aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Możliwości uzyskania pomocy dla osób, które ucierpiały w powodzi I

24 czerwca 2010
Możliwości uzyskania pomocy dla osób, które ucierpiały w powodzi I. Pomoc socjalna Pomoc socjalna po decyzjach Rady Ministrów z dnia 25 maja br. (dotyczy ona także rolników)
Rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski ekologicznej lub klęski żywiołowej, przysługują zasiłki z pomocy społecznej.
W tej chwili poszkodowani mogą starać się o:
● Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z tymi wydarzeniami. Taki zasiłek jest przyznawany bez względu na osiągane dochody, bo w jego przypadku nie obowiązuje wynoszące 351 zł dla rodziny lub 477 zł dla osoby samotnej kryterium dochodowe, od którego jest uzależnione przyznawanie pozostałych świadczeń z pomocy społecznej. Przepisy nie precyzują, jaka jest wysokość tego zasiłku. Decyzję w tej sprawie podejmuje rząd. Pomoc w zależności od stopnia zniszczenia ma wynieść maksymalnie do 6 tys. zł. Na ten cel z rezerwy celowej zostało przekazane 152,5 mln zł. Aby otrzymać taki zasiłek, poszkodowana osoba powinna złożyć w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej wniosek o jego przyznanie. Może też o nią z urzędu wystąpić pracownik socjalny. Do wniosku potrzebny jest protokół gminnej komisji, która zajmuje się szacowaniem strat, oraz wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Określa on sytuację rodzinną, dochodową i majątkową osoby, której jest przyznawana pomoc. ● 1 tys. zł – na każde dziecko w wieku szkolnym, ● do 20 tys. zł – na remont – po uzyskaniu zaświadczenia od wójta, dla osób, które nie przewidują większych kosztów i rezygnują z ich wyceny,
● do 100 tys. zł – na remont – po wycenie rzeczoznawcy rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. W tym przypadku pomoc jest wypłacana w ratach – pierwsza z nich wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy.
Zasiłki wypłacać będą lokalne ośrodki pomocy społecznej. Aby wypłaty przebiegały sprawnie, na polecenie wójta lub starosty wsparcia służbom pomocy społecznej mogą udzielić inni pracownicy samorządowi.
Gminy muszą przesłać wojewodom listę zniszczonych budynków mieszkalnych i kwotę zasiłków, przy czym wykaz z danej miejscowości ma być potwierdzony przez sołtysa. Zbiorcze informacje z województw będą przekazane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który potem zwróci się do ministra finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
Inne zasiłki celowe:
● Zasiłek celowy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Może go jednak otrzymać osoba, która spełnia kryterium dochodowe. Jest on wypłacany ze środków własnych gminy. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie w całości
lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
● Specjalny zasiłek celowy, który jest przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przewyższających kryterium dochodowe. W przypadku tych świadczeń też jest potrzebny wniosek i wywiad środowiskowy.
● Dodatkowo rodzic wychowujący dzieci, który z powodu zbyt wysokich dochodów nie miał prawa do świadczeń rodzinnych, a z powodu powodzi stracił dochód, np. pracę, może się ubiegać o przyznanie zasiłku na dziecko. Obowiązuje kryterium dochodowe wynoszące 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Rodzic w zależności od wieku dziecka może otrzymać od 61 zł, 91 zł lub 98 zł oraz dodatki związane z zasiłkiem, m.in. na dojazd do szkoły, z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej.
Podstawą do przyznania tych świadczeń są przeciętne miesięczne dochody członków rodziny uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na które przyznawane są świadczenia. Oznacza to, że przy ubieganiu się o pomoc w tym okresie zasiłkowym pod uwagę brane są dochody z roku 2008.
Aby uaktualnić sytuację dochodową rodziny spowodowaną utratą dochodu, gmina pomniejszy jej dochód o tę właśnie kwotę. II. Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program obowiązuje od 15 czerwca br. Po opublikowaniu go przez Komisję Europejską nie będzie on powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis. Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:
- odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania przez rolników miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania tych należności w określonym, ustawowym terminie płatności, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie, lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie, którą KRUS może udzielić w formie:
 odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
 rozłożenia zadłużenia na dogodne raty,
 zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat
Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia. W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.
Zgodnie z postanowieniami ustawy od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. - odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia; - stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2010 r. w związku z powodzią i pozostałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; - udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:  2.000 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej;  4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha. Przy przyznawaniu zasiłku celowego, wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej, nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe. - udzielanie przez Agencję Rynku Rolnego dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
- udzielania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z powodzią i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla rolników w wysokości 2 proc. w skali roku;
Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.
Do oprocentowania takiego kredytu dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego jest on dużo korzystniejszy dla poszkodowanych, niż dostępne kredyty komercyjne. Kredytobiorca płaci bowiem jedynie 2% należnego oprocentowania w skali
roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją lub 3,8125%, gdy takich umów nie zawarł. Resztę należnego oprocentowania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poszkodowani, w wyniku klęski żywiołowej, aby wznowić produkcję w swoich gospodarstwach rolnych czy działach specjalnych produkcji rolnej, mogą skorzystać z dwóch linii kredytowych - inwestycyjnej i obrotowej. Kredyt obrotowy można otrzymać na środki do produkcji rolnej np. nawozy, paliwa, czy też zakup inwentarza. Kredyt inwestycyjny natomiast można dostać m.in. na zakup maszyn rolniczych, przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych służących do produkcji.
Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?
Kredyty klęskowe mają specjalną procedurę uruchamiania pomocy. Przed złożeniem wniosku o kredyt poszkodowany udaje się do Urzędu Gminy aby zgłosić szkodę. Pozwala to komisji powołanej przez wojewodę na oszacowanie wysokości szkód, które powstały w wyniku klęski w danym gospodarstwie. Komisja dokonuje szacunków w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Na podstawie pracy tej komisji przygotowywana jest opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez klęskę. Jest ona formalnym dokumentem potwierdzającym wystąpienie szkody i jej uzyskanie jest warunkiem ubiegania się przez poszkodowanego o kredyt. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie pomocy. Wyrażenie zgody przez Ministra umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po danej klęsce przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik ubiegając się o kredyt "klęskowy" musi pójść do banku i pobrać formularz wniosku o kredyt. Jeśli zamierza starać się o kredyt klęskowy inwestycyjny musi przygotować plan inwestycji.
Kolejnym krokiem jest złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, o ile rolnik ubiega się o kredyt inwestycyjny, opinią wojewody i innymi dokumentami wymaganymi przez bank. O kredyty klęskowe można ubiegać się w następujących bankach: - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., - Mazowiecki Bank Regionalny S.A., - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., - ING Bank Śląski S.A., - Bank Zachodni WBK S.A., - Bank Polska Kasa Opieki S.A., a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MBR S.A.
Zasady przyznawania kredytów klęskowych
Kredyt klęskowy mogą otrzymać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które doznały szkód we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub gospodarstwie rybackim.
Okres kredytowania dla kredytu klęskowego inwestycyjnego nie może wynosić więcej niż 8 lat, natomiast dla kredytu klęskowego obrotowego maksymalnie 4 lata. Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lata. Kwota kredytu w przypadku linii inwestycyjnej nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych, a w
przypadku linii obrotowej kwoty obniżenia dochodu i jednocześnie nie może wynosić więcej niż:
 4 mln zł dla gospodarstw rolnych,
 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.
Wkład własny nie jest wymagany.
Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu klęskowego inwestycyjnego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków.
Całkowite oprocentowanie kredytów jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Kredytobiorca płaci część oprocentowania w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy oprocentowaniem całkowitym, a zastosowanymi przez Agencję dopłatami. Obecnie oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2% w skali roku.
Kredyt "klęskowy" inwestycyjny może zostać przeznaczony na finansowanie nakładów związanych z:
 przywróceniem funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także, urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa,
 również związanych z przywróceniem funkcji użytkowych uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych.
Kredyt może być też przeznaczony na nakłady związane z przywróceniem produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, stada podstawowego inwentarza żywego, a także na nakłady związane z zakupem w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.
Przeznaczenie kredytu "klęskowego" obrotowego obejmuje zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych itp.
Kredyty preferencyjne udzielane są przez banki współpracujące z Agencją z ich własnych środków. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
 do 31 grudnia tego samego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
 do 30 czerwca następnego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
Uwaga, od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana warunków przyznawania kredytów klęskowych
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 od dnia 1 stycznia 2010 r. pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi musi być zmniejszona o 50%, chyba że przyznaje się ją rolnikom, którzy dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie.
Zmiana warunków udzielania kredytów "klęskowych" dotyczy rolników, w których gospodarstwach od 1 stycznia 2010 r. wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast kredyty na wznowienie produkcji po klęskach, które wystąpiły do 31.12.2009 r., udzielane będą na dotychczasowych zasadach.
Zmiana będzie polegała na obniżeniu o połowę wysokości pomocy Agencji, tj. dopłat do oprocentowania kredytów "klęskowych", w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych powyżej (w tytule linii kredytowej). W efekcie, jeżeli rolnik nie będzie posiadał stosownego ubezpieczenia, to oprocentowanie kredytu "klęskowego" zaciąganego w związku ze szkodami, które wystąpiły od 1 stycznia 2010 r., będzie dla niego wyższe. Przykładowo, przy obecnie obowiązującej wysokości stóp procentowych, całkowite oprocentowanie kredytów "klęskowych" wynosi 5,625% w sakli roku, z czego:
1. w przypadku, gdy rolnik ubezpieczył co najmniej 50% produkcji:
 Agencja zapłaci 3,625%,
 kredytobiorca zapłaci 2%,
2. w przypadku, gdy rolnik nie zawarł wymaganych umów ubezpieczenia:
 Agencja zapłaci 1,8125%
 kredytobiorca zapłaci 3,8125%. O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).
Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć w przypadku szkód spowodowanych w:
1) uprawach rolnych, tj. roślinach uprawianych na gruntach rolnych w celach użytkowych:
a) 80 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006,
b) 90 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
2) budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich:
a) 80% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych;
b) 90% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych, na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli nie została zawarta na okres 12 miesięcy umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Planowana wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych ze środków budżetu państwa może wynieść łącznie we wszystkich formach 200 mln złotych. III. Inne obowiązki i oświadczenia W związku z licznymi zobowiązaniami rolników wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konieczne jest wypełnienie zobowiązań, by zachować prawo do pomocy lub uniknąć sankcji z tytułu niewypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy oraz umów zawartych z Agencją. Powódź jest traktowana jako wystąpienie tzw. siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, których zaistnienie powoduje, że beneficjent zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowanych w momencie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, może być całkowicie lub częściowo zwolniony ze zobowiązań, w sytuacji gdy wystąpienie siły wyższej wpływa na realizację tych zobowiązań pomocy bądź może zmienić termin realizacji zobowiązań. Ponadto nadzwyczajnymi okolicznościami są m.in. również grad, deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, które spowodowały straty w gospodarstwach rolnych lub przedsiębiorstwach. Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, co może być podstawą do zachowania prawa do pomocy lub uniknięcia sankcji z tytułu niewypełnienia
zobowiązań, jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienie do ARiMR o wyrażenie zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zobowiązania bądź zmianę terminu jego realizacji (działania inwestycyjne SPO, PROW 2007-2013) w terminie:  10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności (płatności bezpośrednie, PROW 2004 - 2006, PROW 2007 - 2013, pomoc w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw);  30 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności (SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"). Odpowiednie wystąpienie można złożyć w najbliższej terenowej jednostce ARiMR. Do ARiMR może wystąpić beneficjent albo podmiot przez niego upoważniony. Występując do ARiMR należy dołączyć dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie szczególnych okoliczności. Agencja uznawać będzie za wystarczającą formę zgłoszenia zaistnienia siły wyższej pisemną informację zawierającą dane beneficjenta pozwalające na jego identyfikację, nazwę działania "inwestycyjnego" oraz wskazanie zobowiązania, którego dotyczy prośba o zwolnienie lub zmianę terminu wykonania. W przypadku, gdy osoba poszkodowana jest beneficjentem dwóch lub większej liczby działań inwestycyjnych wystarczy jedno zbiorcze pismo. Występując o zwolnienie z któregokolwiek zobowiązania lub zmianę terminu wykonania zobowiązań, beneficjent powinien przedstawić również dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Dowodami mogą być zdjęcia, filmy wykonane przez beneficjenta oraz każdy dokument wystawiony przez komisje powołane do oszacowania szkód potwierdzający wystąpienie siły wyższej i jej wpływ na realizację zobowiązań. Dowodami w zależności od Działania Programu i rodzaju szkody, mogą być, m.in.: 1. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, 2. dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody - protokoły z oględzin, szacowania uszczerbków, oceny zniszczeń itp. wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawców, 3. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego, 4. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 5. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez
nadzwyczajne zdarzenia, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych "ryzyk"; 6. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, 7. decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych. W sytuacji, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia: 8. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez te "ryzyka", złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR. ARiMR informuje, że poszkodowani beneficjenci SPO "Restrukturyzacja "2004-2006" oraz działań PROW 2007-2013:  - "Modernizacja gospodarstw rolnych",  - "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej",  - "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych",  - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",  - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", mają również możliwość wystąpienia do ARiMR z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zobowiązań w terminie i na zasadach podanych dla przypadku wystąpienia siły wyższej. ARiMR przypomina beneficjentom działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" PROW 2007-2013, którzy z powodu zniszczeń spowodowanych powodzią chcieliby dokonać zmian w biznesplanie, że można zmienić założenia biznesplanu, w tym podstawowe cele i kierunki rozwoju gospodarstwa. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zmianę założeń biznesplanu i uzyskać decyzję pozytywną.  Beneficjenci, którzy są w trakcie realizacji operacji, nie złożyli jeszcze wniosku o płatność ostateczną, oprócz złożenia wniosku o uznanie siły wyższej, zgodnie z przepisami umowy przyznania pomocy mają możliwość złożenia wniosku o zmianę umowy, w tym zmianę terminu złożenia wniosku o płatność.  Wnioskodawcy działań "inwestycyjnych" PROW 2007-2013, którzy nie podpisali jeszcze umów przyznania pomocy, których Wnioski o przyznanie pomocy znajdują się w trakcie weryfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych mają możliwość wystąpienia z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie Wniosku, jak również z prośbą o przywrócenie terminu na wykonanie określonych czynności.
 Płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowe oraz Zalesieniowe Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności:  zachowują prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru i zwierząt kwalifikowanych w momencie ich wystąpienia,  nie będą mieli pomniejszanych kwot płatności jeżeli nie zostaną spełnione wymogi i normy w ramach wzajemnej zgodności, jeżeli dana niezgodność jest wynikiem działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności,  nie będą mieli ustalanych obniżek z tytułu złożenia wniosku po terminie t.j. od dnia 18.05.2010 r. do dnia 11.06.2010 r. Dowodami potwierdzającymi wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które należy dostarczyć do Agencji - w przypadku szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę są m.in.:  protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;  dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez nadzwyczajne zdarzenia, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych zdarzeń;  pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach, spowodowanej przez ww. zdarzenia, złożone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia. Szczegółowy wykaz dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 46, poz. 308, z późn. zm.). Powyższy katalog dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, w 2010 r. zostaje rozszerzony o następujące dowody:  pisemne oświadczenie rolnika o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu tego faktu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;  pisemne oświadczenie potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, złożone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR - w przypadku braku możliwości przedstawienia innych dowodów, o których mowa w przytoczonym rozporządzeniu. Ponadto, z uwagi na rozmiar oraz dotkliwość tegorocznej powodzi, jaka nawiedziła Polskę, jeśli rolnik nie będzie mógł dostarczyć ww. dowodów, jako dowód
wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności uznawane będzie pisemne oświadczenie rolnika lub jego pełnomocnika o wystąpieniu powodzi w jego gospodarstwie rolnym.  Płatności dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw W przypadku, gdy w gospodarstwach rolników będących członkami grup lub organizacji producentów owoców i warzyw, wystąpią nadzwyczajne okoliczności lub siła wyższa, skutkująca obniżeniem wartości produktów sprzedanych przez grupę lub organizację, o więcej niż 35 %, grupa/organizacja producentów może zadeklarować we wniosku o przyznanie pomocy 65 % wartości produktów sprzedanych z poprzedniego okresu objętego wnioskiem. Poza tym, jeżeli w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności nie zostaną spełnione warunki przyznania pomocy finansowej, sankcje nie będą stosowane.  Informacja o kontrolach na miejscu Dla wypełnienia warunku umożliwiającego finansowanie przez Komisję Europejską płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Agencja będzie dokonywać kontroli na miejscu zgodnie z dotychczasowymi regułami. Inspektorzy terenowi przeprowadzający kontrolę na miejscu są zobowiązani do udokumentowania rzeczywistego stanu upraw, inwestycji, obecności zwierząt, maszyn i dokumentów. Niemniej jednak jeśli rolnik lub przedsiębiorca nie był w stanie wypełnić swych zobowiązań w wyniku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych i poinformował o tym fakcie Agencję, zachowuje prawo do pomocy. Wydłużenie o miesiąc terminu składania wniosku o pomoc na zalesianie oraz oświadczenia o wykonaniu zalesienia. Wyjątkowo w roku 2010:  Termin na składanie wniosków o pomoc (tzw. wniosków pierwszorocznych) w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, - przypada na 1 czerwca - 31 sierpnia.  Termin na składanie oświadczeń o zalesieniu, w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 upływa 21 czerwca 2010r.  Szkody spowodowane śmiercią zwierząt gospodarskich Wielu właścicieli nie może szybko złożyć "Oświadczenia producenta rolnego", którego podpisanie uruchamia proces prowadzący do utylizacji padłego zwierzęcia. Część rolników musiała bowiem opuścić swoje gospodarstwa, a z kolei niektóre utopione zwierzęta woda poniosła bardzo daleko od gospodarstw w których były chowane. W takich wypadkach trudno natychmiast dotrzeć do wszystkich właścicieli. W związku z tym Agencja wprowadziła do procedury utylizacyjnej, obok "Oświadczenia rolnika", dodatkowego dokumentu o nazwie "zbiorczy protokół", pod którym zamiast właściciela
zwierzęcia mogą się znaleźć podpisy przedstawiciela gminy i powiatowego lekarza weterynarii działającego na danym terenie powodziowym. Ten dokument pozwala doprowadzać do szybkiego przewiezienia padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych. "Zbiorcze protokoły", które wprowadzono w nowej procedurze, będą też wykorzystywane do rozliczania kosztów związanych z przeprowadzaniem utylizacji znajdowanych zwierząt. Proces rozliczenia rozpocznie się od skorelowania danych z protokołów (zawierających numery padłych sztuk spisane z kolczyków lub z tatuaży) z informacjami znajdującymi się w prowadzonym przez ARiMR Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. To pozwoli ustalić producenta rolnego, do którego należało konkretne padłe i zutylizowane zwierzę. Wtedy jego właściciel zostanie poproszony o wypełnienie "Oświadczenie producenta rolnego". To z kolei umożliwi ARiMR wypłacenie pieniędzy firmie, która przeprowadziła utylizację i zrefundowanie jej poniesionych kosztów. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą procedurą, rolnik w wypadku padnięcia zwierzęcia w jego stadzie musi każdorazowo zgłosić ten fakt do zakładu utylizacyjnego, który ma podpisaną umowę z ARiMR. Następnie podczas odbierania zwierzęcia przez przedstawiciela takiej firmy właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania "Oświadczenia producenta rolnego". Ten dokument uprawnia do skorzystania przez rolnika z dofinansowania przez ARiMR kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłego zwierzęcia. Po zakończeniu operacji firma utylizacyjna przedstawia ARiMR dokumentację , która to potwierdza a Agencja w imieniu rolnika przekazuje jej pieniądze za wykonaną pracę. Adresy i telefony firm utylizacyjnych z którymi ARiMR ma podpisane umowy są dostępne na stronie internetowej Agencji. ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji zwierząt gospodarskich w tym roku zaplanował kwotę 59 milionów złotych. W ubiegłym roku firmy utylizacyjne otrzymały z ARiMR 57 milionów zł. Agencja przypomina ponadto, że zarówno rolnik jak i zakład utylizacyjny mają obowiązek zgłoszenia faktu utylizacji każdego padłego zwierzęcia do Systemu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt ARiMR. W celu dokonania aktualizacji stanu siedziby stada należy: 1. wypełnić formularze systemowe dostępne w BP:  Zgłoszenia zmiany stanu stada świń lub  Zgłoszenie zbiorcze zmiany stanu stada świń lub  Zgłoszenia przemieszczenia bydła/ owiec albo kóz lub  Zgłoszenie zbiorcze przemieszczenia bydła/ owiec albo kóz dotyczące utraconych zwierząt, zaznaczając jako powód ubycia zwierzęcia inne przemieszczenie z siedziby stada bez wskazania komplementarnego numeru siedziby stada (numeru siedziby, do której nastąpiło przemieszczenie). 2. dostarczenie ww. zgłoszeń do biura powiatowego ARiMR (osobiście lub korespondencyjnie), przy czym do zgłoszeń należy dołożyć oświadczenia dotyczące okoliczności ubycia zwierząt ze stada - umożliwi to pracownikom BP dokonanie adnotacji w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i odstąpienie od wszczynania postępowań wyjaśniających dotyczących uzyskania numerów siedzib stad, do których nastąpiło zgłaszane przemieszczenie.
Pracownicy BP służyć będą wszelką pomocą w celu jak najszybszego dokonania aktualizacji poszczególnych siedzib stad.  Planowane uruchomienie pomocy de minimis Pomoc, na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych (w tym powodzi 2010) w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odbywa się na zasadzie udostępnienia przez nadleśnictwa sadzonek drzew i krzewów leśnych beneficjentom, którzy zakwalifikowali się do skorzystania z tej pomocy czyli szkody w ich uprawach leśnych przekraczają ponad 30 % powierzchni. Warunkiem uzyskania pomocy w ramach ww. zasady de minimis będzie złożenie przez beneficjenta do BP ARiMR zgłoszenia, w którym określona będzie wielkość szkód w uprawie leśnej. Termin, w którym będzie można składać ww. zgłoszenie zostanie określony w specjalnym obwieszczeniu publikowanym na stronach internetowych ARiMR i MRiRW. Planowany termin uruchomienia możliwości zgłoszeń szkód w uprawach leśnych przewidziany jest po wstępnym oszacowaniu strat powstałych w wyniku powodzi 2010 r Opracowanie: Barbara Idczak Wielkopolska Izba Rolnicza Żródła: MRiRW, MSWiA, ARiMR, gazetaprawna.pl I. Pomoc socjalna Pomoc socjalna po decyzjach Rady Ministrów z dnia 25 maja br. (dotyczy ona także rolników)
Rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski ekologicznej lub klęski żywiołowej, przysługują zasiłki z pomocy społecznej.
W tej chwili poszkodowani mogą starać się o:
● Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z tymi wydarzeniami. Taki zasiłek jest przyznawany bez względu na osiągane dochody, bo w jego przypadku nie obowiązuje wynoszące 351 zł dla rodziny lub 477 zł dla osoby samotnej kryterium dochodowe, od którego jest uzależnione przyznawanie pozostałych świadczeń z pomocy społecznej. Przepisy nie precyzują, jaka jest wysokość tego zasiłku. Decyzję w tej sprawie podejmuje rząd. Pomoc w zależności od stopnia zniszczenia ma wynieść maksymalnie do 6 tys. zł. Na ten cel z rezerwy celowej zostało przekazane 152,5 mln zł. Aby otrzymać taki zasiłek, poszkodowana osoba powinna złożyć w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej wniosek o jego przyznanie. Może też o nią z urzędu wystąpić pracownik socjalny. Do wniosku potrzebny jest protokół gminnej komisji, która zajmuje się szacowaniem strat, oraz wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Określa on sytuację rodzinną, dochodową i majątkową osoby, której jest przyznawana pomoc. ● 1 tys. zł – na każde dziecko w wieku szkolnym, ● do 20 tys. zł – na remont – po uzyskaniu zaświadczenia od wójta, dla osób, które nie przewidują większych kosztów i rezygnują z ich wyceny,
● do 100 tys. zł – na remont – po wycenie rzeczoznawcy rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. W tym przypadku pomoc jest wypłacana w ratach – pierwsza z nich wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy.
Zasiłki wypłacać będą lokalne ośrodki pomocy społecznej. Aby wypłaty przebiegały sprawnie, na polecenie wójta lub starosty wsparcia służbom pomocy społecznej mogą udzielić inni pracownicy samorządowi.
Gminy muszą przesłać wojewodom listę zniszczonych budynków mieszkalnych i kwotę zasiłków, przy czym wykaz z danej miejscowości ma być potwierdzony przez sołtysa. Zbiorcze informacje z województw będą przekazane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który potem zwróci się do ministra finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
Inne zasiłki celowe:
● Zasiłek celowy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Może go jednak otrzymać osoba, która spełnia kryterium dochodowe. Jest on wypłacany ze środków własnych gminy. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie w całości
lub części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
● Specjalny zasiłek celowy, który jest przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przewyższających kryterium dochodowe. W przypadku tych świadczeń też jest potrzebny wniosek i wywiad środowiskowy.
● Dodatkowo rodzic wychowujący dzieci, który z powodu zbyt wysokich dochodów nie miał prawa do świadczeń rodzinnych, a z powodu powodzi stracił dochód, np. pracę, może się ubiegać o przyznanie zasiłku na dziecko. Obowiązuje kryterium dochodowe wynoszące 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Rodzic w zależności od wieku dziecka może otrzymać od 61 zł, 91 zł lub 98 zł oraz dodatki związane z zasiłkiem, m.in. na dojazd do szkoły, z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej.
Podstawą do przyznania tych świadczeń są przeciętne miesięczne dochody członków rodziny uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na które przyznawane są świadczenia. Oznacza to, że przy ubieganiu się o pomoc w tym okresie zasiłkowym pod uwagę brane są dochody z roku 2008.
Aby uaktualnić sytuację dochodową rodziny spowodowaną utratą dochodu, gmina pomniejszy jej dochód o tę właśnie kwotę. II. Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program obowiązuje od 15 czerwca br. Po opublikowaniu go przez Komisję Europejską nie będzie on powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis. Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:
- odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania przez rolników miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania tych należności w określonym, ustawowym terminie płatności, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie, lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której podlega ubezpieczeniu z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie, którą KRUS może udzielić w formie:
 odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
 rozłożenia zadłużenia na dogodne raty,
 zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat
Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia. W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.
Zgodnie z postanowieniami ustawy od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. - odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia; - stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2010 r. w związku z powodzią i pozostałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; - udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:  2.000 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej;  4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha. Przy przyznawaniu zasiłku celowego, wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej, nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe. - udzielanie przez Agencję Rynku Rolnego dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
- udzielania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z powodzią i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla rolników w wysokości 2 proc. w skali roku;
Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.
Do oprocentowania takiego kredytu dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego jest on dużo korzystniejszy dla poszkodowanych, niż dostępne kredyty komercyjne. Kredytobiorca płaci bowiem jedynie 2% należnego oprocentowania w skali
roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją lub 3,8125%, gdy takich umów nie zawarł. Resztę należnego oprocentowania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poszkodowani, w wyniku klęski żywiołowej, aby wznowić produkcję w swoich gospodarstwach rolnych czy działach specjalnych produkcji rolnej, mogą skorzystać z dwóch linii kredytowych - inwestycyjnej i obrotowej. Kredyt obrotowy można otrzymać na środki do produkcji rolnej np. nawozy, paliwa, czy też zakup inwentarza. Kredyt inwestycyjny natomiast można dostać m.in. na zakup maszyn rolniczych, przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych służących do produkcji.
Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?
Kredyty klęskowe mają specjalną procedurę uruchamiania pomocy. Przed złożeniem wniosku o kredyt poszkodowany udaje się do Urzędu Gminy aby zgłosić szkodę. Pozwala to komisji powołanej przez wojewodę na oszacowanie wysokości szkód, które powstały w wyniku klęski w danym gospodarstwie. Komisja dokonuje szacunków w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Na podstawie pracy tej komisji przygotowywana jest opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez klęskę. Jest ona formalnym dokumentem potwierdzającym wystąpienie szkody i jej uzyskanie jest warunkiem ubiegania się przez poszkodowanego o kredyt. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie pomocy. Wyrażenie zgody przez Ministra umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po danej klęsce przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik ubiegając się o kredyt "klęskowy" musi pójść do banku i pobrać formularz wniosku o kredyt. Jeśli zamierza starać się o kredyt klęskowy inwestycyjny musi przygotować plan inwestycji.
Kolejnym krokiem jest złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, o ile rolnik ubiega się o kredyt inwestycyjny, opinią wojewody i innymi dokumentami wymaganymi przez bank. O kredyty klęskowe można ubiegać się w następujących bankach: - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., - Mazowiecki Bank Regionalny S.A., - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., - ING Bank Śląski S.A., - Bank Zachodni WBK S.A., - Bank Polska Kasa Opieki S.A., a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MBR S.A.
Zasady przyznawania kredytów klęskowych
Kredyt klęskowy mogą otrzymać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które doznały szkód we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub gospodarstwie rybackim.
Okres kredytowania dla kredytu klęskowego inwestycyjnego nie może wynosić więcej niż 8 lat, natomiast dla kredytu klęskowego obrotowego maksymalnie 4 lata. Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lata. Kwota kredytu w przypadku linii inwestycyjnej nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych, a w
przypadku linii obrotowej kwoty obniżenia dochodu i jednocześnie nie może wynosić więcej niż:
 4 mln zł dla gospodarstw rolnych,
 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.
Wkład własny nie jest wymagany.
Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu klęskowego inwestycyjnego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków.
Całkowite oprocentowanie kredytów jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Kredytobiorca płaci część oprocentowania w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy oprocentowaniem całkowitym, a zastosowanymi przez Agencję dopłatami. Obecnie oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2% w skali roku.
Kredyt "klęskowy" inwestycyjny może zostać przeznaczony na finansowanie nakładów związanych z:
 przywróceniem funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także, urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa,
 również związanych z przywróceniem funkcji użytkowych uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych.
Kredyt może być też przeznaczony na nakłady związane z przywróceniem produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, stada podstawowego inwentarza żywego, a także na nakłady związane z zakupem w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.
Przeznaczenie kredytu "klęskowego" obrotowego obejmuje zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych itp.
Kredyty preferencyjne udzielane są przez banki współpracujące z Agencją z ich własnych środków. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
 do 31 grudnia tego samego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
 do 30 czerwca następnego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
Uwaga, od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana warunków przyznawania kredytów klęskowych
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 od dnia 1 stycznia 2010 r. pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi musi być zmniejszona o 50%, chyba że przyznaje się ją rolnikom, którzy dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie.
Zmiana warunków udzielania kredytów "klęskowych" dotyczy rolników, w których gospodarstwach od 1 stycznia 2010 r. wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast kredyty na wznowienie produkcji po klęskach, które wystąpiły do 31.12.2009 r., udzielane będą na dotychczasowych zasadach.
Zmiana będzie polegała na obniżeniu o połowę wysokości pomocy Agencji, tj. dopłat do oprocentowania kredytów "klęskowych", w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych powyżej (w tytule linii kredytowej). W efekcie, jeżeli rolnik nie będzie posiadał stosownego ubezpieczenia, to oprocentowanie kredytu "klęskowego" zaciąganego w związku ze szkodami, które wystąpiły od 1 stycznia 2010 r., będzie dla niego wyższe. Przykładowo, przy obecnie obowiązującej wysokości stóp procentowych, całkowite oprocentowanie kredytów "klęskowych" wynosi 5,625% w sakli roku, z czego:
1. w przypadku, gdy rolnik ubezpieczył co najmniej 50% produkcji:
 Agencja zapłaci 3,625%,
 kredytobiorca zapłaci 2%,
2. w przypadku, gdy rolnik nie zawarł wymaganych umów ubezpieczenia:
 Agencja zapłaci 1,8125%
 kredytobiorca zapłaci 3,8125%. O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).
Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć w przypadku szkód spowodowanych w:
1) uprawach rolnych, tj. roślinach uprawianych na gruntach rolnych w celach użytkowych:
a) 80 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006,
b) 90 % kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
2) budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich:
a) 80% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych;
b) 90% intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych, na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli nie została zawarta na okres 12 miesięcy umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Planowana wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych ze środków budżetu państwa może wynieść łącznie we wszystkich formach 200 mln złotych. III. Inne obowiązki i oświadczenia W związku z licznymi zobowiązaniami rolników wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konieczne jest wypełnienie zobowiązań, by zachować prawo do pomocy lub uniknąć sankcji z tytułu niewypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy oraz umów zawartych z Agencją. Powódź jest traktowana jako wystąpienie tzw. siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, których zaistnienie powoduje, że beneficjent zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowanych w momencie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, może być całkowicie lub częściowo zwolniony ze zobowiązań, w sytuacji gdy wystąpienie siły wyższej wpływa na realizację tych zobowiązań pomocy bądź może zmienić termin realizacji zobowiązań. Ponadto nadzwyczajnymi okolicznościami są m.in. również grad, deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, które spowodowały straty w gospodarstwach rolnych lub przedsiębiorstwach. Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, co może być podstawą do zachowania prawa do pomocy lub uniknięcia sankcji z tytułu niewypełnienia
zobowiązań, jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienie do ARiMR o wyrażenie zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zobowiązania bądź zmianę terminu jego realizacji (działania inwestycyjne SPO, PROW 2007-2013) w terminie:  10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności (płatności bezpośrednie, PROW 2004 - 2006, PROW 2007 - 2013, pomoc w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw);  30 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności (SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"). Odpowiednie wystąpienie można złożyć w najbliższej terenowej jednostce ARiMR. Do ARiMR może wystąpić beneficjent albo podmiot przez niego upoważniony. Występując do ARiMR należy dołączyć dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie szczególnych okoliczności. Agencja uznawać będzie za wystarczającą formę zgłoszenia zaistnienia siły wyższej pisemną informację zawierającą dane beneficjenta pozwalające na jego identyfikację, nazwę działania "inwestycyjnego" oraz wskazanie zobowiązania, którego dotyczy prośba o zwolnienie lub zmianę terminu wykonania. W przypadku, gdy osoba poszkodowana jest beneficjentem dwóch lub większej liczby działań inwestycyjnych wystarczy jedno zbiorcze pismo. Występując o zwolnienie z któregokolwiek zobowiązania lub zmianę terminu wykonania zobowiązań, beneficjent powinien przedstawić również dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Dowodami mogą być zdjęcia, filmy wykonane przez beneficjenta oraz każdy dokument wystawiony przez komisje powołane do oszacowania szkód potwierdzający wystąpienie siły wyższej i jej wpływ na realizację zobowiązań. Dowodami w zależności od Działania Programu i rodzaju szkody, mogą być, m.in.: 1. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, 2. dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody - protokoły z oględzin, szacowania uszczerbków, oceny zniszczeń itp. wystawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawców, 3. decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu właściwego, 4. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 5. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez
nadzwyczajne zdarzenia, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych "ryzyk"; 6. decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakazująca zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, 7. decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych. W sytuacji, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia: 8. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez te "ryzyka", złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przez dwóch świadków, którzy nie są

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę