A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Kredyt inwestycyjny podstawowy

30 stycznia 2003

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć polegających na zakupie, modernizacji, adaptacji, budowie i rozbudowie gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, zakupie nieruchomości rolnych, zakupie i montażu maszyn, urządzeń i narzędzi, zakupie stada podstawowego oraz na sfinansowanie niezbędnych nakładów rzeczowych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego (nie więcej niż 20% kwoty kredytu). Ponadto, jeżeli w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania, realizowane przedsięwzięcie może również obejmować zakup lub budowę budynku mieszkalnego, przy czym objęty kredytowaniem koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie może przekraczać 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż 50 000 zł.

Kredyt może zostać również przeznaczony na realizację inwestycji związanych z uruchomieniem lub rozwojem działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym. Kredyt na ten cel może zostać udzielony wyłącznie osobom, które ukończyły przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki, prowadzą lub będą prowadzić agroturystykę głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej (bez zatrudniania stałych pracowników najemnych) raz nie zaprzestały prowadzenia produkcji rolnej. Kredytowaniem mogą zostać objęte następujące inwestycje związane z działalnością agroturystyczną:

  • adaptacja i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług turystycznych,
  • modernizacja budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,
  • urządzenie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, zakup gruntów rolnych, budynków i budowli, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 2 mln zł lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej jednak niż 4 mln zł i 8 mln zł dla przetwórstwa rolno-spożywczego i nie więcej niż 16 mln złotych na przetwórstwo mięsa i mleka.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 8 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 2 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 6,00 %

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

Uwaga! Wprowadzono możliwość przekwalifikowania kredytu zaciągniętego na przetwórstwo mięsa na warunki kredytu branżowego mięsnego

Stan na 22 stycznia 2003 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl 

POWIĄZANE

W Ministerstwie Rolnictwa wczoraj dyskutowali  z ministrem rolnictwa i rozwoju w...

Według danych Komisji UE w roku 2022/23 MY Ukraina jest jednym z kluczowych dost...

Jakie skutki, zdaniem deweloperów, może przynieść przygotowywana ustawa, reguluj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę