EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Kredyt na tworzenie nowych stałych miejsc pracy

30 stycznia 2003

Przeznaczenie:

 1. kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych gwarantujących powstanie nowych stałych miejsc pracy dla ludności wiejskiej w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz w gminach miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 2. przedsięwzięcia inwestycyjne mogą polegać na:
  • zakupie, modernizacji, adaptacji, budowie i rozbudowie zakładów prowadzących działalność pozarolniczą,
  • zakupie i montażu niezbędnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • zakupie środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 3. przez działalność pozarolniczą należy rozumieć działalność gospodarczą z wyłączeniem produkcji rolniczej, produkcji wyrobów alkoholowych i tytoniowych, działalności agencji towarzyskich i salonów gry, handlu paliwami (w tym opałem i gazem) i smarami oraz wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi,
 4. przez gminę miejsko-wiejską należy rozumieć gminę posiadającą wspólne dla miasta i gminy organy - radę i zarząd.

Uwaga: Kredyt nie może zostać przeznaczony między innymi na:

 • zakup środków obrotowych,
 • zakup mebli i innych ruchomych środków trwałych poza w/w wymienionymi,
 • zakup samochodów osobowych,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 • refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
 • finansowanie remontów,
 • sfinansowanie kosztu dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki udzielania kredytu:

 1. oprocentowanie kredytu uzależnione jest od wysokości stopy redyskontowej NBP i obecnie wynosi max 6,00%,
 2. maksymalny okres kredytowania - 6 lat,
 3. karencja w spłacie kapitału - 1 rok, a na obszarach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem kredyt może być udzielony na maksymalnie 8 lat, w tym karencja odsetek do 2 lat oraz 4 lata w przypadku handlu paliwami lub smarami,
 4. kwota kredytu nie może przekroczyć jednocześnie:
 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż 4 mln zł. 
 • 25 tys. zł. na jedno nowe miejsce pracy, na którym zatrudniona zostanie jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy lub na dwa nowe miejsca pacy, na których zatrudnione zostaną dwie osoby – każda w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
 • 35 tys. zł na jedno nowe miejsce pracy, na którym zatrudniona zostanie jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy lub na dwa nowe miejsca pacy, na których zatrudnione zostaną dwie osoby – każda w połowie pełnego wymiaru czasu pracy na obszarach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem
 1. jeżeli nowe miejsca pracy znajdują się na terenie miast położonych w gminach miejsko-wiejskich, to co najmniej 80% nowo zatrudnionych osób musi zamieszkiwać na stałe na terenach wiejskich,
 2. zatrudnienie deklarowanej liczby osób musi nastąpić w okresie do trzech miesięcy od dnia postawienia ostatniej transzy kredytu do dyspozycji kredytobiorcy i trwać nie krócej niż czas spłacania kredytu; z tymi osobami kredytobiorca zobowiązany jest podpisać umowę o pracę,
 3. w przypadku podmiotów już funkcjonujących w ciągu całego okresu kredytowania zatrudnienie powinno zostać utrzymane na poziomie średniego stanu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy, liczonych wstecz od dnia złożenia wniosku o kredyt powiększonego o liczbę osób nowozatrudnionych; przy tym możliwe są dwie sytuacje:
  • jeżeli wyżej wymieniona średnia jest wyższa niż stan zatrudnienia w ostatnim miesiącu przed złożeniem w banku wniosku o kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest uzupełnić zatrudnienie do średniej oraz zatrudnić osoby, dla których dzięki uzyskanemu kredytowi stworzy miejsca pracy (co najmniej 1 osobę na każde 25 tys. zł zaciągniętego kredytu),
  • jeżeli ww. średnia jest niższa niż stan zatrudnienia w ostatnim miesiącu przed złożeniem w banku wniosku o kredyt, za wyjściowy należy uznać stan zatrudnienia z ostatniego miesiąca,
 4. fakt zatrudnienia określonej liczby pracowników należy potwierdzić przedkładając w banku udzielającym kredytu dokumenty, do sporządzania których zobowiązany jest każdy podmiot zatrudniający pracowników (np. miesięczne deklaracje rozliczeniowe składane w ZUS).
 5. osobami zatrudnionymi nie mogą być renciści i emeryci

Procedura ubiegania się o kredyt:

 • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
 • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
 • złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Stan na 22 stycznia 2003 r.

Źródło: www.rcd.wroc.pl  oraz www.minrol.gov.pl

POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę