EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału ...

19 czerwca 2002

Spis rozdziałów:

 • Przepisy ogólne
 • Czynności wstępne
 • Opracowanie projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
 • Sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępowaniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości
 • Ustalenie opłat adiacenckich oraz rozliczenie kosztów
 • Przepis końcowy
 • Na podstawie art. 108 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  Par. 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe zasady i tryb ustalania granic zewnętrznych gruntów oraz granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, przeprowadzania scalenia i podziału tych nieruchomości, zamiany własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości objętych scaleniem i podziałem na własność lub użytkowanie wieczyste nowo wydzielonych nieruchomości, wyboru i działania rady uczestników scalenia,

  2) szczegółowe zasady i tryb ustalania opłat adiacenckich oraz rozliczania kosztów scalenia i podziału,

  3) sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępowaniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

  2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741).

  Rozdział 2

  Czynności wstępne

  Par. 2. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności wstępne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

  1) na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2,

  2) z urzędu, jeżeli występują okoliczności określone w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415, z 1996 r. nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. nr 111, poz. 726, nr 133, poz. 885 i nr 141, poz. 943) lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50 proc. powierzchni gruntów.

  2. Właściciele lub użytkownicy wieczyści do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinni dołączyć:

  1) odpisy z ksiąg wieczystych lub, w przypadku ich braku, inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości,

  2) wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.

  Par. 3. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadza analizę okoliczności uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 102 ust. 2, a w szczególności:

  1) warunków zagospodarowania terenu, ustalonych w planie miejscowym,

  2) wniosków właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w Par. 2 ust. 1 pkt 1,

  3) dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości i ich stanu prawnego,

  4) stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy,

  5) możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości.

  2. W wyniku przeprowadzonej analizy wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy:

  1) projekt uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w granicach określonych w tym projekcie lub

  2) projekt uchwały o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.

  3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powinien przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosków, o których mowa w Par. 2 ust. 1 pkt 1.

  4. Do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy dołączyć:

  1) projekt przebiegu granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem, sporządzony w formie graficznej i opisowej,

  2) wypis i wyrys z planu miejscowego.

  Par. 4. 1. Po wejściu w życie uchwały, o której mowa w Par. 3 ust. 2 pkt 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia uczestników o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz wyznacza termin zebrania informacyjnego.

  2. Na zebraniu informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta:

  1) zapoznaje uczestników postępowania z uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz z wynikami przeprowadzonych analiz,

  2) przeprowadza, na wniosek uczestników postępowania, wybory rady uczestników scalenia.

  3. Wyboru rady uczestników scalenia dokonuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.

  Par. 5. 1. Rada uczestników scalenia liczy, w zależności od liczby uczestników postępowania, od 3 do 10 osób. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego spośród jej członków.

  2. Opinie rady uczestników scalenia w sprawach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, są zamieszczane w protokole posiedzeń rady.

  3. Rozbieżności stanowisk między członkami rady są rozstrzygane zwykłą większością głosów.

  Rozdział 3

  Opracowanie projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości

  Par. 6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta w celu opracowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości przygotowuje dla gruntów objętych uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości:

  1) opracowane geodezyjnie granice zewnętrzne gruntów objętych scaleniem i podziałem,

  2) dokumentację stanu dotychczasowego nieruchomości,

  3) dokumentację projektową scalenia i podziału nieruchomości,

  4) wycenę nieruchomości w stanie dotychczasowym i nieruchomości nowo wydzielonych.

  Par. 7. Dokumentację, o której mowa w Par. 6 pkt 2, stanowią mapa i rejestr nieruchomości, sporządzone na podstawie wyników:

  1) badania ksiąg wieczystych, a w przypadku ich braku - badania innych dokumentów stwierdzających prawa do nieruchomości,

  2) badania katastru nieruchomości,

  3) badania zgodności zapisów w katastrze nieruchomości z dokumentami wymienionymi w pkt 1 oraz wyjaśnień niezgodności między tymi zapisami.

  Par. 8. Dokumentację, o której mowa w Par. 6 pkt 3, stanowią:

  1) geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

  2) rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości proponowanych do przyznania uczestnikom postępowania.

  Par. 9. Po opracowaniu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4.

  Par. 10. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wraz z wnioskami, uwagami i zastrzeżeniami zgłoszonymi w okresie wyłożenia projektu do wglądu oraz propozycjami rozstrzygnięć w tym zakresie.

  Par. 11. 1. Zamiana własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości objętych scaleniem i podziałem odpowiednio na własność lub użytkowanie wieczyste nowo wydzielonych nieruchomości następuje z dniem wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

  2. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości stanowi podstawę do wykonania czynności, o których mowa w art. 104 ust. 3, a ponadto do:

  1) umieszczenia na mapie z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości wzmianki o wejściu w życie uchwały,

  2) opracowania dokumentacji do wykonania czynności, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 2-4.

  Rozdział 4

  Sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępowaniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości

  Par. 12. 1. Czynności związane z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w Par. 3 ust. 4 pkt 1 oraz Par. 6 pkt 1-3, wykonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 i nr 43, poz. 241, z 1990 r. nr 34, poz. 198, z 1991 r. nr 103, poz. 446, z 1996 r. nr 106, poz. 496 i nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. nr 54, poz. 349, nr 115, poz. 741 i nr 121, poz. 770).

  2. Osoba, o której mowa w ust. 1:

  1) dokonuje geodezyjnego opracowania granic zewnętrznych gruntów objętych scaleniem i podziałem,

  2) przyjmuje granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz sporządza mapę tych nieruchomości,

  3) oblicza powierzchnie i sporządza rejestr nieruchomości według stanu dotychczasowego,

  4) sporządza, w razie potrzeby, dokumentację w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości,

  5) opracowuje geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

  6) sporządza rejestr nieruchomości według zasad określonych w art. 104 ust. 2 pkt 4,

  7) wyznacza i utrwala na gruncie granice nowo wydzielonych działek gruntu,

  8) wskazuje na gruncie uczestnikom postępowania granice nieruchomości nowo wydzielonych,

  9) opracowuje dokumentację niezbędną do dokonania wpisów w księgach wieczystych i do wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości.

  Par. 13. 1. Granice między nieruchomościami objętymi scaleniem i podziałem, o których mowa w Par. 12 ust. 2 pkt 1, przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

  2. O czynnościach, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się zainteresowanych uczestników postępowania. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  3. Z czynności przyjęcia granic sporządza się protokół.

  Par. 14. Geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości opracowuje się na mapie w odpowiedniej skali, przyjętej od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Rozdział 5

  Ustalenie opłat adiacenckich oraz rozliczenie kosztów

  Par. 15. 1. Rzeczoznawca majątkowy określa:

  1) wartość nieruchomości przed scaleniem i podziałem według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości,

  2) wartość nieruchomości przyznanych w wyniku scalenia i podziału według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

  2. Przy określaniu wartości nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się planowane do wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej.

  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się poziom cen na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

  Par. 16. 1. Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w drodze decyzji, zgodnie z uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości oraz ugodą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

  2. W ugodzie, o której mowa w art. 107 ust. 3, można ustalić wnoszenie opłaty adiacenckiej w ratach płatnych w okresie do 10 lat. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, należność gminy podlega zabezpieczeniu, w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu. Opłata rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu umownej stopy procentowej.

  3. Opłata adiacencka, ustalona na podstawie wartości, o których mowa w Par. 15 ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wydania decyzji o opłacie adiacenckiej, zgodnie z art. 5 i art. 227.

  Par. 17. 1. Koszty związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a w szczególności koszty sporządzenia dokumentacji oraz wycen nieruchomości i ich części składowych, ponoszą wszyscy uczestnicy postępowania, zgodnie z art. 103 ust. 6.

  2. Rozliczenia kosztów wymienionych w ust. 1, obciążających poszczególnych uczestników postępowania, dokonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w drodze decyzji, po wejściu w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

  Rozdział 6

  Przepis końcowy

  Par. 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli 24 kwietnia; Dz. U. nr 44 z 9 kwietnia, poz. 262 - dopisek redakcji).

   


  POWIĄZANE

  Do końca 2025 roku wszystkie spółki wchodzące w skład grupy spółek DANONE dołącz...

  Jaki sektor wygra w tym roku w wyścigu inwestycyjnym? Czy inwestorzy, którzy pos...

  Ostatnie miesiące przynoszą wyhamowanie wzrostów cen nie tylko materiałów budowl...


  Komentarze

  Bądź na bieżąco

  Zapisz się do newslettera

  Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

  Najpopularniejsze tematy

  gospodarkapracaprzetargi
  Nowy PPR (stopka)
  Jestesmy w spolecznosciach:
  Zgłoś uwagę