GUS_230920_750x100_stat

Rozdział 1

13 stycznia 2003

Przepisy ogólne

Art. 1 Ustawa normuje:

 1. podatek od nieruchomości,
 2. podatek od środków transportowych
 3. podatek od posiadania psów,
 4. opłatę targową,
 5. opłatę miejscową,
 6. opłatę administracyjną.

Art. 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 2. budowla –  obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego  nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt lit. b, chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych,
 4. działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w przepisach prawa działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2,
 5. powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe,
 6. działalność rolnicza – produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowle i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęca typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb,
 7. działalność leśna – działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów  w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowywania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

  2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

 1. działalności rolniczej lub leśnej,
 2. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym trenie, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5.

Art. 1b. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.

Art. 1c. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


POWIĄZANE

Od dziś rusza cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Już teraz po...

Architekci z biura 81.WAW.PL zaprojektowali budynek, którego najważniejszą cechą...

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Preze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę