EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Rozdział 6

13 stycznia 2003
Przepisy końcowe

Art. 20. 1. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, w art. 10, art. 14 pkt. 1 art. 19 pkt 1, od roku 2003 ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

  3.Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału. 

Art. 20a. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, w art. 14 pkt 1 i w art. 19 pkt 1 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Art. 21. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku drogowym, należy przez to rozumieć podatek od środków transportowych, o którym mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 22. pominięty

Art. 23. traci moc ustawa z 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 12, poz. 50, z 1988 r. nr 19, poz. 132, z 1989 r. nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. nr 34, poz. 198).

Art. 24. (stanowił, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat należnych po tym dniu oraz poczynając od roku podatkowego 1991 do należnych podatków).


POWIĄZANE

Do końca 2025 roku wszystkie spółki wchodzące w skład grupy spółek DANONE dołącz...

Jaki sektor wygra w tym roku w wyścigu inwestycyjnym? Czy inwestorzy, którzy pos...

Ostatnie miesiące przynoszą wyhamowanie wzrostów cen nie tylko materiałów budowl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę