Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

Dopłaty do roślin energetycznych

16 marca 2006

Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym zakresie.

W 2006 r. nie będą przyznawane dopłaty do upraw  miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Planuje się, że płatności do nich będą przysługiwać w 2007 r., po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć umowę kontraktacji zawartą z podmiotem przetwarzającym wierzbę lub różę bezkolcową na cele energetyczne, a przypadku takiego przetwarzania we własnym zakresie – oświadczenie producenta rolnego.

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wraz z instrukcją wypełnienia są zamieszczone na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz udostępniane w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych.

Dopłaty przyznaje w drodze decyzji administracyjnej dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ciągu 8 miesięcy od złożenia wniosku. Pieniądze wypłaca się w terminie 60 dni od wydania decyzji. Wysokość dopłat ustala się jako iloczyn deklarowanej powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich plantacji. Stawki płatności na 2006 r. określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, na którym jest prowadzona jedna uprawa.

Do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza się:

 • kopię umowy kontraktacji, która zawiera:
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przetwarzającego wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne,
  • okres, na który umowa została zawarta, i wstępny harmonogram dostaw,
  • powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany,
  • ilość wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany, lub
 • oświadczenie producenta rolnego, w przypadku przetwarzania przez niego wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne, określające:
  • powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.) do przetwarzania przez producenta rolnego,
  • ilość wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która zostanie przetworzona na cele energetyczne.

Powierzchnia objęta wnioskiem o przyznanie dopłaty nie może przekraczać powierzchni, z której zostanie zebrana wierzba lub róża bezkolcowa dostarczana do przetworzenia w poszczególnych latach lub powierzchni, z której zostanie zebrana do przetwarzania przez producenta rolnego.

Plantacje wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne należy prowadzić zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Za takie uznaje się, jeżeli:

 1. są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym;
 2. zbiór wierzby lub róży bezkolcowej następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim,
 3. są położone:
  1. 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny;
  2. 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny.

Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.

Jeżeli podana we wniosku o przyznanie dopłaty powierzchnia działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, jest większa od powierzchni rzeczywiście stwierdzonej w wyniku kontroli, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o:

 1. wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi od 3 do 30 proc. powierzchni;
 2. dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi powyżej 30 proc. i nie więcej niż 50 proc. powierzchni;
 3. w przypadku gdy stwierdzona różnica wynosi 50 proc. i więcej powierzchni, w danym roku dopłaty nie przyznaje się.

Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o 7 proc. za każde uchybienie. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już wykryte podczas poprzedniej kontroli, dopłaty za dany rok nie przyznaje się – mówi Iwona Musiał , rzecznik prasowy ARiMR


POWIĄZANE

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć,...

15 kwietnia mija termin rozliczenia zakupu komputera z dofinansowaniem Agencji R...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 16 marca 2021r. resortowi rolnictw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę