EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Nie zapomnij o wniosku na umorzenie!

2 kwietnia 2007
 Ostateczny termin składania wniosków o umorzenie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa upływa z dniem 20 kwietnia 2007 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Prezes tej Agencji na wniosek dłużnika (z wyjątkiem okoliczności wymienionych w pkt 3 i 5 w przypadku zaistnienia których umorzenie może być dokonane bez złożenia wniosku), może umarzać w całości lub w części wierzytelności ARiMR dotyczące środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

   1.      Wierzytelności Funduszu nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub
   2.      Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Funduszu lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub
   3.      Nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub
   4.      Egzekucja wierzytelności Funduszu zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, w przypadku gdy dłużnik:
      a) poniósł szkody spowodowane klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach,
      b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, lub
   5.      Dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Funduszu, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Funduszu nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

Umorzenie wierzytelności Funduszu, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15.000 złotych, umorzenie wierzytelności Funduszu wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę