aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Regulamin kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej

19 czerwca 2002

Załącznik do uchwały nr 11/2001


Regulamin
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
dotyczący
kategoryzacji obiektów wiejskiej bazy noclegowej
oraz udzielania rekomendacji obiektom już skategoryzowanym


Na podstawie § 27 pkt. 1 ppkt. 8 oraz pkt. 2 Statutu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" Zarząd Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "GG" postanawia przyjąć regulamin kategoryzacji obiektów wiejskiej bazy noclegowej o następującej treści:

Regulamin kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej

§ 1

Kategoryzacja to ocena obiektów turystyki wiejskiej w/g systemu będącego własnością Polskiej Federację Turystyki Wiejskiej ,,GG'' i przeprowadzana jest przez licencjonowanych inspektorów PFTW,,GG''. Kategoryzacja jest dobrowolna i odpłatna.
Cel kategoryzacji: podnoszenie jakości świadczonych usług, jednolite oznakowanie obiektów, udzielenie rekomendacji uprawniającej do zamieszczania oferty gospodarstwa w materiałach PFTW ,,GG''.

§ 2.

Kategoryzacji mogą poddać się wszyscy właściciele obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki wiejskiej.

§ 3

Kategoryzację przeprowadza się w pierwszej kolejności w obiektach członków zrzeszonych w stowarzyszeniach, będących członkami PFTW,,GG''.
W następnej kolejności kategoryzację przeprowadza się w obiektach osób niezrzeszonych, ale pragnących poddać swoje obiekty naszej ocenie.

§ 4

Stawki osób niezrzeszonych za kategoryzację oraz zamieszczanie reklam w wydawnictwach PFTW ,,GG'' obiektów wynoszą o 150% więcej niż członków zrzeszonych w PFTW,,GG''.

§ 5

Kategoryzację obiektów zleca Prezes PFTW,,GG'' po spełnieniu przez kwaterodawcę następujących wymogów:

1. Wniosek o przeprowadzenie kategoryzacji wpłynął do biura PFTW,,GG'' poprzez rodzime stowarzyszenie z propozycją przybliżonej daty jej przeprowadzenia oraz imienną propozycją inspektorów, a w przypadku osób niezrzeszonych bezpośrednio do biura Federacji.

2. Wnioskodawca uiścił:
a. Opłatę kategoryzacyjną, zgodnie z § 4 na konto PFTW,,GG'':

Nr konta: Bank Zachodni S.A. II oddział Warszawa
nr konta: 11201027-9944-137-3000

b. Koszty dojazdu inspektorów na konto rodzimego stowarzyszenia, a w przypadku osób niezrzeszonych na w/w konto Federacji po uprzednim ustaleniu ich wysokości

3. Opłata kategoryzacyjna dla osób zrzeszonych wynosi 250 zł do pięciu pokoi. Dla osób niezrzeszonych 600 zł. Powyżej 5 pokoi 20 zł za każdy następny pokój. W obu przypadkach plus koszta dojazdu inspektorów.

Na opłatę składa się:

a. Opłata 2 inspektorów: 120 zł 300 zł
b. Użyczenie użytkowania. tablicy: 35 zł 87,50 zł
c. Zdjęcia: 30 zł 75 zł
d. Druki kategoryzacyjne: 15 zł 34,50 zł
e. Nadanie kategorii: 20 zł 50 zł
f. Koszta wysyłki: 10 zł 25 zł
g. Fundusz kontrolny: 20 zł 25 zł


§ 6.

Prezes PFTW,,GG'' lub osoba upoważniona w terminie 15 dni od otrzymania wniosku i wpłynięciu na konto stosownych opłat, przesyła inspektorom:

  • wykaz zgłoszonych obiektów
  • zaliczkę za przeprowadzenie kategoryzacji w wysokości 50% należności dla inspektora
  • tablice rekomendacyjne zgodne z ilością wniosków ( koszt 35 zł stanowi rekompensatę za użyczenie tablicy - nie jest ona własnością kwaterodawcy. W razie cofnięcia rekomendacji kwaterodawca musi tablice oddać )
  • druk umowy zlecenia na wykonanie kategoryzacji
  • delegację w przypadku osób niezrzeszonych

§ 7.

Inspektorzy przeprowadzają kategoryzację obiektów a następnie w terminie 14 dni przesyłają na wskazany adres:

  • komplet dokumentów kategoryzacyjnych
  • wypełniony druk umowy zlecenia wraz z wystawionym rachunkiem za kategoryzację oraz z numerem swojego konta bankowego

§ 8.

Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów rozpatruje wniosek inspektorów o przyznanie proponowanej kategorii, a o podjętej decyzji otrzymuje zawiadomienie kwaterodawca oraz stowarzyszenie.

§ 9.

Po nadaniu kategorii badanego obiektu Prezes PFTW,,GG'' lub upoważniona przez niego osoba przelewa na konto inspektorów kwotę wynikającą z § 5 pkt.3 po potrąceniu zaliczki oraz należnych podatków.

§ 10

W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych Zarząd może zlecić inspektorom uzupełnienie dokumentacji lub w przypadku rażących uchybień inspektorów ponowną kategoryzację bez dodatkowej opłaty ze strony kwaterodawcy.

§ 11
Tryb odwoływania się kwaterodawcy od nadanej kategorii:

1. W przypadku niezaakceptowania przez kwaterodawcę przyznanej obiektowi kategorii kwaterodawca ma prawo, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o nadaniu kategorii, złożyć na piśmie uzasadnione odwołanie do Komisji Rewizyjnej PFTW,,GG'',
2. Decyzja KR jest ostateczna.

§ 12
Inspekcja kontrolna

W celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonych przez inspektorów kategoryzacji przewiduje się inspekcje sprawdzające, które mogą odbyć się w następujących przypadkach
1. Skargi gości zawierają niezgodność stanu faktycznego kwatery ze standardem umieszczonym w materiałach promocyjnych,
2. Powtarzające się wątpliwości, co do jakości pracy inspektora, wynikające z rozpatrywanych przez Zarząd materiałów kategoryzacyjnych
3. Zleconych przez Prezesa PFTW,,GG'' wyrywkowych kontroli kwater

§ 13

Do przeprowadzania inspekcji sprawdzającej upoważnieni są członkowie Zarządu PFTW,,GG''.
Inspekcję przeprowadza się na pisemne zlecenie Prezesa PFTW,,GG''

§ 14
Zasady rekomendacji
Zgłoszenia na tej samej zasadzie, co kategoryzacja - § 5 pkt.1

1. Po dwóch latach od kategoryzacji obiekt musi otrzymać rekomendację na następne dwa lata
2. Rekomendacji udziela się na podstawie oceny osoby delegowanej przez Prezesa rodzimego stowarzyszenia
3. Koszt rekomendacji dla członków zrzeszonych w stowarzyszeniach, będących członkami PFTW,,GG'' wynosi 125 zł a dla osób niezrzeszonych, ale pragnących poddać swoje obiekty dalszej naszej ocenie wynosi 300 zł.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2001.

Prezes
PFTW,,GG''

 


POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę