Informacja ANR o przekazywaniu nieruchomości rolnych pod zalesienia

10 lutego 2004

Nieodpłatne przekazywanie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – osobom bezrobotnym, byłym pracownikom ppgr, na cele związane z zalesianiem

I. Przepisy prawne.

1. Podstawę prawną przekazywania nieruchomości rolnych Zasobu osobom bezrobotnym, byłym pracownikom ppgr z przeznaczeniem do zalesienia, stanowią przepisy art. 24 ust. 5, pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.). 2. Zasady przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia regulują przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). 3. Inne przepisy: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.).

II. Wymogi nieodpłatnego przekazania nieruchomości Zasobu do zalesienia.

1. Przekazanie nieruchomości rolnych Zasobu do zalesienia, może się odbyć wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej, która udokumentuje 5-cio letni staż pracy w byłych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz fakt, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. 2. Przekazanie nieruchomości następuje nieodpłatnie w drodze umowy. Przeniesienie prawa własności nieruchomości, następuje po przedłożeniu przez osoby uprawnione dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia w byłych ppgr (świadectwa pracy) oraz dokumentu wydanego przez powiatowy urząd pracy potwierdzającego status bezrobotnego bez prawa do zasiłku. 3. Pisemny wniosek o nieodpłatne nabycie nieruchomości rolnych Zasobu należy składać do właściwego oddziału terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (wykaz adresowy oddziałów wraz z telefonami w załączeniu). 4. Oddział terenowy Agencji ewidencjonuje zgłoszone wnioski i ustala nieruchomości Zasobu spełniające ustawowe kryteria uzasadniające ich przeznaczenie pod zalesienie.

III. Jakie nieruchomości Zasobu mogą być przekazane do zalesienia.

Do zalesienia mogą być przeznaczane nieruchomości rolne Zasobu, które spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

 1. stanowią grunty klasy VIz, VI lub V, a także klasy IV, jeżeli jego powierzchnia w łącznej powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia nie przekracza 10%,
 2. stanowią grunt położony na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15%,
 3. stanowią grunty zdegradowane w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; za grunty zdegradowane uważa się grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej i jeżeli są przewidziane do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

IV. Uprawnienia i obowiązki właścicieli nieruchomości nabytych nieodpłatnie z przeznaczeniem do zalesienia.

1. Uprawnienia

 1. nabywają prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych w kwocie 150 zł za 1 ha zalesionego gruntu po otrzymaniu decyzji administracyjnej starosty stwierdzającej prowadzenie uprawy leśnej; decyzja taka jest wydawana w terminie 3 lub 8 miesięcy po uprzednim zawiadomieniu starosty przez uprawnionego o zakończeniu zalesiania i po sprawdzeniu wykonania jakości prac zalesieniowych. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel gruntu otrzymał decyzję. Ekwiwalent przysługuje do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat; wypłata ekwiwalentu może być wstrzymana w przypadku stwierdzenia przez starostę prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia, a następnie uproszczonym planem urządzania lasu oraz w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
 2.  nabywają status rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 3.  nabywają prawo do ubiegania się o objęcie ubezpieczeniem rolniczym, na ich wniosek, 
 4.  w następstwie ubezpieczenia się, uzyskują prawo do otrzymania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, do otrzymania renty lub emerytury, przy spełnieniu innych wymogów ustawowych.

2. Obowiązki

 1.  wystąpienie do starosty z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu do zalesienia; wniosek powinien zawierać wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów oraz przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zalesienia, 
 2.  przygotowanie gleby i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt prac zalesieniowych; przystąpienie do prac zalesieniowych może nastąpić z chwilą wydania przez starostę decyzji o przeznaczeniu gruntu do zalesienia,
 3.  powiadomienie starosty o zakończeniu prac zalesieniowych,
 4.  prowadzenie własnym kosztem i staraniem uprawy leśnej, zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (pielęgnacja i ochrona upraw leśnych, itp.), 
 5. opłacanie podatku rolnego za grunty klas wyższych niż V do czasu przekwalifikowania tego gruntu z rolnego na leśny; przekwalifikowanie gruntu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od jego zalesienia, 
 6. zwrot na rzecz Agencji aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości, w przypadku zbycia jej lub przeznaczenia na inne cele, przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości.

V. Zadania Agencji i innych organów w zakresie realizacji uprawnień.

1. Do zadań oddziału terenowego (filii) Agencji należy: 

 1. nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości, 
 2. przygotowanie dokumentacji prawnej i geodezyjnej dla nieruchomości Zasobu, które mogą być przeznaczone do zalesienia, 
 3. występowanie do właściwych terytorialnie zarządów gmin, w przypadku braku gruntów Zasobu przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zalesienie, a które jednak spełniają chociażby jedno z kryteriów wymienionych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. i które mogą zostać przeznaczone do nieodpłatnego przekazania do zalesienia osobom uprawnionym, o przeznaczenie tych gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego pod zalesienie lub o wydanie dla danej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Do zadań starosty należy: 

 •  ustalanie w terminie do 31 marca każdego roku rocznego limitu zalesiania, 
 •  rozpatrywanie wniosków złożonych przez właścicieli gruntów rolnych zainteresowanych ich zalesieniem i prowadzeniem uprawy leśnej, w tym wniosków złożonych przez bezrobotnych, byłych pracowników ppgr według kolejności ich wpływu,
 • wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów do zalesienia; decyzjami mogą być objęte grunty o powierzchni określonej w rocznym limicie zalesienia, decyzje te są przekazywane do wiadomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwemu ze względu na położenie gruntu nadleśniczemu, a także zarządowi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; w przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych wniosków przekraczających roczny „limit zalesienia”, starosta powiadamia te osoby o terminie ich rozpatrzenia oraz o planowanym rozpoczęciu zalesiania w kolejnych latach
 •  sprawdzanie, na wniosek właściciela gruntu, wykonanie zalesienia i wydawanie decyzji administracyjnych o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej,
 • przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego na leśny, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności upraw (po dwóch latach).

 3. Do zadań nadleśniczego należy: 

 1. sporządzenie planu zalesienia, 
 2. nieodpłatne dostarczenie właścicielowi gruntu sadzonek. 

4. Do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska należy pokrycie kosztów sadzonek oraz kosztów sporządzenia planu zalesienia. 

5. Do zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy zapewnienie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej.

Oddziały terenowe Agencji i inne organy powinny udzielać wszechstronnej pomocy bezrobotnym, byłym pracownikom ppgr w realizacji ich uprawnień.

Opracowano: w Zespole Gospodarowania Zasobem


POWIĄZANE

Pomysły partii na mieszkalnictwo są bardzo liczne, a branża deweloperska zwalnia...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym...

W siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim, w obecności Zastę...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę