aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Norbert Kaczmarczyk: zapobiegać kryzysom w polskim rolnictwie

22 marca 2023
Norbert Kaczmarczyk: zapobiegać kryzysom w polskim rolnictwie
Pan Norbert Kaczmarczyk (Solidarna Polska), poseł na Sejm RP IX kadencji, wystosował interpelację poselską nr 39908 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania kryzysom w polskim rolnictwie. 
 
W interpelacji, Pan Norbert Kczmarczyk z Solidarnej Polski, pragnie zwrócić uwagą na bardzo trudną i niestabilną sytuację polskiego rolnika, który musi mierzyć się nie tylko z trudem produkcji rolnej, ale i z wieloma czynnikami zewnętrznymi, na które nie ma wpływu. 

"Wojna na Ukrainie, a wcześniej pandemia COVID-19 uformowały efekt kuli śnieżnej, która
teraz powoli zaczyna się toczyć znad przepaści. Ceny surowców rolnych, jak i wszystkich
elementów rynku rolno-spożywczego od miesięcy są bardzo niestabilne, co uderza we
wszystkich – od rolników, przez konsumentów, po gospodarkę państwa. Spichlerz świata
może wkrótce zacząć płonąć – musimy zatem w tej sprawie zacząć podejmować zdecydowane
kroki".- stwierdza parlamentarzysta.

Ponadto, wszechobecna i panująca w sklepach drożyzna artykułów rolno-spożywczych nie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie dochodów rolnikow:"...Wielokrotnie dochodzi nawet do sytuacji, że producenci produktów rolno-spożywczych zarabiają coraz mniej, m.in. ze względu na brak wprowadzonych narzędzi zabezpieczających ich podstawowe interesy. Fala bankructw rolników to przepis na katastrofę – w czasach, kiedy należy dywersyfikować producentów żywności, rozerwany zostanie łańcuch dostaw a recesja na rynku sprawi, że mniej zamożni obywatele będą cierpieć głód.

Niewątpliwie – czeka nas trudny rok. Jednak rządzenie państwem to nasza odpowiedzialność,
dlatego apeluję, by zacząć wprowadzać rozwiązania, które już teraz zaczynają mieć charakter
deski ratunkowej"- konkluduje poseł Kaczmarczyk.

Następnie Pan Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski, w 21 punktach przedstawia najważniejsze zagadnienia, którymi jego zdaniem należy się jak najszybciej zająć, aby uniknąć dalszemu pogłębiającemu się kryzysowi, a wręcz zapaści w całym sektorze rolnym.

Poniżej prezentujemy wszystkie 21 postulatów i zapytań, z którymi w swojej interpelacji zwrócił się do resortu rolnictwa Norbert Kaczcmarczyk z Solidarnej Polski, Poseł na Sejm RP IX Kadencji  składając dokument na ręce Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze swojej strony, jako redakcja ppr.pl, zachęcamy Państwa do zapoznania się z zapisami tej niezwykłej interpelacji, ponieważ od lat nie było tak poważnego i trafnie w swoich konkluzjach sporządzonego przez parlamentarzystę dokumentu.

Poniżej prezentujemy w dokładnym jego brzmieniu wszystkie punkty poselskiej interpelacji.

1. Na rynku zalegają nadwyżki produktów nadających się na produkcję biopaliw w postaci
5 mln ton zbóż i rzepaku z sezonu 2022. Brak zdjęcia tych produktów w postaci skupu
i produkcji paliw powstałych w wyniku przetworzenia produktów pochodzenia
organicznego, doprowadzi do ogromnego zastoju na rynku rolno-spożywczym. Nowy
sezon zbiorów na chwilę obecną zapowiada się korzystnie – można założyć, że czekają
nas dobre i owocne zbiory. To prosta droga do kolejnych nadwyżek, które skumulowane
doprowadzą do destabilizacji rynku, na który już teraz negatywnie oddziałuje zboże
pochodzące z Ukrainy. Jakie kroki podjęło Ministerstwo, by w momencie normalizacji
cen napływ produktów z Ukrainy nie spowodował zastoju i konieczności pracy
rolników poniżej kosztów?

2. Czy Ministerstwo planuje wprowadzenie dofinansowań i debaty z odpowiednimi
organami w sprawie uproszczenia procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych na
realizację budowy elewatorów zbożowych oraz produkcji i zakupu rękawów do
przechowywania zbóż?

3. W kontekście budowy elewatorów zbożowych na początku wojny Rosji z Ukrainą w
jednym z wywiadów prezydent USA Joe Biden oznajmił, że na granicy z Ukrainą, m.in.
w Polsce budowane będą tymczasowe silosy, mające usprawnić wymianę handlową
Ukrainy z odbiorcami jej zboża z całego świata, głównie z Afryki. Za nami już ponad
rok wojny i obietnice te nie zostały zrealizowane. Jakie kroki podejmuje Ministerstwo
by wyegzekwować pomoc USA w sprawie realizacji tych inwestycji? W chwili obecnej
Polska stoi przed widmem braku możliwości magazynowania nadwyżek zboża, co jest
prostą drogą do kryzysu na rynku rolnym.

4. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwowaliśmy olbrzymią destabilizację cen na rynku nawozowym. Niektórzy rolnicy zmuszeni byli do zaopatrywania się w nawozy, gdy ceny gazu były bardzo wysokie. W styczniu 2023 r. cena gazu spadła, co pozwoliło na obniżenie od 1 lutego cen nawozów nawet o 20-30%. Czy planowane są zatem dopłaty do nawozów kupionych przez rolników przed ww. obniżkami, analogicznie do dopłat realizowanych przez ARiMR w roku poprzednim podczas gwałtownego wzrostu cen?

5. Czy Ministerstwo zamierza zabezpieczyć środki finansowe na wsparcie firm
pośredniczących w handlu nawozami, które poniosły olbrzymie straty przez politykę
firm odpowiedzialnych za produkcję nawozów (okresowe wstrzymanie ich produkcji)?
Istnieje ryzyko, że spółki będą chciały odbić straty na rolnikach.

6. W jaki sposób Ministerstwo kontroluje przepływ zbóż z Ukrainy i w jaki sposób
kontroluje importerów tychże zbóż? Nie jest tajemnicą, że zdarzają się przypadki
niszczenia polskiego rynku rolnego poprzez mieszanie towarów.

7. Czy w związku z pkt 6 Ministerstwo planuje wprowadzenie polskich certyfikatów
poświadczających pochodzenie zboża, w celu unormowania sytuacji z ukraińskim
zbożem i wykluczeniem go z obrotu na terenie Polski?

8. Czy Ministerstwo planuje interwencję w Parlamencie Europejskim w sprawie
przywrócenia ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy?

9. Jak wynika z analizy KOWR, w okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość eksportu
ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 43,6 mld EUR (204 mld zł) i
była o 27% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021. Czy w związku z tym
rosnącym trendem Ministerstwo zamierza wykorzystać rosnącą pozycję Polski na
świecie i planuje zagraniczna ofensywę dyplomatyczna w celu pozyskania nowych
kontrahentów zbożowych? W jaki sposób Polska zamierza budować swoją markę na
globalnym rynku spożywczym w momencie zaistnienia kryzysu żywnościowego na
dużą skalę?

10. W listopadzie 2022 zakończył się nabór wniosków na unijne środki na inwestycje w
przetwórstwo w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Kiedy Ministerstwo planuje
uruchomienie kolejnych transz pomocy finansowych dla obudowy polskiego
przetwórstwa, np. na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów
rolnych i rybołówstwa?

11. Czy Ministerstwo zamierza podjąć działania wspólnie z odpowiednimi organami, w
celu wprowadzenia przepisów o konfiskacie rozszerzonej, w celu zabezpieczenia
rolników przed niewypłacalnymi lub działającymi w złej wierze kontrahentami?

12. Czy Krajowa Grupa Spożywcza oraz spółki od niej zależne będą kontraktować zboże
od polskich rolników i czy Ministerstwo prowadzi akcję edukacyjną skierowaną do
polskich rolników związaną z kontraktacją przez nich płodów rolnych na rynku?

13. Czy Ministerstwo prowadzi dialog z sektorem bankowym w celu przygotowania oferty
kredytów na preferencyjnych warunkach dla rolnictwa, po które sięgać będą mogli
przedstawiciele branży rolno-spożywczej w czasach trudnych?

14. Czy Ministerstwo dysponuje cenami kontraktacyjnymi i danymi o ilości zasiewu zbóż
ozimych i roślin jarych na Ukrainie w roku 2022 oraz prognozach na rok 2023? Czy
Ministerstwo przeanalizowało te dane w kontekście konkurencyjności polskich
rolników na rynku europejskim oraz jakie podjęło działania w celu zwiększenia
konkurencyjności polskiego rolnictwa w Europie?

15. Czy Ministerstwo wystosowuje apele do władzy ustawodawczej Unii Europejskiej w
sprawie nałożenia sankcji dotyczących wprowadzania rosyjskiej żywności na rynek
europejski? Kiedy Ministerstwo zacznie podejmować kroki mające na celu
wyeliminowanie z polskich sklepów produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych
w Rosji?

16. Czy Ministerstwo podejmuje kroki mające na celu ochronę polskich rolników przed
praktykami większych podmiotów, które z pozycji silniejszego oferują często
dumpingowe ceny przy kupnie produktów rolno-spożywczych, co prowadzi do
zmuszania rolników do pracy po kosztach? Jeśli tak, jakie to są działania?

17. Forsowany w Unii Europejskiej pomysł zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035
roku uderzy również w polską żywność. Całkowite wyeliminowanie samochodów
spalinowych z terenu Unii Europejskiej doprowadzi do znacznego zubożenia Polaków,
m.in. poprzez olbrzymi wzrost cen transportowanej żywności, czy konieczność
wymiany rolniczego parku maszynowego budowanego przez dziesięciolecia od
transformacji ustrojowej. Jakie działania podejmuje Ministerstwo w zakresie dialogu z
instytucjami unijnymi, by ów zakaz ominął pojazdy związane z sektorem rolnym?
Wykluczenie z projektu ww. ustawy samochodów luksusowych pokazuje, że są
możliwe wyjątki w takich zakazach.

18. Jakie działania podejmuje Ministerstwo, by rolnictwo znów stało się atrakcyjną ścieżką
kariery na obszarach wiejskich?

19. Zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w naszym kraju obowiązuje zakaz uprawy roślin
GMO, podczas gdy zmuszeni jesteśmy do importu np. wielu ton soi genetycznie
modyfikowanej z USA, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa białkowego. Czy Ministerstwo w dobie kryzysu rozważa dialog z władzą ustawodawczą w celu wyrównania szans i umożliwienia polskiemu rolnikowi na zasiew roślin GMO? Blokada tego typu roślin sprawia, że polski rolnik nie może konkurować cenowo m.in. z żywnością ze wschodu, którą można łatwiej i efektywniej uprawiać.

20. Jakie działania podejmuje Ministerstwo w zakresie blokady tzw. Pakietu „Fit for 55”,
który forsowany jest przez Unię Europejską? Znaczna redukcja produkcji standardowej
żywności oznacza upadek przedsiębiorstw, a co za tym idzie falę bankructw, głód i
bezrobocie.

21. Jakie ułatwienia dla poszczególnych branż rolno-spożywczych w Polsce zostaną
wprowadzone w związku z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją? Premier
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od kwietnia 2023 r. branża piekarska korzystać
będzie z tańszej energii. W związku z powyższym pytałem w interpelacji nr 38952, czy
podobnymi ulgami objęta zostanie branża makaronowa. Otrzymałem wówczas
odpowiedź, cytuję: >>Zaklasyfikowanie jakiejkolwiek branży jako branży chronionej
stoi w sprzeczności z przepisami art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1938, ponieważ
wprowadzenie wyjątku wyłącznie dla jednej branży będzie dyskryminować inne
przedsiębiorstwa oraz zakłócać konkurencję w ramach branży spożywczej. Dodatkowo
przepisy art. 2 pkt 5, wskazują, że odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe, którzy objęci
są ochroną przed wprowadzeniem ograniczeń w poborze gazu ziemnego nie mogą
zużywać łącznie więcej niż 20 proc. rocznego zużycia gazu ziemnego w danym państwie
członkowskim. Tym samym, dodanie do katalogu odbiorców chronionych w § 4 ust. 1
rozporządzenia w sprawie wprowadzania ograniczeń branży produkcji makaronów, nie
może zostać zrealizowane ze względu na ograniczenia wynikające z art. 2 pkt 6
rozporządzenia (UE) 2017/1938<<. W związku z tym, czym różni się branża piekarska
od innych branż, że w jej przypadku przytoczone przepisy nie obowiązują oraz proszę
o informację, jakie branże sektora rolno-spożywczego również ten przepis nie
obowiązuje?

z wyrazami szacunku
Norbert Kaczmarczyk
Poseł na Sejm RP


Oryginalna treść interpelacji w w formacie pdf znajduje się TUTAJ

oprac. e-mk na podst. źródło: biuro poselskie Norberta Kaczmarczyka


POWIĄZANE

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...

W epoce cyfrowej, gdzie przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę