Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zawarte w dniu ...

19 czerwca 2002

Głównym Inspektorem Pracy
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP
Prezesem Zarządu Federacji Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych
Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Mając na celu potrzebę poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, konieczność współpracy w tym zakresie instytucji i organizacji rolniczych i związanych z rolnictwem, oraz uwzględniając stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie zwiększenia liczby Sygnatariuszy porozumienia, Sygnatariusze niniejszego porozumienia ustalają co następuje:

§ 1

Celem porozumienia jest współpraca w:

 • działaniach mających na celu ograniczenie zagrożeń zawodowych w rolnictwie stanowiących źródła wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • eliminowaniu zatrudnienia dzieci przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych oraz zapobieganiu wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych,
 • poprawie profilaktycznej opieki lekarskiej w rolnictwie,
 • tworzeniu warunków do zaopatrzenia rolników i pracowników rolnych w bezpieczne dla ludzi i środowiska środki do produkcji rolnej.

§ 2

Cele, o których mowa w § 1 realizowane będą poprzez współpracę w:

 • dziedzinie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ukierunkowanej na rolników indywidualnych, pracowników i pracowników rolnych oraz uczniów rolniczych szkół zawodowych,

 • popularyzacji problematyki ochrony pracy w rolnictwie za pośrednictwem wydawnictw własnych i prasy rolniczej, centralnych i lokalnych środków masowego przekazu, prezentacji tej problematyki podczas wystaw, targów i innych imprez rolniczych,

 • promocji problematyki ochrony pracy w rolnictwie w ramach organizowanych konkursów i olimpiad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym dla rolników oraz dzieci i młodzieży wiejskiej,

 • kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci w gospodarstwie rolnym przez wydawnictwa, udzielanie pomocy nauczycielom, pogadanki i prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i rolniczych

 • podejmowaniu starań o produkcję oraz promowanie bezpiecznych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin,

 • podejmowaniu działań na rzecz objęcia rolników profilaktyczną opieką zdrowotną,

 • wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez rolników i pracowników rolnych oraz ich organizacje w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielaniu rolnikom pomocy w poprawianiu warunków pracy w swoich gospodarstwach.

 § 3

Sygnatariusze posiadający struktury terenowe zobowiązują podległe im jednostki organizacyjne do współpracy w realizacji celów porozumienia na szczeblu lokalnym.

§ 4

 1. Przynajmniej raz w roku Sygnatariusze odbywać będą spotkania poświecone uzgadnianiu wspólnych przedsięwzięć i środków na ich realizację oraz ocenie wcześniej przyjętych zadań.

 2. Inicjatywę w sprawie terminów tych spotkań oraz propozycji programowych Sygnatariusze powierzą Głównemu Inspektorowi Pracy.

§ 5

Porozumienie niniejsze nie ogranicza Sygnatariuszy w realizacji ich zadań statutowych. O działaniach w sferze rolniczej prewencji zawodowej prowadzonych indywidualnie Sygnatariusze będą się informować.

§ 6

Porozumienie ma charakter otwarty. Sygnatariusze wyrażają wolę poszerzenia Porozumienia o inne instytucje i organizacje, które zadeklarują chęć współpracy w oddziaływaniu na poprawę stanu ochrony pracy w rolnictwie. 

§ 7

Traci moc Porozumienie z dnia 13 grudnia 1995 r. zawarte pomiędzy: Głównym Inspektorem Pracy, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie współdziałania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur Balazs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Marek Hołubicki

Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Władysław Serafin

Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Adam Tański

Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP
Leon Grycuk

Prezes Zarządu Federacji Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Mariusz Olejnik

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Józef Waligóra

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemar Pawlak

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Ireneusz Niewiarowski

Główny Inspektor Pracy
Tadeusz Zając


Źródło: "Plon" nr 11

POWIĄZANE

Różne kierunki dostaw gwarantują, że surowca nie zabraknie, a Senat pracuje nad ...

Polski biznes najgorsze ma jeszcze przed sobą, a ten rok może się okazać rekordo...

Jak dowiadujemy się z portalu Prawo.pl: wysokie ceny gazu nie są siłą tak zwaną ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę