aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu w kwietniu 2004 r

23 kwietnia 2004

W czwartek 22 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat "Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu w kwietniu 2004 r."

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w kwietniu optymistyczna, lepsza od ocen z marca i bardziej korzystna niż oceny z analogicznego miesiąca ostatnich lat. Ocenę tę kształtują pozytywne, korzystniejsze niż przed miesiącem, oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Również optymistycznie oceniana jest sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zarówno bieżąca, jak i przewidywana na najbliższe miesiące. Klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie w przedsiębiorstwach obu sektorów własności, lepiej w firmach prywatnych niż w publicznych.

W kwietniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest lepiej niż w marcu, choć nadal negatywnie i najgorzej w porównaniu z analogicznym miesiącem ostatnich dziesięciu lat. Negatywna ocena koniunktury jest wynikiem pesymistycznych (choć lepszych niż przed miesiącem) ocen bieżącego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a w konsekwencji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Odpowiednie oceny prognostyczne są pozytywne, lepsze niż w ubiegłym miesiącu.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nadal negatywnie, ale lepiej niż w marcu i korzystniej niż przed rokiem. Na sytuację taką wpływają lepsze oceny bieżącej sprzedaży oraz bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

1. Przetwórstwo przemysłowe

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 20, wobec plus 17 w marcu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 33% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 13% (w marcu odpowiednio: 32% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie w jednostkach obu sektorów własności, lepiej w przedsiębiorstwach prywatnych niż w publicznych.

Przedsiębiorstwa zgłaszają w kwietniu większy niż w marcu wzrost portfela zamówień. Jest to wynikiem większej poprawy portfela zamówień krajowych niż portfela zamówień zagranicznych. Prognozy portfela zamówień są nadal optymistyczne, jednak ostrożniejsze niż przed miesiącem. Producenci sygnalizują znaczny wzrost bieżącej produkcji. Prognozy produkcji na najbliższe miesiące są również korzystne, zbliżone do prognoz formułowanych przed miesiącem. Zapasy wyrobów gotowych nieznacznie przekraczają poziom uznawany za wystarczający. Mimo nadal występujących opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorstwa nie odczuwają trudności w bieżącym regulowaniu swych zobowiązań finansowych. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawić, w większym nawet stopniu niż przewidywano przed miesiącem. Prognozowane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od przewidywanych w marcu. Ceny produkowanych wyrobów w najbliższych trzech miesiącach mogą wzrosnąć w stopniu większym niż przewidywały prognozy przed miesiącem.

Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepiej oceniają koniunkturę w kwietniu producenci: sprzętu i urządzeń rtv (plus 36 – spadek o 4 punkty), masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 33 – wzrost o 2 punkty), wyrobów chemicznych (plus 31 – wzrost o 9 punktów), mebli (plus 26 – wzrost o 7 punktów), wyrobów z surowców niemetalicznych (plus 26 – wzrost o 9 punktów), wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (plus 22 – wzrost o 1 punkt), pozostałego sprzętu transportowego (plus 20 – wzrost o 12 punktów), wyrobów z drewna (plus 18 – spadek o 6 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 18 – wzrost o 4 punkty), maszyn i urządzeń (plus 16 – spadek o 3 punkty), pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (plus 15 – utrzymuje się wartość z zeszłego miesiąca) oraz prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (plus 18 – wzrost o 5 punktów). Negatywne oceny formułują jedynie producenci: odzieży i wyrobów futrzarskich (minus 6 – spadek o 1 punkt), skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (minus 1 – utrzymuje się wartość z zeszłego miesiąca).

Producenci masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru oceniają klimat koniunktury nadal optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Większy niż w marcu przyrost portfela zamówień powoduje, że producenci rozszerzają produkcję w stopniu dużo większym niż przed miesiącem. Prognozy w tych zakresach są nadal bardzo korzystne, lepsze niż w marcu. Mimo wzrostu produkcji, przedsiębiorstwa odczuwają niedobór zapasów wyrobów gotowych. Odnotowywane znaczne opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów nie wpływają na bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstw, bowiem nie sygnalizują one trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się istotnie poprawić. Przedsiębiorcy przewidują wzrost cen produkowanych wyrobów, choć mniejszy niż wskazywała prognoza sprzed miesiąca. Sygnalizują też możliwości redukcji liczby pracowników.

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany przez producentów wyrobów chemicznych optymistycznie, lepiej niż w ubiegłym miesiącu. W wyniku znacznego przyrostu bieżącego portfela zamówień producenci rozszerzają bieżącą produkcję w stopniu większym niż przed miesiącem. Wzrost ten jest także wynikiem optymistycznych prognoz portfela zamówień i produkcji. Poziom zapasów chemikaliów jest uznawany za niewystarczający w stosunku do zapotrzebowań. Przedsiębiorcy deklarują możliwość terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych mimo znacznych - większych niż przed miesiącem - opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów. Formułowane na najbliższe miesiące prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw wskazują na możliwość jej poprawy, nawet szybszej niż przed miesiącem. W najbliższych miesiącach, w tej grupie jednostek można spodziewać się niewielkiego zwiększenia zatrudnienia. Ceny chemikaliów mogą wzrosnąć na dużo mniejszą skalę niż przewidywała prognoza w zeszłym miesiącu.

Producenci mebli oceniają w kwietniu swoją koniunkturę optymistycznie, lepiej niż w marcu. Przedsiębiorcy sygnalizują duży przyrost portfela zamówień w stosunku do ubiegłego miesiąca. W efekcie, decydują się na znaczne rozszerzanie bieżącej produkcji. Odpowiednie przewidywania są również bardzo optymistyczne. Poziom zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza stan uznawany za wystarczający. Mimo pogorszenia możliwości ściągania należności od kontrahentów, przedsiębiorcy terminowo regulują swoje bieżące zobowiązania. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa tej grupy producentów może się poprawić, w stopniu nawet większym niż przewidywano w marcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają nieznacznie rozszerzyć zatrudnienie. Przewiduje się wzrost cen mebli.

Producenci wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych oceniają swoją koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Wzrost portfela zamówień powoduje, że producenci w znacznym stopniu rozszerzają skalę produkcji. Odpowiednie przewidywania są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze od prognoz przedstawionych przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Mimo dalszego pogarszania się możliwości w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci terminowo regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe. Formułowane prognozy wskazują na możliwość dalszej poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach dyrektorzy zamierzają rozszerzyć w niewielkim stopniu zatrudnienie. Możliwy jest nieznaczny wzrost cen wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

Korzystniej niż przed miesiącem oceniana jest koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Znaczny wzrost portfela zamówień powoduje, że producenci istotnie rozszerzają bieżącą produkcję. Przewidywania w tym zakresie są bardzo korzystne. Zapasy oceniane są przez producentów jako nieznacznie przekraczające poziom uznawany za wystarczający. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest negatywnie; mimo większych niż przed miesiącem opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów przedsiębiorcy odczuwają mniejsze niż w marcu trudności w bieżącym regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa tej grupy producentów może się poprawić, choć w stopniu mniejszym niż prognozowano przed miesiącem. Dyrektorzy zamierzają zmniejszyć dotychczasową skalę zwolnień pracowników. Przewiduje się, że ceny artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych mogą wzrosnąć nawet w stopniu większym niż przewidywano w poprzednim miesiącu.

Koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy jest oceniana nadal korzystnie. Wraz z odnotowanym w kwietniu przyrostem bieżącego portfela zamówień, producenci rozszerzają produkcję. Korzystne są też odpowiednie prognozy. Mimo znacznych opóźnień w zakresie ściągania należności od kontrahentów, przedsiębiorcy terminowo regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe. W najbliższych miesiącach dyrektorzy przewidują dalszy wzrost cen produkowanych wyrobów. Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy może się nieznacznie zmniejszyć.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach zajmujących się włókiennictwem oceniany jest przez producentów optymistycznie, choć nieco gorzej niż przed miesiącem. Jest to wynikiem ostrożniejszych niż przed miesiącem, choć nadal korzystnych, ocen przyszłego portfela zamówień i przyszłej produkcji. Portfel bieżących zamówień oraz bieżąca produkcja rosną, w stopniu dużo większym niż marcu. Zwiększa się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Niewielkie trudności w ściąganiu należności od kontrahentów nie wpływają negatywnie na terminowość regulowania przez producentów ich bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy sytuacji finansowej wskazują na możliwość jej poprawy w najbliższych miesiącach, choć są ostrożniejsze od przewidywań z zeszłego miesiąca. Ceny produkowanych wyrobów mogą wzrosnąć nieco szybciej niż przewidywała prognoza z marca. Redukcje pracowników mogą być nieco większe niż przewidywała prognoza sprzed miesiąca.

Producenci skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych oceniają swoją koniunkturę w kwietniu negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Spowodowane to jest niekorzystnymi przewidywaniami dotyczącymi przyszłego portfela zamówień i produkcji. Bieżące oceny w tym zakresie są korzystne i lepsze od tych sprzed miesiąca. Zmniejsza się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Mimo większych trudności w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci terminowo regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe. Nadal negatywne są prognozy sytuacji finansowej. W nadchodzących miesiącach dyrektorzy przewidują większe niż dotychczas redukcje zatrudnienia, zamierzają też podwyższyć w większym stopniu niż przed miesiącem ceny produkowanych wyrobów.

Spośród badanych przedsiębiorstw 5,1% deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w I kwartale 2004 r. wskaźnik ten wyniósł 2,9%). W pozostałych firmach do najsilniej odczuwanych barier działalności zalicza się: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (61% badanych przedsiębiorstw), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (59%), niedostateczny popyt na rynku krajowym (58%), niejasne i niespójne przepisy prawne (51%). Rośnie przede wszystkim znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (sygnalizuje ją 61% podmiotów wobec 54% w poprzednim kwartale) oraz niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (51% wobec 45% w ubiegłym kwartale), natomiast spada przede wszystkim znaczenie bariery wynikającej z niedostatecznego popytu na rynku krajowym (z 64% do 58%) i niedostatecznego popytu na rynku zagranicznym (z 34% do 31%).

2. Budownictwo

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w kwietniu lepiej niż w marcu, choć nadal negatywnie (minus 3), gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 26% - jej pogorszenie (w marcu odpowiednio 17% i 34%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie

 

Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, choć dużo lepiej niż przed miesiącem. Firmy sektora publicznego i prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień na zbliżonym poziomie. Prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest natomiast optymistyczna, dużo lepsza dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych.

Negatywne są też – choć również dużo lepsze niż przed miesiącem - oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję mniej pesymistycznie niż firmy prywatne. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są pozytywne, dużo lepsze od przewidywań sprzed miesiąca. Przedsiębiorstwa publiczne oczekują bardziej znaczącego wzrostu produkcji niż firmy prywatne.

Utrzymuje się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych tak w firmach prywatnych jak i publicznych, chociaż przedsiębiorstwa oceniają ją nieco mniej pesymistycznie niż w marcu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy trudności napotykane w zakresie sytuacji finansowej mogą być dużo mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorstwa publiczne przewidują znaczącą poprawę swojej sytuacji finansowej.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują znaczący wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych. Firmy publiczne i prywatne prognozują zbliżone tempo wzrostu cen.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być dużo mniej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu. Jedynie firmy publiczne przewidują wzrost zatrudnienia.

W kwietniu 1,8% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w marcu br. 1,1%, w kwietniu ub. roku – 0,8%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w kwietniu br. i ub. roku 74% jednostek, w marcu br. - 72%) oraz z niedostatecznym popytem (72% jednostek wobec 71% w marcu br. i 80% w kwietniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami materiałów (w kwietniu br. sygnalizuje ją 26% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 14% przed rokiem) oraz z kosztami finansowej obsługi działalności (w kwietniu br. sygnalizuje ją 43% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 38% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 29% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 64% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.

3. Handel detaliczny

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie minus 16, co oznacza poprawę w stosunku do ubiegłego miesiąca. Wśród badanych przedsiębiorstw 15% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 31% - jej pogorszenie (w marcu odpowiednio 13% i 33%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

 

Przedsiębiorstwa handlowe sygnalizują znacznie mniejsze niż miesiąc wcześniej ograniczenia bieżącej sprzedaży. W konsekwencji, zmniejszają się trudności przy regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sprzedaż może zmniejszać się w nieznacznym tylko stopniu. W efekcie, prognozy dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw są mniej pesymistyczne niż przewidywano w marcu. W kwietniu utrzymuje się niedobór bieżących zapasów. Przyszłe zamówienia na towary będą nadal ograniczane, ale w stopniu mniejszym niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy sygnalizują znaczny wzrost bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach ceny mogą nadal rosnąć, szybciej niż prognozowano przed miesiącem. Skala zwolnień pracowników może być nieco większa w stosunku do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Małe jednostki handlowe oceniają koniunkturę negatywnie: najbardziej pesymistyczne, ale nieco lepsze niż w ubiegłym miesiącu oceny formułują jednostki o liczbie pracujących do 9 osób (minus 29 wobec minus 31 w ubiegłym miesiącu), w jednostkach o liczbie pracujących 10-49 osób wskaźnik koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13 (przed miesiącem minus 15). Średnie i duże przedsiębiorstwa oceniają koniunkturę pozytywnie: dla jednostek o liczbie pracujących 250 i więcej osób wskaźnik wynosi plus 8 (przed miesiącem plus 5), dla jednostek o liczbie pracujących 50-249 – wskaźnik koniunktury osiągnął poziom plus 2 (wobec minus 7).

W jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób bieżąca sprzedaż jest oceniana pozytywnie, znacznie lepiej niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorców prognozy sprzedaży wskazują na możliwość jej dalszego, szybkiego wzrostu. W efekcie, choć bieżące zapasy towarów są uznawane za nadmierne, przyszłe zamówienia towarów u dostawców będą znacząco zwiększane. Przedsiębiorstwa oceniają pozytywnie bieżącą sytuację finansową. W najbliższych miesiącach przewiduje się, że może ona ulec dalszej poprawie. W kwietniu utrzymuje się obserwowany już w ubiegłym miesiącu wzrost cen towarów. W najbliższych miesiącach tendencja wzrostowa cen może utrzymać się, chociaż tempo tego wzrostu może być nieco wolniejsze niż prognozowano w marcu. Skala redukcji zatrudnienia może być znacznie większa niż prognozowano przed miesiącem.

W kwietniu ograniczenia sprzedaży towarów oferowanych przez przedsiębiorców o liczbie pracujących do 9 osób są znacznie mniejsze niż w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji, sytuacja finansowa tej grupy jednostek jest oceniana mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Obserwowana w kwietniu poprawa może okazać się krótkotrwała, bowiem oceny przyszłej sprzedaży są gorsze niż prognozowano w marcu. Nie maleje też pesymizm dotyczący przyszłych zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Niedobór bieżących zapasów towarów utrzymuje się na poziomie niezmienionym w stosunku do marca. W najbliższych miesiącach zamówienia na towary będą nadal ograniczane. Jednostki sygnalizują wzrost cen oferowanych towarów. Trend ten może się też utrzymać w najbliższych miesiącach. Skala redukcji zatrudnienia może być zbliżona do prognozowanej w marcu.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są zróżnicowane. Najbardziej pesymistyczny wskaźnik koniunktury, ale znacznie lepszy niż w ubiegłym miesiącu, notuje się w branży: włókno, odzież, obuwie (minus 39, minus 54 w ubiegłym miesiącu). Wskaźnik koniunktury w branży żywnościowej kształtuje się na poziomie minus 16 (wobec minus 20 w marcu). W dwóch pozostałych branżach wskaźnik koniunktury poprawił się w stosunku do ubiegłego miesiąca, osiągając nawet poziom dodatni: w branży pojazdy mechaniczne (plus 1 wobec minus 6 przed miesiącem), w branży: meble, rtv, agd – plus 2 (minus 3 w marcu).

Przedsiębiorstwa sprzedające żywność oceniają bieżącą sprzedaż negatywnie, choć dużo lepiej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa tej grupy jednostek jest nadal niezadowalająca, choć w mniejszym stopniu niż w marcu. W najbliższych miesiącach spodziewany jest niewielki spadek sprzedaży żywności. W konsekwencji, bardziej pesymistyczne są oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Stan bieżących zapasów uznawany jest przez przedsiębiorców za nadmierny. W kwietniu jednostki sygnalizują dalszy, znaczący wzrost cen żywności. W najbliższych miesiącach tempo wzrostu cen będzie znacznie większe od przewidywanego w marcu. Należy oczekiwać dalszej redukcji zatrudnienia, choć w skali nieco mniejszej od przewidywanej w ubiegłym miesiącu.

W kwietniu oceny sprzedaży pojazdów mechanicznych są bardzo pozytywne. Znacznie poprawiają się, oceniane negatywnie w ubiegłym miesiącu, zdolności przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań finansowych. W konsekwencji prognozowanego na najbliższe miesiące nieznacznego spadku sprzedaży, przedsiębiorcy przewidują niewielkie trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań. Ocenia się też, że mogą obniżyć się przyszłe zamówienia na towary. W kwietniu notuje się znaczny wzrost cen pojazdów mechanicznych. W najbliższych miesiącach ceny te mogą nadal rosnąć, znacznie szybciej niż przewidywano w marcu. Kierujący przedsiębiorstwami zapowiadają redukcje zatrudnienia, jednak mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W jednostkach branż: meble, rtv, agd notuje się pozytywne oceny bieżącej sprzedaży. W związku z tym zmniejsza się poziom nadmiernych jeszcze w marcu zapasów towarów. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają możliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach oczekuje się wzrostu sprzedaży tej grupy towarów, choć znacznie mniejszego niż prognozowano przed miesiącem. W konsekwencji, nieznacznie może pogorszyć się zdolność finansowa przedsiębiorstw. Efektem tego będzie też wzrost zamówień na towary u dostawców mniejszy niż prognozowano przed miesiącem. Odnotowywany w kwietniu dalszy wzrost cen tej grupy towarów może być jeszcze bardziej znaczący w najbliższych miesiącach. Liczba zatrudnionych pracowników może wzrosnąć w stosunku do prognozowanej w marcu.

Jednostki branż: włókno, odzież, obuwie sygnalizują znaczący spadek bieżącej i przyszłej sprzedaży, choć znacznie mniejszy od notowanego przed miesiącem. W konsekwencji, bieżąca i przyszła sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest oceniana dużo mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. W przedsiębiorstwach zwiększa się niedobór bieżących zapasów. Mimo to, w najbliższych miesiącach zamówienia na towary będą ograniczane w większym stopniu niż prognozowano w marcu. Ceny towarów rosną, przewidywania na najbliższe miesiące wskazują natomiast na możliwość niewielkiego spadku cen tej grupy towarów. Redukcje pracowników mogą być bardziej znaczące od prognozowanych w ubiegłym miesiącu.

Spośród badanych jednostek handlowych 2% deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (w I kwartale 1%). Dla pozostałych przedsiębiorstw największą barierę stanowi konkurencja na rynku (sygnalizowana przez 72% jednostek), niedostateczny popyt na sprzedawane towary (55% jednostek), wysokie obciążenia na rzecz budżetu państwa (50% jednostek), oraz wysokie koszty zatrudnienia (44% jednostek). Nasilenie tych barier od roku nie ulega istotnym zmianom.


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę