się także za podjęciem prac nad znakowaniem krajem pochodzenia – powiedział minister Puda.

Zdaniem Polski prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej na przodzie opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie  na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych.

Za bardzo istotną kwestię, odnoszącą się do systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, Polska uważa także zgodność systemu z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących przekazywania konsumentom informacji nt. żywności, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011.

System ten nie powinien być dyskryminujący. Z tego też względu Polska jest zdania, że należy rozważyć wykluczenie z systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania wybranych kategorii żywności (przykładowo: żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt).

– Szczególnie popieramy zawarte w Konkluzjach informacje nt. konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską oceny wpływu – podkreślił minister rolnictwa Grzegorz Puda.

W odniesieniu do znakowania krajem pochodzenia Polska stoi na stanowisku, że ocena wpływu powinna odnosić się do kraju pochodzenia i uwzględnić potrzebę oceny kosztów i korzyści dla uczestników rynku, w tym tych dotyczących zrównoważonego rozwoju i zasadności rozszerzenia obowiązkowego wskazania pochodzenia na inne produkty.

Spotkanie trójstronne ws. zwalczania ASF w Europie

Na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli Minister Grzegorz Puda był gospodarzem spotkania trójstronnego na temat zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie. W rozmowach uczestniczyła Pani Julia Klöckner, Minister Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, oraz Pan Jaroslav Zajíčik,  Ambasador Republiki Czeskiej w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwalczania ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, RFN i Republiki Czeskiej oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Strony podkreśliły, że ASF pozostaje wyzwaniem dla całej UE i jej sektora trzody chlewnej.  Konieczne jest zatem podjęcie rozmów z państwami członkowskimi UE na temat zwiększenia refundacji z budżetu UE na działania realizowane w poszczególnych krajach. Potrzebne jest również wsparcie i zapewnienie pomocy finansowej, jak i merytorycznej ze strony Komisji Europejskiej i wspomagających ją instytucji, zapewniających bazę naukową.

W konkluzjach spotkania Polska, Czechy i Niemcy przyjęły Wspólne stanowisko Polski, Czech i Niemiec dotyczące finansowania programów zwalczania afrykańskiego pomoru świń, środków nadzwyczajnych oraz środków kontroli choroby, w którym zostały zawarte kluczowe postulaty naszych trzech państw  w odniesieniu do zwalczania ASF. Wypracowany dokument zostanie oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej.

 

MRiRW


POWIĄZANE

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmo...

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych...

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę