Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Wiadomość

11 października 2007

Dotacje

Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez Jednostkę Kontraktującą na rzecz określonego beneficjenta w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań (a w niektórych przypadkach sfinansowania części budżetu projektu) promujących np. cele polityki strukturalnej UE.

Fundusze przedakcesyjne

Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską krajom kandydującym. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujących w ramach tych funduszy zaliczone zostały: Phare, ISPA, SAPARD.

Inicjatywy wspólnotowe

Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach 2000–2006 są to: EQUAL, INTERREG III, LEADER+, URBAN II. W tym okresie w Polsce wdrażane będą tylko inicjatywy EQUAL i INTERREG III.

Instytucja płatnicza

Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej.

Instytucja zarządzająca

Instytucja, organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które sprawuje funkcję zarządzania pomocą (może być instytucją płatniczą dla danej pomocy, jeśli taka będzie decyzja państwa członkowskiego).

Komitet Monitorujący

Ustala kryteria selekcji projektów, monitoruje wdrażanie pomocy, proponuje władzy zarządzającej zmiany programu, akceptuje zmiany programów uzupełniających, aprobuje ewaluację śródokresową, uzgadnia przygotowanie raportu rocznego.

Koszty kwalifikowane

Koszty możliwe do refundacji. Istotą wsparcia przyznawanego w ramach funduszy strukturalnych jest uznawanie za kwalifikowane jedynie wydatków niezbędnych do wykonania projektu i bezpośrednio z projektem związanych. Wydatki częściowo związane z projektem mogą zostać zakwalifikowane jedynie w części stanowiącej ich udział we wspieranym projekcie. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności. Każde działanie z każdego programu ma swój szczegółowo określony katalog kosztów kwalifikowanych.

Narodowy Plan Rozwoju/NPR

Dokument programowy określający sposób wykorzystania unijnego wsparcia. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ukierunkowanych na zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym między krajem akcesyjnym a Unią Europejską.. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Odbiorca ostateczny/projektodawca

Podmiot (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja publiczna) uprawniony do przygotowania i złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Inaczej – Projektodawca.

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim. Określa on strategię i priorytety działań państwa członkowskiego w procesie wykorzystania unijnej pomocy. Dokument ten jest wdrażany za programów operacyjnych.

Pomoc

Formy pomocy dostarczanej w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych lub wsparcie dla pomocy technicznej i działań innowacyjnych.

Pomoc strukturalna

Forma współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych w celu realizacji polityki strukturalnej.

Pomoc zwrotna

Forma wkładu finansowego udzielonego w ramach pomocy Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dźwigni).

Program operacyjny

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską służący wdrażaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PPW). Program operacyjny składa się z opisu sytuacji wyjściowej, określenia priorytetów i celów, jakie mają zostać osiągnięte oraz szczegółowego opisu działań, jakie zostaną podjęte w celu realizacji celów. Program operacyjny określa także wysokość i źródła finansowania działań, rodzaje projektów, które mogą być dofinansowane, oraz podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie.

Program ramowy UE

Wieloletni (zwykle pięcioletni) program będący podstawowym instrumentem realizacji polityki badań i rozwoju technologicznego. Pierwszy Program Ramowy UE zrealizowano w latach 1984–87, drugi 1987–91, trzeci 1990–94, czwarty 1994–98, piąty 1998–2002, szósty 2002–06. Podstawą prawną funkcjonowania Programu Ramowego UE jest art. 130 Traktatu o Unii Europejskiej. Każdy Program Ramowy UE jest realizowany poprzez programy szczegółowe, w których podane są zasady ich wprowadzania i czas trwania, a także przewidywane środki na realizację. Celem ich ustanowienia jest uzupełnienie programów prowadzonych w krajach członkowskich w dziedzinach mających priorytetowe znaczenie dla całej UE.

Programy wspólnotowe

Programy pomocy finansowej UE pochodzącej z innych źródeł niż fundusze strukturalne lub przedakcesyjne. Programy są zarządzane przez właściwe merytorycznie Dyrekcje Generalne KE, a ich budżet jest tworzony ze składek członkowskich wszystkich krajów uczestniczących w programie. Programy dofinansowują część kosztów związanych z realizacją projektów przygotowanych przez kilku partnerów z różnych krajów uczestniczących w programie. Celem takich projektów jest opracowanie nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań technologicznych, innowacji, narzędzi szkoleniowych, baz danych lub zdobycie nowych doświadczeń. Przykładem programów są: 6 Program Ramowy, Leonardo da Vinci, Socrates, MEDIA Plus, Kultura 2000, eContent, eLearning.

Sektorowe programy operacyjne

Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe resorty centralne, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych. 

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę