aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

UE chce odbudowywać zasoby przyrodnicze

17 czerwca 2024
UE chce odbudowywać zasoby przyrodnicze

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Ustawa ta ma na celu odbudowę co najmniej 20 proc. obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r.

Określono w nim konkretne, prawnie wiążące cele i obowiązki w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych w każdym z wymienionych ekosystemów – od lądowych po morskie, słodkowodne i miejskie.

Rozporządzenie ma na celu łagodzenie zmian klimatycznych i skutków klęsk żywiołowych. Pomoże to UE w wypełnieniu jej międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i w odbudowie europejskiej przyrody.

<p>Alain Maron, minister ds. transformacji klimatycznej, środowiska, energii i demokracji uczestniczącej w rządzie Regionu Stołecznego Brukseli</s>

Cieszę się z tego pozytywnego głosowania nad ustawą o odbudowie zasobów przyrodniczych, która została uzgodniona między Parlamentem Europejskim a Radą prawie rok temu. To efekt ciężkiej pracy, która się opłaciła. Nie ma czasu na przerwę w ochronie naszego środowiska. Dziś Rada UE postanawia odbudować przyrodę w Europie, chroniąc w ten sposób jej różnorodność biologiczną i środowisko życia obywateli Europy. Naszym obowiązkiem jest zareagować na pilną potrzebę załamania się różnorodności biologicznej w Europie, ale także umożliwić Unii Europejskiej wywiązanie się z jej międzynarodowych zobowiązań. Delegacja europejska będzie mogła udać się na następną konferencję COP z podniesioną głową.

Alain Maron, minister ds. transformacji klimatycznej, środowiska, energii i demokracji uczestniczącej w rządzie Regionu Stołecznego Brukseli

Odbudowa ekosystemów lądowych i morskich

Nowe przepisy pomogą odbudować zdegradowane ekosystemy w siedliskach lądowych i morskich państw członkowskich, osiągnąć nadrzędne cele UE w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe.

Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia i wdrożenia środków mających na celu odtworzenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r.

Rozporządzenie obejmuje szereg ekosystemów lądowych, przybrzeżnych i słodkowodnych, leśnych, rolniczych i miejskich, w tym tereny podmokłe, użytki zielone, lasy, rzeki i jeziora, a także ekosystemy morskie, w tym trawę morską oraz siedliska gąbek i koralowców.

Do 2030 r. państwa członkowskie będą traktować priorytetowo obszary Natura 2000 przy wdrażaniu środków odbudowy.

W odniesieniu do siedlisk uznanych za w złym stanie, wymienionych w rozporządzeniu, państwa członkowskie podejmą działania mające na celu odtworzenie:

  • co najmniej 30 % do 2030 r.
  • co najmniej 60 % do 2040 r.
  • co najmniej 90 % do 2050 r.

Wysiłki na rzecz niepogarszania się stanu

Państwa członkowskie dołożą starań, by zapobiec znacznemu pogorszeniu się sytuacji w obszarach, które:

  • osiągnęły dobry stan dzięki renowacji
  • siedliska lądowe i morskie wymienione w rozporządzeniu

Ochrona owadów zapylających

W ostatnich dziesięcioleciach liczebność i różnorodność dzikich owadów zapylających w Europie dramatycznie spadła. Aby temu zaradzić, rozporządzenie wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące środków mających na celu odwrócenie spadku populacji owadów zapylających najpóźniej do 2030 r.

Środki specyficzne dla ekosystemu

Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi dotyczące różnych rodzajów ekosystemów, w tym gruntów rolnych, lasów i ekosystemów miejskich.

Państwa członkowskie wprowadzą środki mające na celu poprawę dwóch z tych trzech wskaźników: populacji motyli łąkowych, zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych gruntów uprawnych oraz odsetka gruntów rolnych o cechach krajobrazu o wysokiej różnorodności. Zwiększenie populacji ptaków leśnych i zapewnienie, że do końca 2030 r. nie dojdzie do strat netto na miejskich terenach zielonych i pokrywie koron drzew, to również kluczowe środki przewidziane w tym nowym prawie.

Wprowadzą środki mające na celu odbudowę osuszonych torfowisk i pomogą zasadzić co najmniej trzy miliardy dodatkowych drzew do 2030 r. na szczeblu UE. Aby do 2030 r. co najmniej 25 000 km rzek stało się rzekami o swobodnym przepływie, państwa członkowskie podejmą działania mające na celu usunięcie barier dla połączeń wód powierzchniowych stworzonych przez człowieka.

Krajowe plany odbudowy

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie muszą planować z wyprzedzeniem i przedkładać Komisji krajowe plany odbudowy, pokazując, w jaki sposób osiągną te cele. Muszą również monitorować swoje postępy i składać sprawozdania na ich temat w oparciu o ogólnounijne wskaźniki różnorodności biologicznej.

Następne kroki

Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Będzie ona bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach członkowskich.

Do 2033 r. Komisja dokona przeglądu stosowania rozporządzenia i jego wpływu na sektory rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa, a także jego szerszych skutków społeczno-gospodarczych.

Tło

22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę o odbudowie zasobów przyrodniczych w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Ponad 80% europejskich siedlisk jest w złym stanie. Dotychczasowe wysiłki na rzecz ochrony i zachowania przyrody nie były w stanie odwrócić tej niepokojącej tendencji.

Dlatego też, po raz pierwszy w historii, rozporządzenie ma na celu przyjęcie środków mających na celu nie tylko ochronę, ale także odbudowę przyrody. Rozporządzenie pomoże UE w realizacji międzynarodowych zobowiązań, w szczególności globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montréal uzgodnionych na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej (COP15) w 2022 r.

oprc, e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

Firma Osadkowski jest znana przede wszystkim ze swojej logistyki, a w ostatnim c...

W połowie lipca ceny paliw na stacjach spadają, dzięki temu mniej płacimy za wak...

Uzależnienie od technologii to ryzyko wyłączenia całych gałęzi gospodarki Ogromn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę