aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007
PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies). Jest funduszem przedakcesyjnym, którego założeniem jest przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. To najważniejszy program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Utworzony został w 1989r. w celu wsparcia przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce i na Węgrzech, następnie został rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Przekształcony w 1997r. w instrument pomocy przedakcesyjnej, program Phare skierowany został do 10 państw kandydujących - Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz Słowenii.


Phare SSG 2003 RZL


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła czwartą, ostatnią edycję programu przedakcesyjnego PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich – PHARE 2003. Budżet programu wynosi 41 mln euro. PHARE RZL wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne, młodzież pozostającą bez pracy zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym, a wiec osoby długotrwale bezrobotne, byłych więźniów, „trudną” młodzież. Wsparcie otrzymają również szkoły ponadgimnazjalne. Celem wszystkich projektów realizowanych w ramach PHARE RZL jest ułatwienie znalezienia pracy tym grupom społecznym, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i osobistych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, finansowanie staży zawodowych w miejscu pracy itp. W ten sposób PHARE RZL stanowi uzupełnienie dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wiec jednego z funduszy strukturalnych, z którego Polska korzysta od momentu członkostwa w Unii Europejskiej.

Jakie działania przewiduje ostatnia edycja PHARE RZL?

Uruchomiona obecnie edycja zawiera sześć programów, z których trzy będą realizowane po raz pierwszy. Są to: „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 50-tego roku życia” „Miejsca pracy w sektorze kultury” oraz „ Outplacement (Zwolnienia monitorowane)”.

Pierwszy z nich adresowany jest do bezrobotnych lub poszukujących pracy osób starszych, które nie pobierają jeszcze świadczeń emerytalnych i chcą zmienić lub poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia wynosi 24,8%, dla grupy wiekowej powyżej 54 lat – około 15,1% przy średniej unijnej 38,5%1 . Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w związku z poważnymi problemami związanymi z rynkiem pracy, które dotyczą restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa,nieodpowiednim tempem przyrostu liczby miejsc w pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz nieodpowiednim rozwojem alternatywnych miejsc pracy w uboższych regionach.


1 Według danych BAEL z roku 2002 współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50-54 wynosił 63,7%, w grupie 55-59 (39,7%) i 60-64 (20,3%).

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu zmianę opinii kadr zarządzających zasobami ludzkimi MŚP na temat zatrudniania pracowników powyżej 50 roku życia. Ponadto w ramach programów realizowane będą szkolenia z zakresu technologii informacyjnych oraz doskonalenia języków obcych, szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne oraz szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Szacuje się, że z programu skorzysta 3950 osób. Dla ok. 250 beneficjentów projektu, którzy zarejestrują działalność gospodarczą przewiduje się wsparcie (maksymalna kwota dotacji: 10 000 EUR) na sfinansowanie 50% kosztów zakupu wyposażenia, maszyn i/lub wynajem lokalu (nie dłużej niż 6 m-cy) oraz refundację składek ZUS przez okres 6 miesięcy.

Oprócz osób w wieku 50 – 63 lata, którym najtrudniej utrzymać się na rynku pracy do momentu przejścia na emeryturę, drugą najbardziej zagrożoną bezrobociem grupą jest młodzież. W tym przypadku trudnością jest znalezienie pierwszej pracy. W pierwszym kwartale 2005 r. wśród wszystkich bezrobotnych ok. 45% stanowili młodzi ludzie w wieku 20 – 26 lat. Z myślą o rozpoczynających aktywność zawodową PARP uruchamia program Miejsca pracy w sektorze kultury. Działanie to adresowane jest do osób, które ukończyły szkoły (w tym wyższe) w dziedzinie kultury i sztuki np. licea profilowane w zawodach artystycznych, szkoły policealne wyższe szkoły plastyczne, dekoratorskie, teatralne i in. Osoby te mogą rozwijać swoje umiejętności i kreatywność poprzez zakładanie działalności gospodarczej w obszarze kultury: samodzielnie lub w partnerstwie z innymi. Pomoc specjalistów biznesowych oraz szkolenia dotyczące prowadzenia własnej firmy, mają zachęcić do tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Przewiduje się, że ze szkoleń skorzysta 7 500 osób.

Trzecia nowość to „Outplacement (Zwolnienia monitorowane)”. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej podniesienia świadomości właścicieli, menedżerów i osób odpowiedzialnych za politykę personalną firm w zakresie korzyści z wdrażania programów outplacementowych w procesie restrukturyzacji firmy. Ponadto, realizowane będą usługi „outplacementu” w przedsiębiorstwach zainteresowanych projektem: przekwalifikowania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Przewiduje się, że w projekcie uczestniczyć będzie ok. 3000 osób.

Kolejnym programem, który adresowany jest do młodzieży jest „Alternatywa II”. Jest to kontynuacja działania z edycji PHARE RZL 2001, które dało doskonałe rezultaty. W poprzedniej edycji opracowano m.in. 6.862 Indywidualnych Planów Działania (IPD), 4.679 młodych osób ukończyło szkolenia zawodowe, 2.040 biorących udział w projekcie znalazło zatrudnienie po przygotowaniu dla nich IPD, a 22 osoby rozpoczęły własną działalność gospodarczą. Program adresowany jest do bezrobotnej młodzieży. Dla wszystkich uczestników, a przewiduje się ich liczbę na 4000 osób, zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, a szkolenia i staże w firmach mają ułatwić trwałe zatrudnienie uczestników projektu.

Oprócz wymienionych powyżej działań, uruchomione zostaną również kontynuacje programu „Wsparcie modernizacji oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym” oraz „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”. Dzięki pierwszemu z nich nauczyciele szkół zawodowych będą mogli skorzystać ze szkoleń w zakresie aktywnego i profesjonalnego prowadzenia przedmiotu „przedsiębiorczość”, a same szkoły będą miały okazje wzbogacić swoje wyposażenie dydaktyczne w nowoczesny sprzęt. Natomiast „Integracja społeczna….” to program adresowany do byłych więźniów, młodocianych przestępców po pobycie w zakładzie poprawczym, osób z lekkim upośledzeniem, uchodźców oraz repatriantów, w wiec do grup społecznych, którym wyjątkowo trudno znaleźć zatrudnienie. Działania w tym programie przewidują poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną nakierowaną na znalezienie zatrudnienia.

W jaki sposób będą realizowane programy PHARE RZL 2003?

W przypadku każdego z opisanych wyżej programów projektodawcami nie są bezpośredni beneficjenci, a wiec osoby starsze czy bezrobotni, ale organizacje pozarządowe, powiaty i gminy oraz instytucje działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i edukacji zawodowej. Każdy program ściśle określa grupę projektodawców i to oni będą wykonawcami działań szkoleniowych, doradczych i edukacyjnych dla wymienionych wcześniej grup społecznych.
Trzy z opisanych programów będą realizowane w formie konkursowej, a więc spośród złożonych projektów, najlepsze otrzymają dotacje i projektodawcy będą realizować działania w wybranych przez siebie lokalizacjach. W ten sposób będzie realizowany projekt „Integracja społeczna….”, „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 50-tego roku życia” oraz „Wsparcie modernizacji oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym”. Natomiast pozostałe projekty to postępowanie przetargowe, a wiec PARP w ramach przetargu wybierze jednego wykonawcę danego działania, które będzie realizowane zgodnie z warunkami opisanymi w kontrakcie. Wyjątkowo program dla osób starszych będzie miał również formę przetargową, a więc nie tylko w konkursie wybrani projektodawcy zrealizują szkolenia, ale dodatkowo, w ramach projektu zleconego przez PARP zostanie wybrany jeden wykonawca, który to działanie zrealizuje w województwach mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Program Phare „Rozwój zasobów ludzkich” (Phare RZL) realizowany jest od 2002 roku. Do tej pory (w ramach Phare 2000, 2001 i 2002) z programu skorzystało przeszło 100 tysięcy osób:

 • ze szkoleń i poradnictwa zawodowego skorzystało 60 tysięcy osób bezrobotnych (ok. 30% znalazło zatrudnienie bezpośrednio po szkoleniach),
 • 30 tysięcy pracowników małych i średnich firm podwyższyło swoje kwalifikacje,
 • rozwijano partnerstwa lokalne, 200 szkół zawodowych zmodernizowało swoją ofertę edukacyjna,
 • udzielono 356 dotacji dla lokalnych organizacji aktywizujących osoby bezrobotne.

1. Podstawowe dokumenty i źródło finansowania 

Memorandum Finansowe w ramach Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza podpisane w październiku 2002 roku.

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia MSP Program Rozwoju Przedsiębiorstw.

2. Cele programu i priorytety na lata 2004-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Celem Programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza jest stworzenie warunków dla osiągnięcia lepszej spójności społecznej i gospodarczej wybranych regionów Polski. Wybrane regiony objęte są Programem Rozwoju Przedsiębiorstw, który ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Przedsiębiorstw ustanowił Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Wsparcie przyznawane będzie przedsiębiorstwom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i efektywności poprzez współfinansowanie projektów na usługi doradcze i informacyjne..

3. Kryteria kwalifikacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), nie prowadzące działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub promocją produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Kryteria wyboru i udzielania wsparcia

Kryteria oceny i wyboru wniosków u udzielenie wsparcia są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów administracyjno -  kwalifikacyjnych i jakościowych.

5. Budżet Programu

Całkowity budżet dostępny w ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 561 000 EUR, w tym 1 170 000 EUR ze środków funduszu Phare i 391 000 EUR z polskich środków publicznych.

Alokacja środków w 10 województwach przedstawia się następująco:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet PRP (w mln EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej

polskie środki publiczne

2002/000-580-06.05-1/1

Dolnośląskie

0.233

0.175

0.058

2002/000-580-06.05-1/3

Lubelskie

0.068

0.051

0.017

2002/000-580-06.05-1/4

Lubuskie

0.281

0.211

0.070

2002/000-580-06.05-1/5

Łódzkie

0.115

0.086

0.029

2002/000-580-06.05-1/6

Małopolskie

0.395

0.296

0.099

2002/000-580-06.05-1/8

Opolskie

0.047

0.035

0.012

2002/000-580-06.05-1/9

Podkarpackie

0.076

0.057

0.019

2002/000-580-06.05-1/11

Pomorskie

0.175

0.131

0.044

2002/000-580-06.05-1/14

Warmińsko-Mazurskie

0.031

0.023

0.008

2002/000-580-06-05-1/16

Zachodniopomorskie

0.140

0.105

0.035

Łącznie

1.561

1.170

0.391

6. Harmonogram Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia

Ostateczny termin zawierania umów pomiędzy Jednostką Kontraktującą a MSP- beneficjentami programu 

31 grudnia 2005 r.

Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych z budżetu programu

30 stycznia 2006 r.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków o wypłatę od beneficjentów programu (płatności będą dokonywane w ciągu maksymalnie 60 dni)

1 marca 2006 r.

Wyznaczono 9 terminów składania wniosków: 13 sierpnia 2004 r., 6 września 2004 r., 18 października 2004 r., 6 grudnia 2004 r., 24 stycznia 2005 r., 7 marca 2005 r., 1 kwietnia 2005 r., 22 kwietnia 2005 r., 6 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 oraz dodatkowy termin 24 października 2005 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i podkarpackiego.

7. Limity kwot wsparcia w ramach zaproszenia do składnia wniosków o udzielenie wsparcia

(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt:  500 EUR

(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  5.000 EUR 

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50% 

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii na standardowym formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) znajduje się poniżej.

9. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:


Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia: 22.12.2005, 14:50
( 379,5 kb ) ( 188,0 kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Nowa wersja z dnia: 29.10.2004, 12:13
  ( 941,7 kb ) ( 132,9 kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Nowy plik z dnia: 29.10.2004, 12:37
  ( 332,5 kb ) ( 241,7 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
 • Pliki z dnia: 6.08.2004, 12:53
  ( 86,8 kb ) ( 50,4 kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia: 15.11.2004, 14:35
  ( 138,0 kb ) ( 87,0 kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia: 2.09.2004, 12:44
  ( 827,0 kb ) ( 166,0 kb )
  Wzór budżetu projektu
  Nowa wersja z dnia: 19.10.2004, 10:34
  ( 24,1 kb ) ( 43,9 kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia: 8.06.2004, 11:27
  ( 44,0 kb ) ( 71,1 kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia: 30.04.2004, 14:27
  ( 231,0 kb ) ( 175,2 kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia: 30.04.2004, 14:27
  ( 9,8 kb ) ( 166,2 kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia: 30.04.2004, 14:27
  ( 527,8 kb ) ( 139,4 kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Nowa wersja z dnia: 11.04.2005, 12:56
  ( 77,2 kb ) ( 106,1 kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia: 11.04.2005, 12:57
  ( 22,1 kb ) ( 106,1 kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia: 11.04.2005, 12:58
  ( 20,0 kb ) ( 59,7 kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia: 11.04.2005, 13:02
  ( 18,4 kb ) ( 58,3 kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Nowe pliki z dnia: 11.04.2005, 13:03
  ( 10,5 kb ) ( 63,5 kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia: 30.04.2004, 14:27
  ( 63,6 kb ) ( 153,0 kb )
 • Informacje o weryfikacji prawidłowości realizacji umów dotacji
 • Nowe pliki z dnia: 20.12.2004, 16:46
  ( 18,9 kb ) ( 47,9 kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia: 22.12.2005, 15:25
  archiwum zip ( 288,5 kb ) archiwum zip ( 1 659,4 kb )

  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów 264 kb

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP lub pod adresem e-mail: prp@parp.gov.pl. oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.


  1. Oznaczenie referencyjne

  EUROPEAID/119851/M/G/PL

  2. Program: oznaczenia referencyjne i źródła finansowania

  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - linie budżetowe:

  PL02.06.05.04.08 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. opolskie
  PL02.06.05.04.04 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubuskie

  W ramach Linii budżetowej programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2002 SSG) oraz polskie środki publiczne.

  3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

  (a) Celem programu Phare 2002 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

  (b) Obszar geograficzny: Polska – woj. opolskie / lubuskie, na terenie którego wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

  (c) Maksymalny czas trwania projektu: do 31 marca 2006 r.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę przejść do pkt. 12 zaproszenia

  4. Budżet Programu

  Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla woj. opolskiego wynosi:

  Linia budżetowa

  Województwo

  Całkowity budżet FDI
  (w EUR)

  w tym

  środki Unii Europejskiej
  (w EUR)

  polskie środki publiczne
  (w EUR)

  PL02.06.05.04.08 Opolskie 1 813 333,82 EUR 1 360 000,11 EUR 453 333,71 EUR
  PL02.06.05.04.04 Lubuskie 2 322 250,53 EUR 1 741 687,90 EUR 580 562,63 EUR

  Zakończenie okresu składania wniosków o wypłatę dotacji wraz z raportem końcowym przez beneficjentów: do 30 kwietnia 2006 r.

  Termin dokonania płatność na rzecz Beneficjentów: do 19 maja 2006 r.

  5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

  (a) Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO

  (b) Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO

  (c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:

  1. 40% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot
  2. 50% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione

  6. Harmonogram składania wniosków

  Ostateczny termin realizacji działań współfinansowanych z funduszu przez beneficjentów do 31 marca 2006 r.
  Ostateczny termin przygotowywania i przesłanie raportu końcowego i wniosku o wypłatę dotacji do Regionalnych Instytucji Finansujących przez Beneficjentów (wypłata zostanie zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 19 dni) do 30 kwietnia 2006 r.
  Koniec okresu wypłat środków do Beneficjentów do 19 maja 2006 r.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

  Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

  HARMONOGRAM

  8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

  Termin powiadomienia o wynikach oceny: niezwłocznie po akceptacji raportu przez Pełnomocnika ds. realizacji programu.

  KRYTERIA OCENY

  9. Kryteria oceny

  Kryteria oceny wniosków są określone w dokumencie „Wytyczne dla wnioskodawców”. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

  ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

  10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

  Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12 poniżej. Każdy wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz w wersji elektronicznej.

  11. Termin składania wniosków

  W przypadku woj. opolskiego wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej w Opolu, nie później niż do dnia 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00

  W przypadku woj., lubuskiego wnioski mogą być składane w Regionalnej Instytucji Finansującej – Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Chopina 11/13, nie później niż do dnia 03 lutego 2006 r. do godz. 15.00

  12. Informacje szczegółowe

  Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców oraz na stronach internetowych z zastrzeżeniem, że wymienione w p. 3.3 „Harmonogram wdrażania funduszu dotacji” terminy zostają zastąpione zgodnie z poniższą specyfikacją:

  1. Składanie wniosków:
   do 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00 - woj. opolskie,
   do 03 lutego 2006 r. do godz. 15.00 - woj. lubuskie.
  2. Ocena wniosków przez RIF, złożenie raportu z oceny i listy rekomendowanych dotacji do PARP:
   do 23 stycznia 2006 r. - woj. opolskie,
   do 10 lutego 2006 r. - woj. lubuskie.
  3. Powiadomienie wnioskodawców oraz podpisanie umów dotacji: maksymalnie w ciągu 14 dni po akceptacji raportu i listy rekomendowanych dotacji przez PAO. Beneficjent zobowiązany będzie do podpisania umowy z RIF w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
  4. Zakończenie przez Beneficjenta działań współfinansowanych z dotacji: do 31 marca 2006 r.
  5. Przygotowanie i przesłanie ostatecznego raportu technicznego oraz wniosku o dokonanie płatności do Jednostki Kontraktującej: w ciągu 30 dni od dnia zakończenia działań, termin ostateczny przypada na 30 kwietnia 2006 r.
  6. Kontrola pod kątem zgodności administracyjnej i dokonanie wypłaty dotacji: w ciągu 19 dni po dokonaniu zgłoszenia przez Beneficjenta, termin ostateczny przypada na 19 maja 2006r.
  Zgodnie z powyższym zmianie ulegają również odpowiedni terminy określone w p. 2.1.3, 2.2.3 oraz 2.2.4. Wytycznych dla wnioskodawców.

  Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane pocztą elektroniczną lub telefaksem: do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

  Nazwa RIF:
  Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
  - Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Opolu


  ul. Damrota 4
  45-064 Opole
  tel. (0-77) 456-56-00
  fax. (0-77) 456-56-00
  e-mail: biuro@rif.opole.pl
  http://archiwum.rif.opole.pl

  Nazwa RIF:
  Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w siedzibie
  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze


  ul. Chopina 11/13
  65-001 Zielona Góra
  tel. (0-68) 327-05-04
  fax. (0-68) 325-38-88
  e-mail: agencja@region.zgora.pl
  http://archiwum.region.zgora.pl

  Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronach internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

  ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW  POWIĄZANE

  Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

  31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

  Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


  Komentarze

  Bądź na bieżąco

  Zapisz się do newslettera

  Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

  Najpopularniejsze tematy

  gospodarkapracaprzetargi
  Nowy PPR (stopka)
  Jestesmy w spolecznosciach:
  Zgłoś uwagę