Resort rolnictwa informuje

22 grudnia 2015
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  informuje, że głównym celem działania renty strukturalne w latach 2007-2013, wyznaczonym przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jest znaczna poprawa struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika.
Poprawa struktury agrarnej jest możliwa w przypadku trwałego przekazywania gospodarstw o powierzchni co najmniej 3 ha i zastosowaniu wymogu odnośnie wielkości docelowej gospodarstwa po przekazaniu.
Mając na uwadze powyższe założenia, jednym z wymogów, które zostały wprowadzone do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, póz. 750, z późn. zm.), który rolnik przekazujący gospodarstwo w zamian za rentę strukturalną musi spełnić, jest wymóg dotyczący bycia właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 3 ha, z tym że w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim - co najmniej 1 ha. Ponieważ wymóg dotyczący posiadania minimum 3 ha UR jest trudny do spełnienia w ww. województwach Polski południowej, gdzie rozdrobnienie gospodarstw jest największe, stąd aby dać równą szansę do ubiegania się o renty strukturalne rolnikom w tych województwach, obniżono dla tych województw wymóg dotyczący minimalnej powierzchni gospodarstwa wymaganej przy składaniu wniosku o rentę strukturalną.
Jednocześnie wprowadzono zasadę, że w przypadku przekazywania gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa, powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w danym województwie lub średnia gospodarstwa w kraju, gdy średnia w województwie jest wyższa od średniej krajowej (średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie ogłaszana corocznie przez Prezesa ARiMR). Aby zapewnić trwałość powyższych zmian dotyczących wielkości gospodarstw, wprowadzono wymóg przekazania gospodarstwa w sposób trwały. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz następcy gospodarstwo musi być przekazane w całości temu następcy. Jedynie w przypadku przekazania gospodarstwa zstępnym można przekazać gospodarstwo o wielkości minimalnej, tj. 3 ha UR lub 1 ha, co ma ułatwić przejmowanie gospodarstwa przez te osoby.
Obowiązujące kryteria dostępu do działania renty strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynikają zarówno z wyznaczonego celu działania jak i z ograniczonych środków dostępnych na to działanie.
Zaproponowana w PROW na lata 2007-2013 wysokość renty strukturalnej jest jednocześnie kompromisem, który wynikał z wyboru pomiędzy bardzo małą liczbą beneficjentów otrzymujących wysokie renty strukturalne, a większą liczbą beneficjentów otrzymujących niższe świadczenia. Ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało wiele krytycznych uwag na temat wysokości rent strukturalnych w ramach PROW 2004-2006 (wysokość renty od 210% do 440% najniższej emerytury), jako niesprawiedliwie wysokich w porównaniu do innych świadczeń przyznawanych rolnikom, wysokość nowej renty została obniżona do kwoty przybliżonej do średniego świadczenia emerytalno-rentowego przyznawanego rolnikom w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Obecnie wysokość renty strukturalnej wynosi od 150% (954,44 zł) do 265% (1.686,16 zł) kwoty najniższej emerytury i będzie ulegała zmianom wraz z okresowymi waloryzacjami najniższej emerytury. W związku z waloryzacją od marca br. wysokość najniższej emerytury wzrosła i wynosi 636,29 zł. Przyjęta dla okresu programowania 2007-2013 średnia kwota renty strukturalnej jest korzystniejsza niż emerytura rolnicza, zarówno ze względu na wysokość jak i na nieopodatkowanie renty strukturalnej podatkiem od osób fizycznych i opłatą składki na ubezpieczenia zdrowotne.
W przyjętym przez Komisję Europejską Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 założono, że z działania renty strukturalne skorzysta 50.400 rolników, tj. po 7.200 rocznie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w postaci podwyższenia wysokości przyznawanych rent strukturalnych w latach 2007-2013 wymagałoby uzyskania zgody Komisji Europejskiej na zmianę PROW. Należy podkreślić, że już przy obecnej wysokości tych rent budżet działania jest bardzo napięty.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że po roku funkcjonowania PROW 2007-2013 zostanie dokonany jego przegląd i obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Obecnie rozważana jest niewielka zmiana definicji stażu pracy w rolnictwie wymaganego dla przejmującego gospodarstwo rolne, który warunkuje możliwość przekazania mu tego gospodarstwa przez producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną. Zmiana ta polegałaby na uznaniu za staż pracy w rolnictwie, poza okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników uznawanych na podstawie obowiązującego rozporządzenia, okresu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, będącym własnością przejmującego, okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej oraz okresów odbycia stażu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponowana zmiana rozporządzenia ułatwi przejmowanie gospodarstw i będzie sprzyjać poprawie struktury obszarowej gospodarstw i powinna wejść do porządku prawnego przed dniem naboru wniosków na renty strukturalne w roku 2008, tj. 30 czerwca.

POWIĄZANE

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z...

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z...

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę