GUS_230920_750x100_stat

Rozdział 1

13 stycznia 2003

Przepisy ogólne

Art. 1 Ustawa normuje:

 1. podatek od nieruchomości,
 2. podatek od środków transportowych
 3. podatek od posiadania psów,
 4. opłatę targową,
 5. opłatę miejscową,
 6. opłatę administracyjną.

Art. 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 2. budowla –  obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego  nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt lit. b, chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych,
 4. działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w przepisach prawa działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2,
 5. powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe,
 6. działalność rolnicza – produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowle i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęca typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb,
 7. działalność leśna – działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów  w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowywania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

  2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

 1. działalności rolniczej lub leśnej,
 2. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym trenie, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5.

Art. 1b. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.

Art. 1c. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


POWIĄZANE

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie ułatwień przy nabywaniu nieruchom...

Od dziś rusza cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Już teraz po...

Architekci z biura 81.WAW.PL zaprojektowali budynek, którego najważniejszą cechą...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę