aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie

19 czerwca 2002
Opracowanie:Aleksandra Szelągowska, MRiRW, Lech Goraj, IERiGŻ
1. ZASADY OPODATKOWANIA NIEPRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

2. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU RYCZAŁTOWEGO

2.1. Rolnik ryczałtowy
2.2. Zawartość Faktury VAT RR

3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA VAT W ROLNICTWIE
3.1. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
3.2. Stawki podatku VAT
3.3. Rozliczenie podatku VAT
3.4. Częstotliwość rozliczania podatku VAT


1. ZASADY OPODATKOWANIA NIEPRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie zostały określone w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 68, poz. 805).
Od 4 września 2000 r. nieprzetworzone produkty rolne opodatkowane zostaną podatkiem VAT. Oznacza to, że przy sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych VAT stanie się kalkulacyjnym składnikiem ceny. Podatek wynosić będzie 3 % tzw. ceny netto (tj. ceny nie uwzględniającej tego podatku). Podatek ten będzie doliczany i rozliczany z właściwym urzędem skarbowym niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie dokonywana na cele zaopatrzeniowe, inwestycyjne czy konsumpcyjne.
Rolnicy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów, tj. ustawy o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy. Pozostali rolnicy włączeni zostaną do systemu VAT na zasadach uproszczonych polegających na objęciu ich zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT zawartego w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolnej.
Szczegółowe informacje o rozliczeniach w ramach systemu zwrotów ryczałtowych zawarto w rozdziale 2, a o rozliczeniach VAT na zasadach ogólnych w rozdziale 3.
Stawki podatku VAT na podstawowe towary i usługi nabywane do produkcji rolnej:

0 %

 •  środki do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, pasze, preparaty weterynaryjne, sznurek do maszyn rolniczych, itp.);
 • maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej (z wyłączeniem akumulatorów oraz filtrów paliwa, oleju i powietrza oraz wkładów do tych filtrów), zaliczone do grupy SWW 082;
 • przyczepy ciągnikowe rolnicze i ciągniki rolnicze;
 • zespoły i części ciągników rolniczych,
 • książki, czasopisma;

3%

 • materiał siewny i hodowlany - od 4 września 2000 r.;
 • nieprzetworzone produkty rolne (mleko, jaja, ziemniaki, buraki cukrowe, jabłka, maliny itp.) - od 4 września 2000 r.;

7%

 • materiały i roboty budowlane:
 • usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarski rolnej, leśnej i ogrodniczej;
 • usługi związane z ciągnikami rolniczymi;
 • usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników rolniczych;
 • usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego;

22%

 • nośniki energii (paliwa silnikowe, oleje opałowe, węgiel, koks, energia elektryczna, cieplna, gaz);
 • maszyny i urządzenia sortujące i chłodnicze;
 • folie;
 • opakowania;
 • usługi telekomunikacyjne.

Pozostają zwolnione od podatku VAT usługi w zakresie rolnictwa oraz wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych a także usługi weterynaryjne.
Powyższe zestawienie jest tylko orientacyjnym wykazem stawek podatku obowiązujących dla wybranych środków do produkcji rolnej i niektórych usług. Należy zaznaczyć, iż dostawca środków do produkcji rolnej (usługodawca) zobowiązany jest w wystawianej fakturze podać m.in. wysokość obowiązującej stawki podatku VAT i kwotę VAT przypadającą na dokonaną sprzedaż.


2. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU RYCZAŁTOWEGO


2.1. Rolnik ryczałtowy

Status rolnika ryczałtowego może posiadać każdy rolnik dokonujący sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, jeśli nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ustawa nie nakłada na rolników prowadzących gospodarstwa wysokotowarowe i sprzedających nieprzetworzone produkty rolne w własnej produkcji rolniczej obowiązku rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych, tak jak to ma miejsce w przypadku innych podatników, którzy po przekroczeniu 80 tys. zł rocznej wartości sprzedaży towarów lub usług zobligowani są do rozliczania VAT na zasadach ogólnych.
Obowiązek taki spoczywa jedynie na gospodarstwach rolnych podlegających obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
Sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji dokonywana przez rolników ryczałtowych jest zwolniona z podatku VAT. Wprowadzony system ryczałtowy polegający na doliczaniu do ceny sprzedaży produktów rolnych 3 % stawki ryczałtu umożliwi rolnikom ryczałtowym odzyskiwanie podatku VAT zawartego w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolniczej.
Zryczałtowany zwrot podatku VAT polegał będzie na tym, że kwota ryczałtu (3 % doliczone do ceny netto sprzedaży) będzie wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych.
Nabywca produktów rolnych - podatnik podatku VAT - wypłacony rolnikowi ryczałt podatkowy będzie rozliczał z urzędem skarbowym jako podatek naliczony.
Zryczałtowany zwrot podatku VAT przysługuje wyłącznie przy sprzedaży:

 1. Ryb oraz pozostałych zwierząt wodnych żywych (SWW 2342).
 2. Ryb słodkowodnych świeżych i mrożonych (SWW 2343-1, -2).
 3. Miodu pszczelego standaryzowanego (SWW 2549-4).
 4. Produktów upraw polowych i łąkowych (SWW 40), z wyłączeniem produktów konsumpcyjnych z roślin z innych stref klimatycznych (SWW 4035).
 5. Produktów ogrodnictwa (SWW 41), z wyłączeniem owoców południowych (SWW 4133).
 6. Produktów hodowli (SWW 42).
 7. Produktów gospodarki leśnej i łowieckiej (SWW 43), z wyjątkiem drewna liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW 4311, 4312 i 4319).

Rolnik ryczałtowy sprzedając produkty rolne pochodzące z własnej produkcji jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku:

 • wystawiania faktur;
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług;
 • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku VAT;
 • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym, co nie zwalnia rolników z konieczności posiadania numeru identyfikacji podatkowej (obowiązek posiadania przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wynika z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Dz. U. Nr 142, poz. 702, z późniejszymi zmianami ).

Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany sprzedawcy (rolnikowi ryczałtowemu).
Rolnik ryczałtowy ma obowiązek przechowywania otrzymanej od nabywcy Faktury VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę, tj., jeżeli Faktura VAT RR zostanie wystawiona np. w październiku 2000 r., to okres jej przechowywania skończy się 31 grudnia 2005 roku.

2.2. Zawartość Faktury VAT RR

Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, oznaczona jako Faktura VAT RR, powinna zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dowodu i nazwę organu, który wydał dowód, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy zakupionych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych;
 • wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwota zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Na fakturze VAT RR niezbędne jest również oświadczenie sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym, zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym".
Zryczałtowany zwrot podatku VAT zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że:

 • zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpi na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego;
 • na dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostanie wymieniony numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Aby rolnicy mogli korzystać w pełni z możliwości, jakie daje system zryczałtowanego zwrotu podatku VAT powinni posiadać rachunek bankowy.
Jak wykazano, bowiem wyżej, zapłata należności za produkty rolne na rachunek bankowy umożliwia jednostce skupu zwiększenie swojego tzw. podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w rozliczeniu deklaracyjnym i tym samym wypłacenie rolnikowi efektywnie wyższej ceny skupu.
Wybór banku, w którym rolnicy otworzą swoje rachunki należy do decyzji rolnika.


3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA VAT W ROLNICTWIE

Od 4 września 2000 r posiadacze (właściciele, dzierżawcy, użytkownicy) gospodarstw rolnych dokonujący sprzedaży produktów rolnych we własnym imieniu, obowiązani do prowadzenia rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi z ustawie o rachunkowości, będą rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych. Na ogólnych zasadach winny być prowadzone rozliczenia VAT również dla sprzedaży towarów (usług) wytworzonych w ramach gospodarstwa rolnego innych niż wymienione w ramce.
Również rolnicy ryczałtowi dokonujący sprzedaży produktów rolnych z własnej produkcji będą mogli zrezygnować z rozliczeń w ramach systemu ryczałtowego zwrotu VAT (omówionego w rozdziale 2) i rozliczać podatek na zasadach ogólnych pod następującymi warunkami:

 • dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych z własnej produkcji o wartości przekraczającej 20 000 zł. Do kwoty tej nie wlicza się wartości odprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych;
 • prowadzenia przez okres, co najmniej 3 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego następuje rezygnacja z ryczałtowego zwrotu podatku VAT, dziennej ewidencji sprzedaży;
 • dokonania w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego ;
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług, umożliwiającej sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia związanego z systemem ryczałtowego zwrotu podatku VAT (zamiana statusu rolnika ryczałtowego na rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych), może ponownie skorzystać ze zwolnienia w ramach ryczałtowego zwrotu podatku VAT, ale dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia.
Podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji zakupów towarów i usług nabywanych do produkcji rolnej oraz sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia takiej ewidencji są faktury VAT, faktury korygujące, oraz dokumenty celne.
Ewidencja prowadzona dla potrzeb rozliczeń podatku VAT powinna zawierać dane niezbędne do określenia:

 • przedmiotu i podstawy opodatkowania;
 • wysokości podatku należnego;
 • kwot podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolniona od podatku, a w konsekwencji podatku naliczonego obniżającego podatek należny;
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu;
 • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Aby posiadać takie dane, podatnik musi prowadzić na bieżąco ewidencję zakupów i sprzedaży, a dokumenty archiwizować.
Zamieszczone w załączniku wzory rejestrów zakupu i sprzedaży wyszczególniają dane pomocne przy wypełnianiu ewidencji zakupów i sprzedaży w formularzu zeznania podatkowego.
Stopień szczegółowości zależy oczywiście od charakteru prowadzonej działalności.

3.1. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi.
Czynności podlegające opodatkowaniu obejmują m.in.:

 • sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Polski;
 • przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 • zamianę towarów, zamianę usług oraz zamianę usługi na towar i towaru na usługę;
 • darowiznę towarów oraz świadczenie usług bez pobrania należności;
 • przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy;
 • eksport oraz import towarów i usług.

Podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Obrotem nazywana jest kwota należna z tytułu sprzedaży zmniejszona o kwotę podatku przypadającego od tej sprzedaży.
Podatek obliczany jest od wartości sprzedaży netto, a następnie do niej dodawany, by w sumie otrzymać wartość sprzedaży brutto (kwotę należności).
Sposób obliczania podatku należnego od sprzedaży nieprzetworzonego produktu rolnego
Przykład obliczania podatku należnego od wartości netto w kwocie 600 zł, uzyskanej ze sprzedaży jednej tony pszenicy.
600 zł razy 3% = 18 zł
Podatek VAT = sprzedaż netto x stawka podatku VAT
W rezultacie:
Wartość sprzedaży brutto jednej tony pszenicy wyniosła:
600 zł + 18 zł = 618 zł
Sprzedaż netto + podatek VAT = sprzedaż brutto

Sprzedażą brutto jest pełna kwota, którą odbiorca towarów lub usług jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy. Obrót podlegający opodatkowaniu powstaje nawet wówczas, gdy faktyczna zapłata jeszcze nie nastąpiła. Stan ten wynika z faktu, że generalnie podstawą opodatkowania jest kwota należna, a nie faktycznie otrzymana.
Podstawą opodatkowania w przypadku czynności zrównanych ze sprzedażą, takich jak przekazanie, zamiana lub darowizna, jest wartość towarów i usług obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównymi odbiorcami, zmniejszona o należny podatek. Jeśli brak jest odbiorców, podstawą opodatkowania jest przeciętna cena stosowana w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę podatku.
Sposób obliczania należnego podatku VAT od ceny brutto
Aby określić kwotę podatku należnego od wartości sprzedanej na targowisku pszenicy na kwotę 600 zł (w tak zwanym bezrachunkowym obrocie brutto), należy wykonać następujący rachunek:
600 zł razy (3%/103%) = 600 zł razy 0,02913=17,48 zł
Cena brutto zł x (3%/103%) = podatek należny zł

Sposób obliczania wartości sprzedaży netto w przypadku znanej wartości sprzedaży brutto
Znając wartość sprzedaży pszenicy na targowisku możemy obliczyć wartość sprzedaży netto w następujący sposób:
600 zł razy (100%/103%) = 600 zł razy 0,97087 = 582,52 zł
Cena brutto zł x (100%/103%) = cena netto zł

3.2. Stawki podatku VAT

Zgodnie z ustawą o VAT nieprzetworzone produkty rolne od 4 września 2000 r. będą sprzedawane przez rolników - podatników VAT, tj. rozliczających się na ogólnych zasadach z podatku VAT, z 3 % stawką podatku VAT, co znajdzie swój wyraz w wystawianych przez rolników - sprzedawców fakturach VAT.
Towary i usługi nabywane do produkcji rolniczej opodatkowane są zróżnicowanymi stawkami w zależności od rodzaju.
Niektóre usługi pozostaną po 4 września zwolnione z podatku VAT.

3.3. Rozliczenie podatku VAT

W systemie rozliczeń podatku VAT wyróżniane są:
q Podatek należny - wyliczany na w/w zasadach od z reguły kwoty należnej (netto) z tytułu sprzedaży opodatkowanych towarów i usług podatkiem VAT;
q Podatek naliczony - kwota podatku zapłacona przy zakupie towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
Mnożąc wartość obrotu przez odpowiednią stawkę VAT, uzyskuje się podatek należny. Podatnik nie musi jednak wpłacać całej kwoty podatku należnego do urzędu skarbowego. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek, który został naliczony przy zakupie towarów i usług oraz imporcie.
Podatek, który zawarty jest w cenie nabywanych towarów i usług przez podatnika VAT, nazywa się podatkiem naliczonym. Skorzystanie z tego prawa możliwe jest przy spełnieniu pewnych warunków określonych ściśle w ustawie o podatku od towarów i usług.
W okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych), obliczana jest różnica (saldo) kwot podatku należnego i naliczonego.
W przypadku, jeśli większa jest wartość podatku należnego, podatnik jest zobowiązany przekazać kwotę salda VAT do urzędu skarbowego;
W przypadku, gdy większa jest wartość podatku naliczonego, podatnik otrzymuje zwrot kwoty salda VAT z urzędu skarbowego lub obniża o nią podatek należny od swojej sprzedaży w następnym miesiącu lub kwartale. Przepisy szczegółowo określają przypadki, kiedy podatnikowi służy wypłata zwrotu różnicy VAT.
Podstawą do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest faktura dostawcy, a w przypadku importu towarów - dokumenty odprawy celnej. Oba te dokumenty powinny zawierać kwoty podatku od towarów i usług (VAT).
Generalną zasadą jest, że obniżenie podatku należnego następuje w miesiącu (kwartale), w którym podatnik otrzymał taką fakturę lub dokument odprawy celnej.

Przykład obliczania zobowiązania miesięcznego (lub kwartalnego - w przypadku dokonywania sprzedaży wyłącznie produktów rolnych) z tytułu podatku VAT.

Podatek należny od -  Podatek naliczony od = Różnica
Sprzedanej pszenicy potwierdzonej fakturą Zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturą VAT* Dodatnia
+ +  
Sprzedaży pszenicy na rynku nie potwierdzonej fakturą- w 7 dniu od wydania towaru lub usługi Zakupu sprężarek do chłodni owoców potwierdzonego dokumentem odprawy celnej uwzględniającym VAT* Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
+ + lub
Wartości otrzymanych zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, jeśli ich suma wynosi, co najmniej połowę ceny pszenicy będącej przedmiotem transakcji Nie zwrócona nadwyżka podatku naliczonego z poprzedniego miesiąca lub kwartału Ujemna
+    
Wartości pszenicy przekazanej na potrzeby gospodarstwa domowego Kwota do zwrotu przez urząd skarbowy
  lub/i
Kwota do przeniesienia na następny miesiąc lub kwartał

* w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną.

W sytuacji, gdy, w danym miesiącu (lub w kwartale) rolnik nie dokonał sprzedaży, tzn. brak jest podatku należnego, to kwota podatku za dany miesiąc (lub za dany kwartał), obniży podatek należny w następnym miesiącu (kwartale).
Powyższa reguła ma zastosowanie w szczególności do nowoutworzonych gospodarstw rolnych, które dokonują zakupów jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Rolnicy ci mogą odliczyć podatek naliczony od podatku należnego, który wystąpi w przyszłych okresach, tzn. po rozpoczęciu sprzedaży. Rolnik nie może jednak odliczyć podatku naliczonego przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT.
Jeśli w danym miesiącu (lub w kwartale) podatek naliczony przewyższa podatek należny, to powstała różnica kwoty VAT jest zwracana podatnikowi przez urząd skarbowy.
Jeśli jednak podatek do zwrotu przekracza kwotę 22% obrotów opodatkowanych niższą od podstawowej, a więc również stawką 3%, to urząd skarbowy może ograniczyć w danym miesiącu lub w kwartale wysokość zwrotu różnicy podatku do tej kwoty.
Po spełnieniu warunków określonych specjalnymi przepisami rolnicy mogą otrzymać w formie zaliczki, zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych dokonanych przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT.
W niektórych przypadkach podatnik nie będzie mógł otrzymać zwrotu różnicy podatku ani też obniżyć kwoty podatku należnego podatek naliczony. Sytuacja taka wystąpi, gdy podatek naliczony dotyczy nabywanych przez podatnika. Dotyczy to m.in.:
q towarów i usług, których koszty zakupu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
q samochodów osobowych i ich części;
q towarów i usług służących do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku.

3.4. Częstotliwość rozliczania podatku VAT

 1. Rolnik rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych obowiązany jest składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne - z zastrzeżeniem punktu 2 - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Deklaracje podatkowe rolnik składa w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę rolnika, a jeżeli rolnik nie ma siedziby - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.
 2. Rolnik rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych i sprzedający wyłącznie produkty rolne może składać deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego nie później niż do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja, o wyborze kwartalnego rozliczania się z podatku VAT.
 3. Rolnik rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych i sprzedający wyłącznie produkty rolne i który wybrał kwartalny okres rozliczania podatku VAT, może ponownie składać deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczał się za okresy kwartalne.

W rozdziale 3 przedstawiono jedynie podstawowe zasady prowadzenia rozliczeń VAT na zasadach ogólnych.
Szczegóły określają przepisy:

 • ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11. poz. 50, z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących;
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 106, poz. 1207);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasady ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 106, poz. 1208);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109.1245 oraz z 2000 r. Nr 25, poz. 304).

Przykładowa ewidencja (rejestr) sprzedaży dla rolnika rozliczającego VAT na zasadach ogólnych

L.p. FAKTURA Bezrachunkowa sprzedaż brutto SPRZEDAŻ UDOKUMENTOWANA Podatek VAT należny od sprzedaży
Nr faktury Data wystawienia faktury Data sprzedaży (wydania towaru, wykonania usługi) Sprzedaż opodatkowana stawką1
3% 0%
wartość netto VAT eksport VAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   

1 w przypadku wykonywania przez rolnika czynności opodatkowanych innymi stawkami niż 3 % lub 0 % rejestr podlega odpowiedniemu rozwinięciu.

Przykładowa ewidencja (rejestr) zakupów dokonywanych przez rolnika rozliczającego VAT na zasadach ogólnych

Lp. Nr fak-
tury
Data otrzy-
mania fak-
tury
Data wysta-
wienia fak-
tury
War-
tość zaku-
pu brut-
to
 Zaku-
py, za które nie przy-
sługuje odli-
czenie, zaku-
py zwol-
nione z podat-
ku VAT, zakupy opo-
datko-
wane staw-
ką 0%
Zakupy opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej Zakupy opodatkowane służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT Po-
datek VAT pod-
lega-
jący odli-
cze-
niu
22% 7% 3% 22% 7% 3%
War-
tość netto
VAT War-
tość netto
VAT War-
tość netto
VAT War-
tość netto
VAT War-
tość netto
VAT War-
tość netto
VAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                     
                                     
                                     

POWIĄZANE

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę