A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Uwaga! 21 października skończy się nabór wniosków

18 października 2022
Uwaga! 21 października skończy się nabór wniosków

Trwa przyjmowanie wniosków o pomoc na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach PROW 2014-2020. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać, to 500 tys. zł. Od zainteresowanych tą formą pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymuje pytania, na które udziela odpowiedzi.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze wprowadzona została istotna zmiana – wachlarz usług, które będą świadczyć przyszli beneficjenci, został poszerzony.

Można się zatem ubiegać o dofinansowanie działalności nie tylko na rzecz rolnictwa, lecz także tych związanych z:

leśnictwem;

rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych;

rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;

rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Poziom refundacji zależy od rodzaju usług. Refundacja w wysokości do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów dotyczy inwestycji w rozwój usług związanych z rolnictwem lub leśnictwem oraz przedsięwzięć dotyczących mycia i dezynfekcji. Natomiast 65 proc. dofinansowania przysługuje, gdy działalność związana jest z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zainteresowani otrzymaniem wsparcia zgłaszają się z różnymi wątpliwościami. Część z nich ma charakter ogólny, większość jednak dotyczy konkretnych sprzętów, których nabycie jest planowane, ale nie ma pewności, czy ich zakup może stanowić koszt kwalifikowalny. 


Rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa – jakie są najczęściej zadawane pytania? o co pytają zainteresowani?

Jaki jest termin rejestracji działalności objętych wsparciem w ramach tego naboru?

W przypadku dwóch pierwszych zakresów, to znaczy działalności związanej z rolnictwem i działalności związanej z leśnictwem, usługi muszą być świadczone przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dla pozostałych trzech, czyli działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji oraz działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, rejestracja powinna nastąpić nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a podjęcie wykonywania tej działalności – nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Czy wnioskujący musi być rolnikiem lub prowadzić firmę zarejestrowaną na terenach wiejskich?

Nie jest to wymagane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach tego poddziałania nie ma kryteriów wskazujących, iż wnioskodawca musi być rolnikiem lub podmiotem zarejestrowanym na terenach wiejskich.

Czy wykształcenie i kwalifikacje zatrudnianego w firmie pracownika będą skutkowały otrzymaniem punktów na etapie oceny wniosku?

Kryterium posiadanych kwalifikacji ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych ubiegających się o pomoc, a punkty za spełnienie tego warunku przyznawane są po przedstawieniu odpowiednich dokumentów wystawionych na wnioskującego. Zatem wykształcenie osoby zatrudnionej przez wnioskodawcę nie będzie brane pod uwagę.

Czy w obszarze działalności związanej z leśnictwem możliwy jest zakup wozu asenizacyjnego w celu świadczenia usług pielęgnacji upraw leśnych takich jak podlewanie wodą?

Jeśli chodzi o działalność związaną z leśnictwem, wsparciu podlegają m.in. koszty zakupu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: przygotowania gleby; pielęgnacji upraw leśnych; przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew czy pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne. Katalog kosztów nie zawiera usługi podlewania upraw leśnych wodą, a zatem zakup wozu asenizacyjnego nie może być objęty wsparciem.

Czy przyszły beneficjent wsparcia w zakresie działalności związanej z leśnictwem może świadczyć usługi na rzecz właścicieli lasów prywatnych?

Przepisy nie wskazują, że jedynym odbiorcą usług są Lasy Państwowe, a zatem tak – dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz prywatnych właścicieli lasów, o ile mieszczą się w zakresie usług zawartych w kodzie PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, a maszyny czy urządzenia objęte dofinansowaniem są wykorzystywane zgodnie z założeniami przedstawionego biznesplanu.

Czy podmiot planujący wykonywanie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych na dzień składania wniosku o płatność będzie musiał mieć wpisane odpowiednie kody w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ?

Przedsiębiorca, który w momencie ubiegania się o pomoc nie miał wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej kodu PKD działalności, na którą ubiega się o wsparcie, musi ją zarejestrować przed dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność. Dofinansowaniem objęte są w tym przypadku przedsięwzięcia realizowane przez firmy, które są wpisane do wspomnianego rejestru w ramach następujących kodów PKD:

42.21.Z. – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Jeżeli operacja dotyczyła wszystkich 3 kodów – wówczas taki podmiot musi zarejestrować je wszystkie, natomiast jeżeli deklarował wykonywanie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych w obszarze jednego czy dwóch kodów – musi zarejestrować tylko te, które wskazał w biznesplanie.

Czy dla działalności w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych możliwy jest zakup maszyn i urządzeń rolniczych?

W tym zakresie wsparciu podlega zakup m.in. stacji bazowych służących do przesyłania danych, sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów czy stacji meteo. Natomiast zakup maszyn i urządzeń rolniczych – nawet wyposażonych w takie elementy, np. ciągnika rolniczego z sensorem do pomiaru poziomu azotu w uprawach – nie stanowi kosztu kwalifikowanego w tym obszarze. O dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych można się natomiast ubiegać w ramach wsparcia na działalność usługową związaną z rolnictwem.

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych?

Zakup ciągnika rolniczego może być w tym przypadku kosztem kwalifikowalnym, gdy będzie połączony z urządzeniem służącym do prac melioracyjnych. Przy czym należy pamiętać, że wydatek na ten cel nie może przekraczać 50% pozostałych kosztów.

Czy możliwy jest zakup podnośnika nożycowego lub koszowego w celu świadczenia usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków rolnych?

Mimo że maszyny typu podnośnik koszowy lub nożycowy same w sobie nie służą bezpośrednio do mycia, są niezbędne do wykonania usługi mycia (podnośniki koszowe lub nożycowe, umożliwiają dotarcie i mycie wyższych poziomów budynków służących gospodarce rolnej) i jako urządzenia pośrednio związane z tą usługą mogą stanowić koszt kwalifikowalny. Z informacji zawartych w biznesplanie musi jednoznacznie wynikać, że te maszyny są niezbędne do wykonania zaplanowanych usług.

Czy możliwy jest zakup środków transportu służących do przewożenia maszyn na miejsce wykonywania usług?

Nie ma możliwości uzyskania wsparcia na zakup środków transportu typu laweta czy przyczepa.

Czy możliwy jest zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług leśnych w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem?

Zakup ciągnika rolniczego wraz z doposażeniem w odpowiednie elementy, które umożliwią jego wykorzystywanie do prac leśnych może stanowić do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług związanych z leśnictwem.

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z leśnictwem możliwy jest zakup ciągnika leśnego, który zostanie zarejestrowany w ewidencji pojazdów jako ciągnik rolniczy?

Z punktu widzenia przepisów regulujących udzielanie pomocy nie ma znaczenia jak zarejestrowany będzie ciągnik, który był objęty wsparciem, o ile będzie dostosowany do świadczenia usług opisanych w dokumentacji aplikacyjnej.

Czy w obszarze działalności usługowej związanej z rolnictwem możliwy jest zakup ciągnika siodłowego?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje w tym przypadku maszyny rolnicze, dlatego też wskazany w nim ciągnik należy rozumieć jako ciągnik rolniczy. Oznacza to, że dofinansowanie to nie obejmuje kosztu zakupu ciągnika siodłowego, którego podstawowym przeznaczeniem jest ciągnięcie naczep.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z placówkami ARiMR.

Przypominamy, że właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji oddziały regionalne przyjmują wnioski do 21 października 2022 r. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wnioski można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji znajduje się tutaj 

źródło: ARiMR


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas srodowego briefingu prasow...

Światowy Dzień Oceanów 2023 Życie na Ziemi nie byłoby możliwe bez oceanów. To on...

Rada nadzorcza międzynarodowego koncernu SDF, z siedzibą w Treviglio (Bergamo/Wł...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę