Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Regulamin IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW "FERMA ŚWIŃ I DROBIU"

19 czerwca 2002

I. ORGANIZATORZY
1.Stowarzyszenie KLUB Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej, Drobiu oraz Bydła,
które prowadzi rozliczenie - adres:
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań,
tel/fax: + 48 61 843 38 05,
tel.: + 48 61 843 26 13, 0602 267 589,

II. MIEJSCE
Hala poznańskiej ARENY, ul. Wyspiańskiego 33

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w targach, jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz opłacenia kosztów ekspozycji, zgodnie z przesłana przez Organizatora fakturą.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Obowiązkiem Wystawcy jest wpłacenie na konto bankowe Organizatora należności w wysokości i formie określonej w ofercie imprezy.

V. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
1. Rezygnacja z udziału w Targach wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora.
2. Odwołanie uczestnictwa po zgłoszeniu udziału, w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia Targów, nie zwalnia Wystawcy z obowiązku zapłaty należności w wysokości 45% wartości Zgłoszenia. W przypadku, gdy wpłata została dokonana w całości, Wystawcy przysługuje zwrot należności pomniejszony o kwotę (45% należności).
3. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach w terminie krótszym niż 31 dni przed datą rozpoczęcia się Targów lub nie zgłoszenia się na Targi bez uprzedniego powiadomienia Organizatora o odwołaniu uczestnictwa, powoduje obowiązek zapłaty 100% wartości Zgłoszenia.

VI. WYNAJEM STOISKA - PODWYSTAWCY
1. Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na podstawie dostarczonego Zgłoszenia.
2. Podnajem stoiska przez Wystawcę innym podmiotom może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku.
3. Dodatkowa opłata z tytułu poddzierżawiania stoiska wynosi 25% wartości opłaty za zamówione stoisko i jego wyposażenie.
4. Przy wspólnym korzystaniu ze stoiska przez kilka firm, każda z nich obowiązana jest zgłosić organizatorowi swoje uczestnictwo.

VII. STOISKO
1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno - technicznych terenu Targów, projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i ewentualnych życzeń Wystawcy, realizowanych w miarę możliwości Organizatora.
2. Wszelkie zmiany dotyczące stoiska należy zgłaszać do Organizatora.
3. Wszelkie przebudowy stoiska będą realizowane na koszt Wystawcy.
4. Wystawca przyjmuje i zdaje stoisko wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Wszelkie szkody i braki powstałe w wyniku użytkowania stoiska pokrywa Wystawca - w wysokości trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej danego przedmiotu.
6. Ściany zewnętrzne stoiska pozostają w gestii Organizatora.
7. Wszelkie prace elektryczne na stoisku wykonywane są wyłącznie przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska jeśli zaistnieje taka konieczność.

VIII. USŁUGI
1. Opłata za powierzchnię niezabudowaną obejmuje najem powierzchni wystawienniczej, wykonanie ciągów komunikacyjnych i wyznaczenie stoiska, dozorowanie terenu targów, obsługę techniczną, sprzątanie, karty identyfikacyjne, działania promocyjne.
2. Opłata za zabudowę obejmuje montaż ścianek działowych, wykonanie aneksu kuchennego z kotarą, wykonanie jednego fryzu z nazwą firmy, wykładzinę standardową. Opłata ta nie obejmuje kosztów instalacji elektrycznej.
3. Opłata za powierzchnię w holu-foyer nie obejmuje kosztu wykładziny dywanowej.
4. Na życzenie Wystawcy, za dodatkową opłatą, Organizator może wykonać dodatkowe usługi.
5. Organizator na zlecenie Wystawcy organizuje firmowe konferencje i cocktaile promocyjne.
6. W przypadku korzystania przez wystawce z powierzchni większej niż zamówionej w zgłoszeniu, wystawca zobowiązuje się do uiszczenia należnej za nią opłaty w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.

IX. EKSPOZYCJA
1. Wystawca może przygotowywać swoje stanowisko od godz. 12.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Targów. Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów reklamowych na teren Targów do godz. 21.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Targów.
2. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników i publiczności.
3. Wystawca może dekorować ściany stoiska metodami niepowodującymi trwałych uszkodzeń mechanicznych i w uzgodnieniu z organizatorem.
4. Chęć zastosowania na stoisku elementów wyższych niż 2,5 m musi być uzgodniona z Organizatorem.
5. Likwidacja stoiska nie może nastąpić wcześniej niż ostatniego dnia Targów po godz. 17.0, nie później jednak niż do godz. 24.00. Jeżeli Wystawca potrzebuje więcej czasu na likwidację stoiska proszony jest o kontakt z Organizatorem.
6. Wystawca jest zobowiązany dopilnować przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, zdrowotnych, p.-poż., policyjnych i innych.
7. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć fachową obsługę stoiska.
8. Na stoisku mogą być wystawione jedynie artykuły zgłoszone pisemnie lub których wystawienie zostało uzgodnione z kierownictwem Targów.
9. Wystawcy i ich współpracownicy mogą codziennie przebywać na terenie Targów na godzinę przed ich otwarciem i pół godziny po ich zamknięciu.
10. Codzienna dostawa towaru musi być zakończona na 30 minut przed otwarciem Targów dla zwiedzających.

X. KARTY WSTĘPU
1. Każdy Wystawca otrzyma od Organizatora na czas trwania Targów, dla siebie i swojego personelu, karty identyfikacyjne (identyfikatory), które gwarantują prawo wstępu i przebywania na terenie Targów.
2. Każdy wystawca może otrzymać nieodpłatnie jednorazowe karty wstępu dla swoich gości w ilości wskazanej w zgłoszeniu.

XI. KATALOG I REKLAMA
1.Wpis do Katalogu Targowego jest obowiązkowy dla każdego Wystawcy i Podwystawcy na warunkach zawartych w Zgłoszeniu.
2. Liternictwo na fryzie z nazwą firmy zostanie wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całych Targów.
3. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na terenie stoiska.
4.Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i odrębnej zapłaty.

XII. TRANSPORT

Transport eksponatów i materiałów pomocniczych odbywa się na koszt Wystawcy.

XIII. CŁO
1. Wszystkie eksponaty przewożone przez zagranicznych Uczestników do Polski oraz materiały reklamowe, środki spożywcze przeznaczone na przyjęcia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a także towary przeznaczone do budowy stoisk podlegają odprawie celnej.
2. Czynności celne związane z odprawą towarów, eksponatów i materiałów reklamowych wykonywane są przez Wystawcę i na jego koszt.

XIV. UBEZPIECZENIE, OCHRONA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator posiada polisę OC na czas trwania Targów.
2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia we własnym zakresie.
3. Za codzienny nadzór i ochronę stoiska na godzinę przed otwarciem, w godzinach otwarcia oraz 30 minut po zamknięciu odpowiedzialny jest Wystawca.
4. Tereny targowe zabezpieczane są przez profesjonalne służby ochrony i zabezpieczenia.
5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora.
6. Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji Targów, ich odwołanie i przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane działaniem siły wyższej lub zarządzeniami władz państwowych.

XV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie do Organizatora w czasie trwania Targów.
2. Po zakończeniu Targów żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Z chwilą nadesłania przez Wystawcę Organizatorowi Formularzu Zgłoszeniowego następuje przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory wynikłe między Wystawcą a Organizatorem będą rozpatrywane przez właściwy sąd w mieście Poznań.


POWIĄZANE

Empik zaprasza na e-spotkanie z Marcinem Szumowskim i Kazimierzem Nóżką, autoram...

Na wstępie posiedzenia Przewodnicząca obradom Federalna Minister Wyżywienia, Rol...

W ramach kampanii „Czas na polskie superowoce!” rusza promocja plantacji, na któ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę