A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Wiadomość

11 października 2007

Płatność z tytułu cukru została wprowadzona w celu rekompensowania plantatorom buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma unijnego rynku cukru obowiązująca od 1 lipca 2006 roku. Reforma ta obniża ceny skupu buraków.

 

Osobą uprawnioną do uzyskania płatności cukrowej, zgodnie z przepisami ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z 2007 r. jest producent rolny, który:

 • spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku, i który zawarł:

  • na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych

   albo

  • na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 przyznanej kwoty cukru.

.W 2007 roku rolnik ubiegający się o przyznanie płatności z tytułu cukru składa Wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w biurze powiatowych ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Przepisy wspólnotowe regulujące zasady przyznawania płatności cukrowej nie dopuszczają możliwości składania zmian do wniosku.

 

Rolnik, który w roku ubiegłym złożył wniosek o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru i dostarczył do ARiMR umowę dostawy buraków cukrowych, w 2007 roku nie musi jej składać ponownie.

 

W przypadku, gdy rolnik nie występował w roku 2006 z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku na 2007 rok dołącza oryginał umowy dostawy buraków cukrowych zawartej na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.

 

Płatność przyznawana jest do ilości buraków cukrowych kwotowych objętych umową.

 

Wysokość płatności cukrowej w danym roku ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy i stawki tej płatności na tonę buraków cukrowych. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia stawkę płatności cukrowej w przeliczeniu na tonę zakontraktowanych buraków.

 

Wysokość płatności cukrowej może zostać pomniejszona z tytułu:

 • złożenia wniosku w okresie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków (po 15 maja 2007 r.),

 • nie utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami, stwierdzonego podczas kontroli wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych

 • kwota przyznanych płatności, o które rolnik ubiega się w 2007 może być pomniejszona w wyniku nałożonych sankcji wieloletnich w ciągu ostatnich 3 latach kalendarzowych.

Płatności z tytułu cukru wypłaca się raz w roku, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

 

W przypadku, gdy nastąpi przekazanie gospodarstwa rolnego, przejmującemu nie przysługuje płatność cukrowa.

W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolnego na rzecz innego rolnika, płatności przysługują przejmującemu, jeżeli przekazanie gospodarstwa zostało dokonane nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności i przejmujący złoży wniosek do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności. We wniosku przejmujący składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 • W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, płatność zwierzęca, o którą ubiegał się w danym roku przekazujący jest przyznawana przejmującemu niezależnie od tego czy posiadał on lub posiada bydło lub owce lub kozy lub konie.

 • W przypadkach przekazania gospodarstwa rolnego płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu z 2006 r., która przysługiwała przekazującemu jest przyznawana przejmującemu.

W przypadku, gdy nastąpi przekazanie jedynie części gospodarstwa rolnego, przejmującemu nie przysługują płatności w danym roku.

 

Przejmujący do swojego wniosku dołącza umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR.

 

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek przez przekazującego.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności, płatności przysługują spadkobiercy, który objął w posiadanie grunty rolne zadeklarowane we wniosku zmarłego rolnika oraz spełnia warunki do przyznania płatności. W tym przypadku spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy, jeżeli złoży do biura powiatowego ARiMR wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

 • Płatność zwierzęca, o którą ubiegał się w danym roku spadkodawca, jest przyznawana spadkobiercy niezależnie od tego czy posiadał on lub posiada bydło lub owce lub kozy lub konie.

 • Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu z 2006 r., która przysługiwała spadkodawcy jest przyznawana spadkobiercy.

Do wniosku spadkobierca zobowiązany jest dołączyć prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, wówczas spadkobierca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusz albo upoważnionego pracownika ARiMR.

 

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności jest zobowiązany dołączyć do wniosku o płatność oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie mu płatności.

 

W przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. Jeżeli prawa przysługują kilku spadkobiercom, wówczas prawa te nabywa ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

 

Jeżeli w decyzji zostały przyznane płatności, należność z tytułu tych płatności jest przedmiotem dziedziczenia.

 

Spadkobierca składa wniosek o wypłatę płatności do biura powiatowego ARiMR, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez spadkodawcę, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności.

 

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem jest zobowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wypłatę mu płatności.

 

W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży wniosku o wypłatę płatności albo kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyda decyzję o odmowie wypłaty płatności, wówczas decyzja w sprawie przyznania płatności doręczona rolnikowi, który zmarł, wygasa z mocy prawa.

Płatności bezpośrednie 2007r.
Ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i inne akty prawne

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Płatności do gruntów rolnych

 1. Jaki jest w roku 2007 termin składania wniosków?

Wypełnione wnioski o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania producenci rolni mogli składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 11 czerwca 2007 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi płatność będzie pomniejszana o 1%.

 1. Czy rolnik może zwiększyć deklarowaną powierzchnię po 31 maja?

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja polegające na dodaniu nowej działki rolnej lub zwiększeniu powierzchni działki już zadeklarowanej we wniosku złożonym w terminie jest możliwe do dnia 11 czerwca 2007 r. Jednakże do dodanych powierzchni zostaną naliczone sankcje terminowe w wysokości 1% kwoty przypadającej na dodane powierzchnie.

 1. Jakie płatności przysługują do powierzchni upraw chmielu?

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO).

Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, wówczas we wniosku o przyznanie płatności deklaruje grupę upraw CH.

 

Rolnicy, którym została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni chmielu w roku 2006 i spełnią warunek do przyznania płatności JPO otrzymają płatność do powierzchni zakwalifikowanej do płatności w roku 2006 i do powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w roku bieżącym. Rolnicy, którzy nie deklarują upraw chmielu w roku bieżącym, ale mieli przyznaną płatność uzupełniającą do chmielu w roku 2006, otrzymają płatność do powierzchni chmielu z roku 2006, o ile spełnią warunek przyznania jednolitej płatności obszarowej.

 

Rolnik deklarujący uprawy chmielu w bieżącym roku po raz pierwszy, otrzymują płatność do powierzchni zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2007, które zostaną zakwalifikowane do płatności.

 1. Czy do płatności do gruntów rolnych wymagane jest ubezpieczenie KRUS?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) przy ubieganiu się o płatności do gruntów rolnych nie jest wymagane ubezpieczenie w KRUS.

 1. Co robi rolnik, który ma nieaktualny rodzaj użytków? Nie może go zaznaczyć, nie może wpisać stanu faktycznego, bo jest niezgodny z ewidencją gruntów, nie może wpisać stanu zgodnego z ewidencją, bo kontrola wykaże błąd.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Nr 10, poz. 76) kwalifikowanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie systemu, do którego wykorzystuje się w szczególności dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz. 1086). Kwalifikowanie gruntów, zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady Nr 1782/2003, przeprowadzane jest również na podstawie ortofotomapy, tzw. powierzchnie ewidencyjno – gospodarcze (PEG). Rolnik wypełniający wniosek, powinien wskazać działki zgodnie ze stanem rzeczywistym występującym w gospodarstwie. Dodatkowo rolnik dołącza do wniosku załączniki graficzne, na których może wskazać rozbieżności miedzy stanem faktycznym a danymi udostępnionymi na załączniku graficznym. W takim przypadku rolnik powinien wypełnić załącznik graficzny zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji wypełniania załącznika graficznego.

 

W związku z powyższym zapis NRU nie jest już wymagany, ponieważ kontrole wniosku będą przeprowadzane w oparciu o ortofotomapę (kartometryczne zdjęcie lotnicze przedstawia stan faktyczny na gruncie) zawartą w bazach referencyjnych ARiMR. Jeżeli zostaną stwierdzone podczas kontroli wniosków rozbieżności, rolnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z póź. zm) istnieje obowiązek zgłoszenia przez podmioty wpisane do ewidencji gruntów i budynków (właścicieli lub władających gruntami) do starosty, wszelkich zmian zachodzących na gruncie rolnika z wyjątkiem zmian wynikających z decyzji właściwych organów administracji. W tym przypadku rolnik powinien być poinformowany o zmianach, jakie z urzędu zostały wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków.

 1. Czy uprawa warzyw na obszarze kilku hektarów zalicza się do płatności bezpośrednich i uzupełniających?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa pod warunkiem, że:

 • posiada on działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha, a pojedyncza działka rolna ma powierzchnię co najmniej 0,1 ha,

 • utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami,

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Rośliny, do których przyznawane są płatności uzupełniające zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą i szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309). W przedmiotowym rozporządzeniu nie zostały ujęte powierzchnie upraw warzyw.

 

Biorąc pod uwagę powyższe do upraw warzyw przysługuje tylko jednolita płatność obszarowa.

 1. Jakie akty prawne regulują sankcje nakładane na rolnika?

Przepisy regulujące zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych określają następujące rodzaje sankcji:

 • złożenie wniosku po terminie:

  • zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. U. WE L 141 z 30.04.2004 r., str. 18, z późn. zm.) poza przypadkami działania siły wyższej oraz nadzwyczajnych okoliczności złożenie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych po wyznaczonym terminie będzie prowadziło do zmniejszenia o 1% na każdy dzień roboczy kwoty płatności, do której uprawniony byłby rolnik gdyby wniosek został złożony w terminie. Jeśli opóźnienie będzie wynosiło ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjęty;

  • złożenie zmian do wniosku po terminie 31 maja:

   • zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 zgłoszenie zmian do wniosku po terminie 31 maja spowoduje zmniejszenie o 1% na każdy dzień roboczy kwoty płatności odnoszącej się do faktycznego wykorzystania rozpatrywanych działek rolnych. Uwzględniane są zmiany do wniosku dokonane przed ostatecznym terminem składania wniosku, obejmującym 25 dni kalendarzowych możliwego opóźnienia.

 • w przypadku zawyżenia powierzchni wnioskowanej w stosunku do powierzchni stwierdzonej:

  • w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) - zgodnie z art. 138 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. U. WE L 345 z 20.11.2004 r., str. 1, z późn. zm.),

  • w ramach płatności uzupełniających oraz płatności do upraw roślin energetycznych – zgodnie z art. 50 – 53 i art. 71 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004;

 • nieprzestrzeganie zasad utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami – zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. U. WE L 270 z 21.10.2003 r., str. 1, z późn. zm.) oraz art. 41, art. 65-67 i art. 71 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004

 • niezgłoszenie  przez rolnika we wniosku obszarowym wszystkich powierzchni deklarowanych w innych schematach pomocowych i gruntów będących w jego posiadaniu – zgodnie bowiem z ust. 2 art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004, jeżeli w danym roku różnica między powierzchnią zadeklarowaną we wniosku obszarowym a powierzchnią niezadeklarowaną w tym wniosku, ale zadeklarowaną w innych schematach pomocowych wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, całkowita wysokość płatności bezpośrednich należnych temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona nawet do 3%.

Powyższe akty prawne można uzyskać na portalu Unii Europejskiej, pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 

 1. Czy kwota płatności bezpośrednich do gruntów rolnych przyznana na mocy decyzji administracyjnej może być przekazana na rachunek bankowy innego niż wnioskodawca podmiotu?

Na gruncie przepisów prawa unijnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz przepisem pkt IV.6 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych (Dz. U. Nr 190, poz. 1867 z późn. zm.) wprowadzony został nakaz dla Agencji, zgodnie z którym stosowane procedury powinny zapewniać, że płatność może być wypłacona tylko bezpośrednio właściwemu ubiegającemu się, na konto jego lub jego pełnomocnika. Podobnie rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. stanowi, iż Agencja przyjmuje procedury konieczne do zapewnienia, że płatności będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy należący do wnioskodawcy, bądź do jego cesjonariusza.

 

Powyższe oznacza, że zarówno w świetle przepisów prawa krajowego jak i unijnego przyznana kwota płatności bezpośrednich do gruntów rolnych może być przekazana jedynie na rachunek bankowy wnioskodawcy lub jego pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) bądź osoby uprawnionej do reprezentacji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), bądź na rachunek cesjonariusza.

 1. Czy zgodne z obowiązującym prawem jest wypłacanie dopłat do użytków rolnych Kołom Łowieckim, np. do poletek zaporowych, z których nie dokonuje się zbiorów?

Koła łowieckie zgodnie z art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372) posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania oraz, że zgodnie z art. 1 ww. ustawy łowiectwo jest traktowane jako element ochrony środowiska przyrodniczego, wykonuje niektóre działania na rzecz gospodarki rolnej. Koła łowieckie mogą być rejestrowane w krajowym systemie ewidencji producentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.).

 

Grunty zgłoszone przez Koła Łowieckie powinny spełnić warunki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217).

 

Warunki dotyczące utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).

 1. Czy są nakładane jakieś sankcje na gospodarstwo z tytułu wypalania ścierniska

Zakaz wypalania łąk, pastwisk i ściernisk, wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).

 

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz.Urz. WE Nr L 141 z dnia 30.04.2004 r., str. 18 ze zm.) poziom redukcji z tytułu nieprzestrzegania warunków utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej jest uzależniony od czynników takich jak: powtarzalność, zasięg, dotkliwość i trwałość.

 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE Nr L 270 z dnia 21.10.2003 r. str.1 ze zm.), wysokość sankcji zależna jest od przyczyn powstania uchybień.

 

Wypalanie uznaje się jako umyślne działanie rolnika i prowadzi ono do obniżenia kwoty płatności o 20%.

 

Pomniejszenie kwoty płatności do gruntów rolnych z tytułu nieprzestrzegania warunków utrzymywania w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem wymogów ochrony środowiska będzie dokonywane od ustalonej kwoty płatności po zastosowaniu wszystkich innych sankcji i redukcji.

 

Mając na uwadze powyższe, rolnik, który wypala ścierniska, łąki czy pastwiska nie ma wstrzymywanych płatności do gruntów rolnych, natomiast należna dla niego kwota płatności zostaje zmniejszona o stosowane sankcje.

 1. Czy właściciel gruntów może ubiegać się o przyznanie płatności jeżeli grunty te zostały wydzierżawione?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217), rolnikowi przysługuje płatność bezpośrednia na będące w jego posiadaniu grunty rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia płatnościami bezpośrednimi. Przez posiadacza działek rolnych rozumie się właściciela (posiadanie samoistne), dzierżawcę, użytkownika, zarządcę lub mającego inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne). W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego płatności przysługują posiadaczowi zależnemu.

 

Trwałe użytki zielone

 1. Jaka jest powierzchnia referencyjna trwałych użytków zielonych?

W Polsce powierzchnia referencyjna trwałych użytków zielonych oraz procentowy udział powierzchni zajętej pod trwałe użytki zielone do ogólnej powierzchni użytków rolnych zostały określone na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 roku. Powierzchnia trwałych użytków zielonych w 2005 r. (rok referencyjny) wynosiła 2 424 137,50 ha, natomiast współczynnik udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych wynosi 16,97%.

 

 1. Czy rolnik może bezkarnie zmienić użytkowanie trwałych użytków zielonych (zadeklarować we wniosku na 2007 r. mniejszą powierzchnię trwałych użytków zielonych niż w latach poprzednich)?

Rolnik składając wniosek o przyznanie płatności na rok 2007 może wpisać mniejszą powierzchnię trwałych użytków zielonych od powierzchni zadeklarowanej w latach poprzednich. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zobowiązania określone we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2005 i 2006 dotyczące utrzymywania niezmienionej powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku w roku 2005 wygasły z dniem wejścia przedmiotowej ustawy, tj. z dniem 27 lutego 2007 r.

 1. Jaką powierzchnię trwałych użytków zielonych będzie musiał przywrócić rolnik, gdy współczynnik określający stosunek trwałych użytków zielonych do gruntów rolnych w skali kraju w danym roku zmaleje o więcej niż 8% w stosunku do współczynnika z roku referencyjnego 2005?

Procent, o jaki rolnicy będą zobowiązani przywrócić trwałe użytki zielone zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 obowiązek przywrócenia stosuje się do gruntów przekształconych od daty rozpoczęcia 24-miesiecznego okresu poprzedzającego ostatni dzień składania wniosków o przyznanie płatności w danym roku.

 

Przykład: Jeżeli rolnik 24 miesiące wcześniej zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności 15 ha trwałych użytków zielonych, a we wniosku na rok 2007 zadeklarował 10 ha trwałych użytków zielonych i minister właściwy do spraw rolnictwa określi, że należy przywrócić 10% trwałych użytków zielonych, które zostały przekształcone, wówczas rolnik powinien przywrócić powierzchnię 0,5 ha.

 1. W jakim terminie rolnik musi przywrócić powierzchnię trwałych użytków zielonych i jak to będzie sprawdzane przez ARiMR?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 207 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217), jeżeli w danym roku stosunek trwałych użytków zielonych do powierzchni gruntów rolnych, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego z 2005 roku zmaleje o więcej niż 8%, rolnik posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych na inne użytkowanie będzie zobowiązany do ich przywrócenia jako trwałe użytki zielone w terminie do dnia 15 maja roku następnego.

 

W przypadku nie przywrócenia przez rolnika wymaganej powierzchni trwałych użytków zielonych zastosowanie będą miały przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny w celu przymuszenia. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku przywrócenia powierzchni trwałych użytków zielonych jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę