aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007

Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych

w roku 2007

 

W 2007 r. na jednym formularzu Wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitych płatności obszarowych,

 • płatności uzupełniających do powierzchni upraw podstawowych,

 • płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu,

 • płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych,

 • płatności do upraw roślin energetycznych,

 • płatności cukrowej,

 • pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych zostały określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

 

Rolnicy, którzy po raz pierwszy zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do gruntów rolnych mogą otrzymać formularze wniosków w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Formularze te można również pobrać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Natomiast, rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w roku 2006, otrzymają z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z materiałem graficznym oraz instrukcjami ich wypełnienia. Wniosek należy złożyć wraz z otrzymanym z ARiMR materiałem graficznym wypełnionym zgodnie z instrukcją ich wypełnienia. Niedołączenie do wniosku wypełnionych materiałów graficznych będzie skutkować nieprzyznaniem płatności do gruntów rolnych w odniesieniu do tych działek, dla których rolnik nie dostarczył materiałów graficznych.

 

Nowy formularz wniosku znacznie różni się od tych jakie, obowiązywały w poprzednich latach, dlatego przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w „Instrukcji wypełniania wniosku.” Między innymi sposób deklarowania roślin w ramach grup upraw występujących na działce rolnej, możliwość ubiegania się o nowe rodzaje płatności: płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) oraz płatność do upraw roślin energetycznych

 

We wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na 2007 r. rolnik zobowiązany jest do zadeklarowania:

 • powierzchni gruntów rolnych nie zgłoszonych do żadnych programów pomocowych,

 • powierzchni gruntów rolnych zalesionych w ramach działania - zalesianie gruntów rolnych, objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z planem zalesienia, ale które nie zostały jeszcze przekwalifikowane na grunty leśne.

We wniosku rolnik musi wykazać wszystkie działki ewidencyjne będące w jego posiadaniu, na których znajdują się grunty rolne.

Ponadto rolnik może wybrać formę dostarczenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstępnie wypełnionego wniosku na 2008 r. (wniosku spersonalizowanego) wraz z materiałem graficznym, tj. w formie papierowej, na płycie CD lub może on zostać udostępniony na stronie internetowej.

Osobą uprawnioną do uzyskania jednolitej płatności obszarowej, jest rolnik, który:

 1. Posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

 2. Utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami - minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).

 3. Posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 4. W wyznaczonym terminie złożył wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych.

Rolnicy, zamierzający po raz pierwszy złożyć Wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania muszą także, jeśli nie posiadają numeru identyfikacyjnego producenta, wystąpić do ARiMR o nadanie takiego numeru. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji.

 

Rolnik, który posiada numer identyfikacyjny, ale zmianie uległy jego dane podmiotowe (np. REGON, NIP- w przypadku osób prawnych lub adres do korespondencji, numer rachunku bankowego, w porównaniu z danymi podmiotowymi zgłoszonymi w latach ubiegłych, wówczas w celu zmiany powyższych danych powinien złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (z zaznaczonym polem Zmiana danych w sekcji Cel zgłoszenia).

 

Do otrzymania płatności uprawniony jest rolnik, który faktycznie użytkuje grunty rolne.

 

Przez posiadacza działek rolnych rozumie się właściciela (posiadanie samoistne), dzierżawcę, użytkownika, zarządcę lub mającego inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne).

 

W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego płatności przysługują posiadaczowi zależnemu.

 

W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Taką zgodę należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

Kontrole

 

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji w ramach prowadzonych kontroli administracyjnych wniosków oraz kontroli na miejscu gospodarstw, wybranych losowo i na zasadach analizy ryzyka.

W każdym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodności między danymi podanymi we wniosku o przyznanie płatności oraz załącznikach graficznych, które nie zostały wyjaśnione przez producenta rolnego, a stwierdzonym w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na miejscu (jeśli taka kontrola była przeprowadzona) stanem faktycznym, na wnioskodawcę zostaną nałożone określone sankcje.

 

Naliczanie płatności i sankcje

 

Każda z płatności za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.

 

Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami, po uwzględnieniu zmniejszeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości i stawek płatności na 1 ha tej powierzchni.

 

Wysokość płatności bezpośredniej do gruntów rolnych i płatności uzupełniającej do gruntów rolnych może zostać pomniejszona z tytułu:

 • złożenia wniosku w okresie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków (po 15 maja 2007 r.),

 • złożenia zmian do wniosku po dniu 31 maja 2007 r. do dnia 9 czerwca 2007 r.,

 • zawyżenia powierzchni zadeklarowanej we wniosku w stosunku do powierzchni faktycznie użytkowanej,

 • nie utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami,

 • jeżeli w danym roku rolnik nie zadeklaruje we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych wszystkich gruntów rolnych będących w jego posiadaniu, a różnica pomiędzy całkowitym obszarem zadeklarowanym we wniosku a obszarem wykazanym łącznie z całkowitą powierzchnią działek niewykazanych wynosi więcej niż 3% wykazanej powierzchni, całkowita wysokość płatności bezpośrednich należnych temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona nawet do 3% w zależności od wielkości niezgłoszonego obszaru,

 • kwota przyznanych płatności, o które rolnik ubiega się w 2007 może być pomniejszona w o kwotę nałożonych sankcji wieloletnich w ciągu ostatnich 3 latach kalendarzowych.

Płatności

 

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli rolnik otrzyma decyzję w sprawie przyznania płatności, a na jego rachunek bankowy podany we wniosku o wpis do ewidencji producentów będzie dokonana płatność.

 

Płatności do gruntów rolnych realizowane są w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (jednolity termin dla wszystkich państw członkowskich UE).

Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w roku 2007

 

Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych zostały określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. W 2007 r. rolnikom przysługują następujące rodzaje płatności:

 • jednolita płatność obszarowa

 • płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych

 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu

 • płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych

 • płatność do upraw roślin energetycznych

 • płatność cukrowa.

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) oraz płatność do upraw roślin energetycznych są płatnościami nowymi, które dotychczas nie były realizowane w Polsce.

 

I. OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI DO GRUNTÓW ROLNYCH

 

Do płatności kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje oraz ogródki przydomowe.

 

Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 0,1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw.

 

Za grupę upraw uznaje się obszar, na którym uprawiane są rośliny, do których przysługuje ta sama stawka płatności.

 

Wyróżnia się następujące grupy upraw:

 • JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko jednolitej płatności obszarowej,

 • UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

 • PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce),

 • CH - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu,

 • P - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa,

 • L - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

 • K - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

 • RE nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko płatności do upraw roślin energetycznych, których obszar jest objęty uprawą jednej rośliny energetycznej,

 • RE,JPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności do upraw roślin energetycznych, których obszar jest objęty uprawą jednej rośliny energetycznej,

 • RE,UPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, których obszar jest objęty uprawą jednej rośliny energetycznej,

 • RE,CH nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu oraz płatności do upraw roślin energetycznych, których obszar jest objęty uprawą jednej rośliny energetycznej,

 • RE,L nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, których obszar jest objęty uprawą jednej rośliny energetycznej,

   

 • jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE, RE/JPO, RE/UPO, RE/CH, RE/L) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO, RS marchew jadalna).

II. WARUNKI PRZYZNAWANIA JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI OBSZAROWEJ

 

Osobą uprawnioną do uzyskania jednolitej płatności obszarowej, jest rolnik, który:

 1. Posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

 2. Utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami - minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).

 3. Posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 4. W wyznaczonym terminie złożył wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych.

Utrzymywanie gruntów rolnych zgodnie z normami (dobra kultura rolna)

 

Minimalne normy (wymagania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska):

 1. w przypadku gruntów ornych - uprawa roślin lub ugorowanie (ugorowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt podlegał co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów);

 2. w przypadku łąk – koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, z tym że w przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie:

  1. płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,

  2. pomocy finansowej w ramach działania płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  3. pomocy finansowej w ramach działania program rolnośrodowiskowy - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 3. w przypadku pastwisk - wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw lub koszenie okrywy roślinnej i jej usuwanie co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, z tym że w przypadku pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie:

  1. pomocy finansowej w ramach działania płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  2. pomocy finansowej w ramach działania program rolnośrodowiskowy - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 4. w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° grunty te nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywane jako ugór czarny;

 5. w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową

 6. zabrania się wypalania gruntów rolnych;,

 7. zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą;

 8. grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są ugorowane, nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami z wyjątkiem:

  1. drzew i krzewów:

   1. niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,

   2. mających znaczenie dla ochrony wód i gleb,

   3. niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną;

  2. gruntów, na których prowadzone są plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania,

  3. łąk i pastwisk oraz gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20%, które mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;

  4. plantacji zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych na cele energetyczne.

 9. plantacje zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41), wykorzystywanych na cele energetyczne, uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli:

  1. są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,

  2. ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim,

  3. są położone:

   • 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub   użytkowanej jako grunt leśny,

   • 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny lub na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji;,

 10. powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej działki gruntu oraz granicę plantacji zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji wykorzystywanych na cele energetyczne, które są położone 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny, albo 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny lub na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji, wlicza się do powierzchni działki rolnej i uznaje za utrzymywaną zgodnie z normami.

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do gruntów rolnych, na których prowadzone są uprawy roślin, zadeklarowane we wniosku jako następujące grupy upraw: JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE/JPO, RE/UPO, RE/CH, RE/L).

 

Grupa upraw JPO, do której przysługuje wyłącznie jednolita płatność obszarowa, obejmuje następujące rośliny:

 • plantacje owoców - w tym: sady, plantacje wieloletnie np. porzeczki, agrest, aronia, borówka, jagoda kamczacka, maliny, winnice;

 • plantacje wieloletnie;

 • truskawki;

 • warzywa, w tym groch cukrowy lub łuskowy oraz pomidory nie objęte systemem pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa;

 • ogródki przydomowe;

 • szkółki drzew i krzewów;

 • ziemniaki;

 • buraki cukrowe;

 • szklarnie;

 • tunele foliowe;

 • rośliny ozdobne;

 • zioła;

 • ugór;

 • rośliny oleiste: gorczyce, mak, rzodkiew oleista, lnianka, katran, dynia oleista;

 • tytoń;

 • facelia;

 • łubiny gorzkie (odmiany łubinu białego, łubinu wąskolistnego);

 • trawy na gruntach ornych z wyłączeniem traw przeznaczonych na materiał siewny kategorii kwalifikowany i elitarny;

 • trwałe łąki, trwałe pastwiska – jeżeli rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku nie był posiadaczem zwierząt (bydła lub owiec lub kóz lub koni), a także w przypadku, gdy trawy na trwałych użytkach zielonych nie są przeznaczone na susz paszowy;

 • wierzba przeznaczona na cele plecionkarskie.


 1. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych.

 

Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Do powierzchni z grupy upraw podstawowych przysługuje jednolita płatność obszarowa i płatność uzupełniająca. W związku z tym rolnik nie musi ubiegać się oddzielnie o obie płatności.

 

Rośliny, do których przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (grupa upraw UPO):

 • zboża, w tym kukurydza;
 • mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych;
 • rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik, soja;
 • rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki, groch siewny;
 • rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
 • rośliny strączkowe pastewne;
 • orzechy: orzechy włoskie, leszczyna;
 • len oleisty;
 • rośliny motylkowate drobnonasienne;
 • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami;
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; płatność uzupełniająca przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw;
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie;
 • len włóknisty (grupa upraw L);
 • konopie włókniste (grupa upraw K).
 1. Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu.

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO).

 

Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, wówczas we wniosku o przyznanie płatności deklaruje grupę upraw CH.

 

Rolnicy, którym została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni chmielu w roku 2006 i spełnią warunek do przyznania płatności JPO otrzymają płatność do powierzchni zakwalifikowanej do płatności w roku 2006 i do powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w roku bieżącym.

 

Rolnicy, którzy nie deklarują upraw chmielu w roku bieżącym, ale mieli przyznaną płatność uzupełniającą do chmielu w roku 2006, otrzymają płatność do powierzchni chmielu z roku 2006, o ile spełnią warunek przyznania jednolitej płatności obszarowej.

 

Rolnik deklarujący uprawy chmielu w bieżącym roku po raz pierwszy, otrzymują płatność do powierzchni zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2007, które zostaną zakwalifikowane do płatności.

 

 1. Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce).

 

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) przysługuje do gruntów rolnych kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO), na których prowadzona jest uprawa trwałych użytków zielonych.

 

Płatność zwierzęca przysługuje rolnikom, którzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. byli posiadaczami bydła lub owiec, kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz we wniosku o przyznanie płatności w roku 2006 zadeklarowali trwałe użytki zielone oraz trawy na gruntach ornych [1], które zostały zakwalifikowane do płatności.

 

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na rok 2007, jednak nie większej niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według stanu na dzień, w którym liczba dużych jednostek przeliczeniowych jest największa i współczynnika 0,3 oraz nie większej niż powierzchnia trwałych użytków zielonych i traw na gruntach ornych, do której została przyznana płatność w 2006 r.

.

Liczbę bydła, owiec i kóz ustala się na podstawie danych zawartych w bazie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonej przez ARiMR.

 

Liczbę koni, które były w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. wpisane lub zostały zgłoszone przez rolnika do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustala się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych. Wzór zaświadczenia opracowuje i udostępnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Przykład:

Rolnik chociaż w 1 dniu w okresie referencyjnym był posiadaczem 10 DJP i zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności w 2006 roku 20 ha trwałych użytków zielonych i 20 ha traw na gruntach ornych. Maksymalna powierzchnia trwałych użytków zielonych i traw na gruntach ornych, które kwalifikują się do płatności zwierzęcych wynosi 33,3 ha. Jeżeli rolnik w 2007 roku zadeklaruje we wniosku o przyznanie płatności w tabeli VI (oświadczenie o działkach ewidencyjnych) 40 ha trwałych użytków zielonych i w tabeli VII wniosku (oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych) deklaruje jako grupę upraw PZ 40 ha, wówczas płatność zwierzęca+jednolita płatność obszarowa zostanie przyznana do powierzchni 33,3 ha, a do pozostałej powierzchni zostanie przyznana tylko jednolita płatność obszarowa.

 

Rolnik, który w 2007 r. po raz pierwszy składa wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, tzn. nie składał wniosku o przyznanie płatności w latach 2004-2006,  może zostać zakwalifikowany do przyznania płatności zwierzęcych jeżeli w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia  wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok do dnia 14 marca roku, w którym składa wniosek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do dnia 14 marca roku, w którym rolnik złożył wniosek i współczynnika 0,3 oraz nie jest większa niż 50% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, do których przyznawana jest jednolita płatność obszarowa..

 

Przykład:

Rolnik deklaruje we wniosku o przyznanie płatności na 2007 rok 60 ha gruntów rolnych, w tym 40 ha trwałych użytków zielonych i średni stan zwierząt w okresie od dnia 15 września roku poprzedniego do dnia 14 marca roku, w którym składany jest wniosek wynosi 10 DJP. Powierzchnia kwalifikująca się do przyznania płatności zwierzęcej+jednolitej płatności obszarowej wynosi 30 ha. Do pozostałej powierzchni zostanie jemu przyznana tylko jednolita płatność obszarowa.

 

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zwierzęcych zobowiązany jest we wniosku wpisać grupę upraw PZ, która obejmuje powierzchnię trwałych użytków zielonych, do których przysługuje jednolita płatność obszarowa oraz płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce).

 

Szczegółowe warunki przyznawania tych płatności zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46 poz. 309)POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę