aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Uwaga!
 
We wzorze umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wprowadzone zostały zmiany techniczne. W związku z powyższym od dnia 24 września 2007 r. obowiązuje nowy wzór umowy.” 

02.08.2007 r.
    
Uwaga!
   
We wzorze umowy o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i ustawy budżetowej na 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 15, poz. 90).
W związku z powyższym od dnia 27 lipca 2007 r. obowiązuje nowy wzór umowy.

Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 – 2006, przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem finansowania będą środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało niniejszy program operacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1260/1999, 1257/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 445/2002.

W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono jako:
Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej” - traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach integracji z UE.
Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Powyższe cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów.
I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym 
II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Pomoc strukturalna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa musi być uzupełniona, ze względu na ograniczenia możliwej interwencji, wynikającej z jednofunduszowego charakteru Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, przez:

 • transfery środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ERDF);
 • tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich (Europejski Fundusz Socjalny – ESF i ERDF);
 • instrumenty pomocy krajowej, kontynuowane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Niezależnym dokumentem programowym, w stosunku do Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,), będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Plan), współfinansowany przez Sekcję Gwarancji EAGGF (z części budżetu UE przeznaczonej na Rozwój obszarów wiejskich). W ramach tego programu wdrażane będą takie działania jak: renty strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla terenów trudnych dla gospodarki rolnej, płatności dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dostosowań do standardów Wspólnotowych, grupy producenckie oraz pomoc techniczna.
Działania wdrażane w ramach obydwu programów będą kompatybilne i będą się wzajemnie uzupełniały w ramach nadrzędnego celu jakim jest rozwój obszarów wiejskich.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, obejmujących także przekształcenia struktur rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowując i nadzorując realizację programu operacyjnego dbać będzie, aby szansa ta została w pełni wykorzystana.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad Uzupełnieniem Programu.
Procedura przygotowania dokumentów programowych, zgodnie z legislacją UE, podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym przygotowuje się program operacyjny (odpowiada załączonemu SOP), natomiast w drugim etapie, po uzgodnieniu programu operacyjnego z Komisja Europejską, przygotowuje się tzw. uzupełnienie programu (Programme complement), w którym umieszcza się wszystkie szczegóły dotyczące wdrażania programu. W ramach drugiego etapu określa się dokładnie odbiorców pomocy, maksymalne i minimalne wsparcie, warunki jakie powinni spełniać wnioskodawcy, kryteria selekcji projektów oraz wskaźniki monitorowania.

UWAGA!
W Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 249 opublikowano:
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 1863),

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 1837),
  
które wchodzą w życie w dniu 13 stycznia br.
  
W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r.:
  
1) komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 961),

2) komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 960),

zamieszczono na stronie internetowej MRiRW ww. wzory wniosków oraz wzory umów.

Wzory wniosków oraz wzory umów, o których mowa wyżej, są stosowane od dnia wejścia w życie ww. rozporządzeń.”



UWAGA!
W Monitorze Polskim Nr 90, poz. 962 z dnia 29.12.2006 r. opublikowano komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Wzory sprawozdań zamieszczono na stronie internetowej MRiRW. Obowiązują one od dnia ogłoszenia ww. komunikatu.

Punkt Informacyjny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623-13-66
fax 22 623-20-51
poczta elektroniczna:
K.Laskowska@minrol.gov.pl 




Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006

Wzory wniosków i umów o dofinasowaniE
WzorY sprawozdań okresowych z realizacji
Spo "rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Informacje Bieżące

Legislacja "SPO Ryby..."

Komitet Monitorujący "SPO Ryby..."

Generator Wniosków (wersja testoWa)

Publikacje

Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa - FIFG
 
Linki: Strona www na temat Instrumentu Finansowego Sterowania Rybołówstwem


Cel główny SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.


Priorytet
1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

 • złomowanie statków rybackich
 • przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005)
 • wspólne przedsięwzięcia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005) 

Priorytet
2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej

 • budowa nowych statków rybackich (działanie wygasło z dniem 01.01.2005)
 • modernizacja istniejących statków rybackich
 • wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową 

Priorytet
3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

 • ochrona i rozwój zasobów wodnych
 • chów i hodowla ryb
 • rybacka infrastruktura portowa
 • przetwórstwo i rynek rybny
 • rybołówstwo śródlądowe

Priorytet
4. Inne działania

 • rybołówstwo przybrzeżne
 • działania społeczno-ekonomiczne
 • znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne
 • działanie organizacji obrotu rynkowego
 • czasowe zawieszenie działalności
 • działania innowacyjne i inne

5. Pomoc techniczna 

Kontakt w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb":
Biuro ds. Rybactwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
tel. 022 318 46 70, fax 022 318 53 59
infolinia: 0800 38 00 84
e-mail:
info@arimr.gov.pl ; www.arimr.gov.pl


Generator Wniosków
Sektorowy Program Operacyjny

Za merytoryczny kształt i treść wniosków odpowiedzialność ponoszą instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury.

Przed zainstalowaniem Generatora Wniosków należy zapoznać się z Instrukcją Instalacji i Licencją

SIMIK   pobierz pliki:

Ze względu na trwające prace nad Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz Uzupełnieniem Programu konieczne było wprowadzenie modyfikacji do wniosków, które obecnie umieszczone są w Generatorze Wniosków.
Zmiany te nie mogły zostać wprowadzone do Generatora Wniosków w terminie przewidzianym na jego przekazanie do wykorzystania przez potencjalnych beneficjentów. Obecnie trwają prace mające na celu zamieszczenie w Generatorze Wniosków aktualnych formularzy wniosków. Aktualne wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa w formacie .pdf .

Więcej informacji na temat:

 • SPO Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich >>>
    
 • SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb >>>

W przypadku wystąpienia trudności z pobraniem pliku generatora wniosków prosimy skorzystać z innych stron gdzie również jest zamieszczona ta aplikacja tj.: Ministerstwo Finansów, ARiMR, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa




POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę