aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Budżet rolnictwa na 2005 rok

26 października 2004

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o głównych założeniach projektu budżetu na rolnictwo w 2005 roku

W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano, że dochody budżetowe w 2005 r. wyniosą 173,4 mld zł, a wydatki budżetowe 208,7 mld zł . W częściach budżetowych, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.:
32 - Rolnictwo,
33 - Rozwój Wsi,
35 - Rynki Rolne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2, 4 mld zł.

Wydatki są uzupełnione wydatkami zaplanowanymi na rolnictwo w łącznej kwocie 5, 6 mld zł w innych częściach budżetu państwa, tj. w części:
- 85 - budżety wojewodów,
- 36 Skarb Państwa,
- 83 – rezerwy celowe.

Łączne wydatki na rolnictwo wyniosą 8,0 mld zł. Stanowi to 3,83 % wydatków ogółem budżetu państwa i będą wyższe od określonych w ustawie budżetowej na 2004 r. o ok. 40%. Do rolnictwa poza wydatkami z budżetu państwa zostaną skierowane w 2005 roku środki z budżetu Unii Europejskiej (programy: PHARE, SAPARD, PROW, Sektorowe Programy Operacyjne, na Wspólną Politykę Rybacką oraz w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na dopłaty bezpośrednie i interwencję rynkową) w łącznej kwocie 8,5 mld zł.
Łącznie będzie to 16,5 mld zł, czyli o ok. 49% więcej niż w roku ubiegłym.

Lp Wyszczególnienie Ustawa budżetowa na 2004r. (w mln zł) Projekt ustawy budżetowej na 2005r. (w mln)

05/04

1 2 3 4 5
I. Część 32 - Rolnictwo 554,3 483,2 87,17
II. Część 33 - Rozwój wsi 1319,40 1335,3 101,20
III. Część 35 - Rynki rolne 785,0 593,1 75,55
IV. Część 85 - Budżety wojewodów 683,3 633,9 92,77
V. Część 36 - Skarb Państwa 0,2 0,2 87,03
VI. Część 83 - Rezerwy celowe 2398,2 4953,8 206,56
VII. Środki z Unii Europejskiej 5352,2 8528,3 159,34
  WYDATKI OGÓŁEM bez środków UE i (I-V) 5740,5 7999,5 139,35
  OGÓŁEM ŚRODKI NA ROLNICTWO - WYDATKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO i UE (I-VII) 11 092,90 16 527,90 149,00

1. Część 32 – Rolnictwo
Wydatki zaplanowane w kwocie 483,1 mln zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek budżetowych w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 132,1 mln zł (łacznie ze współfinansowaniem PHARE) oraz na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 0,09 mln zł, a także na funkcjonowanie 3 inspektoratów rybołówstwa morskiego 5,0 mln zł. Na zadania budżetowe z zakresu rolnictwa przeznaczonych zostanie 138,1 mln zł oraz 3,6 mln zł z zakresu rybołówstwa morskiego, w tym na :
- postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej - 90,6 mln zł
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 33,1 mln zł
- ochronę roślin - 7,8 mln zł
- rolnictwo ekologiczne - 6,5 mln zł
- zarybianie polskich obszarów morskich - 2,9 mln zł.
Zadania te będą realizowane w zakresie analogicznym jak w 2004 r.
Ponadto zaplanowano wydatki na:
- dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze - 35,0 mln zł wyłącznie na realizację zobowiązań z tytułu kredytów udzielonych w 2004 r.,
- dofinansowanie szkół rolniczych i zadania oświatowe - 2,1 mln zł.
W ramach wydatków administracyjnych zaplanowano wydatki na pomoc techniczną dla programów SAPARD, PROW i Sektorowych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 21,7 mln.

2. Część 33 – Rozwój wsi
Wydatki zaplanowane w kwocie ponad 1, 3 mld zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej części budżetowej łącznie z wydatkami na współpracę z zagranicą i UE.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma w 2005 r. dotację podmiotową w kwocie 1,3 mld zł, tj. na poziomie określonej w ustawie budżetowej na rok 2004. W tej części budżetowej zaplanowano również wydatki w kwocie 0,7 mln zł na dofinansowanie szkół rolniczych.

3. Część 35 – Rynki Rolne
Wydatki zaplanowane w kwocie 593,1 mln zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Agencji Rynku Rolnego, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej części budżetowej.
Agencja Rynku Rolnego otrzyma w 2005 r. dotację podmiotową w kwocie 562,4 mln zł, tj. 75 % dotacji z 2004 roku ( z uwagi na inne zadania związane z działalnością Agencji, jako agencji płatniczej).
Dla GIJHARS zaplanowano wydatki w kwocie 23,5 mln zł (o 16 % mniej niż w 2004 r.).
Wydatki administracyjne, na współpracę z zagranicą i UE przewidziano w tej części dla Urzędu MRiRW w kwocie 6,4 mln zł.
W tej części budżetowej zaplanowano również wydatki w kwocie 0,7 mln zł na dofinansowanie szkół rolniczych.

4. Część 83 – Rezerwy celowe
W części 83 – Rezerwy celowe planowane są wydatki w kwocie ogółem 4,9 mld zł, w tym na:
- program „Aktywizacji obszarów wiejskich” /środki z kredytu z Banku Światowego/, - 110,6 mln zł,
- współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” - 3,0 mln zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej - 67,5 mln zł,
- stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej - 70,7 mln zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 13,5 mln zł
- zadania związane z realizacją pomocy technicznej w ramach działań SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, takich jak: „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” - 9,1 mln zł
oraz kwoty wydatków związanych z realizacją programów unijnych, zgłoszone do uwzględnienia w rezerwach celowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako potrzeby na niżej wymienione cele:
- współfinansowanie programu SAPARD - 397,9 mln zł
- współfinansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 411,1 mln zł
- współfinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - 537,8 mln zł
- współfinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” - 108,8 mln zł
- uzupełniające płatności bezpośrednie - 2,9 mld zł
- współfinansowanie PROW w części przeznaczonej na płatności bezpośrednie - 16,6 mln zł
- wydatki związane z interwencją na rynku owoców, warzyw i ryb - 94,4 mln zł

5. Część 85 – Budżety wojewodów
Rolnictwo
Wydatki na rolnictwo w budżetach wojewodów zaplanowano na 2005 rok w kwocie ogółem 619,5 mln zł.
Wydatki te zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek budżetowych w kwocie:
- 464,4 mln zł na wydatki bieżące (na poziomie roku 2004) i
- 15,9 mln zł na wydatki inwestycyjne ( 68 % wydatków 2004 r.),
- 137,9 mln zł wydatki na melioracje ( o 40 % mniej niż w 2004 r.) oraz prace geodezyjno-urządzeniowe
w sumie - o 24 % mniej niż w 2004 r.
Obniżenie wydatków na powyższe cele nie oznacza, że zadania te nie będą wojewódzkich pełni wykonywane gdyż ciężar ich finansowania zostanie przeniesiony na budżet unijny wojewódzkich ramach działań:
- Scalanie gruntów rolnych
- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
Na powyższe zadania z budżetu UE wojewódzkich ramach SPO „Restrukturyzacja wydatkowanych modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zostanie wydatkowanych wojewódzkich 2005 r. łącznie 25 mln Euro, tj. ok. 110 mln zł.

6. Plany finansowe:
1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wydatki zaplanowano w kwocie 1,9 mld zł, z przeznaczeniem na:
- dopłaty do oprocentowania kredytów - 781,8 mln zł,
- na utylizację zwłok padłych zwierząt - 31,9 mln zł,
- na zalesianie gruntów rolnych - 40,7 mln zł,
- na funkcjonowanie Agencji (w tym kontrole w terenie, systemy informatyczne)- 789,4 mln zł,
2) Agencji Rynku Rolnego
Wydatki zaplanowano w kwocie 616,8 mln zł, z przeznaczeniem na:
- odsetki od kredytów - 39,7 mln zł,
- na realizację mechanizmów w ramach WPR - 305,1 mln zł,
- na finansowanie VAT od mechanizmów WPR- 37,4 mln zł
- na funkcjonowanie Agencji (w tym: kontrole w terenie, systemy informatyczne)- 198,3 mln.zł.

7. Środki pochodzące z programów przedakcesyjnych UE:
1) program SAPARD

W 2005 r. planowane jest wydatkowanie ze środków budżetu UE 1,1 mld zł.
Środki te zostaną uzupełnione wydatkami ze współfinansowania krajowego w kwocie 397,9 mlnzł.
Podmioty realizujące inwestycje w ramach programu SAPARD otrzymają w 2005 r. refundacje poniesionych kosztów w kwocie 1,5 mln zł.
2) Programy PHARE
W 2005 r. na finansowanie programów PHARE wydatkowanych zostanie z budżetu UE 192,0 mln zł.
Realizowane będzie 17 programów z zakresu rolnictwa i 3 programy z zakresu rybołówstwa.
Środki te zostaną uzupełnione wydatkami ze współfinansowania krajowego w kwocie 111,5 mln zł.
Wykonawcy programów PHARE otrzymają w 2005 r. środki w łącznej kwocie 303,5 mln zł.

8. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków UE:
W załączniku nr 16 do ustawy budżetowej przyjęto, że ze środków krajowych (z rozchodów budżetu państwa) w kwocie 5,0 mld zł będą prefinansowane zadania w zakresie:
1) Wspólnej Polityki Rolnej będą prefinansowane w łącznej kwocie 5,0 mld zł, w tym:
- na płatności bezpośrednie - 1,8 mld zł,
- na interwencję na rynku rolnym - 1,4 mld zł,
- na Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1,7 mld zł,
2) Wspólnej Polityki Rybackiej w kwocie 22,6 mln zł .

9. Limit kwot zobowiązań oraz wydatków na Sektorowe Programy Operacyjne.
W 2005 roku będą finansowane dwa Sektorowe Programy Operacyjne:
1. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
2. „ Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.
W ramach realizacji SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zostaną zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 1,7 mld zł, w tym 1,1 mld zł z budżetu UE i 537,8 mln zł ze współfinansowania krajowego. W 2005 roku mogą zostać podpisane umowy na łączna kwotę zobowiązań 2,6 mld zł.
W 2005 roku zostanie zrealizowanych 21 % płatności całego programu.
W ramach realizacji SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb zostaną zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 378,2 mln zł, w tym 269,3 mln zł z budżetu UE i 108,8 mln zł ze współfinansowania krajowego. W 2005 roku mogą zostać podpisane umowy na łączna kwotę zobowiązań 416,0 mld zł.
W 2005 roku zostanie zrealizowanych 30 % płatności całego programu.


POWIĄZANE

Unia Europejska ponownie rozszerzyła preferencje handlowe na produkty z Ukrainy,...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę