a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Przegląd aktów prawnych I kwartał 2003

31 marca 2003

Ustawy i rozporządzenia dotyczące rolnictwa opublikowane w I kwartale 2003 w Dziennikach Ustaw.

Ustawa z 14 lutego o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska; zacznie obowiązywać 2 kwietnia, z tym że jeden przepis wszedł w życie 18 marca z mocą od 31 stycznia 2003 r.( Dz.U. nr 46 )

Ustawa z 14 lutego o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 52 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 grudnia w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny; od 29 stycznia, (Dz .U. nr 2 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 grudnia, w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. nr 3 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 grudnia, w sprawie pasz leczniczych (Dz.U. nr3 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt, (Dz.U. nr 5 )

Rozporządzenie ministra zdrowia oraz rolnictwa i rozwoju wsi z 3 stycznia w sprawie warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; od 22 lutego  (Dz.U.nr 6 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 2 stycznia2003 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. nr 7 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 2 stycznia2003 w sprawie wielkości oraz wymagań weterynaryjnych w zakresie przywozu i przewozu towarów nieprzeznaczonych do obrotu (Dz.U. nr 7 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 8 stycznia 2003 , w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. nr 7)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2002 w sprawie określenia niektórych odpadów zwierzęcych uznanych za materiał szczególnego ryzyka; od 8 lutego - rozporządzenie będzie obowiązywać do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, (Dz.U. nr8)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2002 w sprawie sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych (nowelizacja),(Dz.U. nr 8 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 grudnia 2002 w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie; te dwa od 8 lutego,(Dz.u. nr 8)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych, (Dz.U. nr 11)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi, ( Dz.U. nr 11)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 17 w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. nr 17)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 stycznia 2003 w sprawie  ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego (Dz.U. nr 17)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17  stycznia 2003, w sprawie zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U. nr 18)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 stycznia 2003 w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.U. nr 18)

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r.( Dz.U. nr 23)

Rozporządzenie ministra finansów z 30 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki (Dz.U. nr 23)

Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 lutego, w sprawie rodzajów moszczy gronowych i wymagań dla tych moszczy (Dz.U. nr 25)

 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 lutego, w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych tych napojów ( Dz.U. nr 25)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości (Dz.U. nr 26)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 stycznia, ustalające wykaz produktów, które do 26 października tego roku mogą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu bez uprzedniego ich wpisania do odpowiednich rejestrów produktów,( Dz.U. nr 29)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 lutego, w sprawie szczegółowego sposobu produkcji fermentowanych napojów winiarskich (Dz.U. nr 29)

 Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 lutego, w sprawie szczegółowego sposobu produkcji fermentowanych wyrobów winiarskich gronowych ,(Dz.U. nr 29)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego, w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez inspekcję weterynaryjną (Dz.U. nr 29)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy( Dz.U. nr 30)

 Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2003 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz.U. nr 30)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa (Dz.U. nr 34)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz.U. nr 34)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 lutego 2003 r. w sprawie zawartości dodatków paszowych w niektórych mieszankach paszowych uzupełniających (Dz.U. nr 35)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności ( Dz.U. nr35)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 lutego 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności ( Dz.U. nr 35)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 lutego 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji przejęcia na przechowanie produktów rybołówstwa ( Dz.U. nr 35)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 18 lutego 2003 w sprawie: wymogów, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierząt (Dz.U. nr 41)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2003 w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych ( Dz.U. nr 41)

Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz.U. nr41)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 lutego w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni ( Dz.U. nr 47)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2003 w sprawie cen minimalnych buraków A i B ( Dz.U. nr 49 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 marca 2003 w sprawie zasad pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań ( Dz.U. nr 49 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2003 w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt ( Dz.U. nr 49 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2003 w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (zmiana) ( Dz.U. nr 49 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 lutego w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych ( Dz.U. nr 50)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2003 w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj; od 28 kwietnia ( Dz. U. nr 52 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lutego 2003  w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym ( Dz. U. nr 52 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lutego 2003 w sprawie wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii ( Dz. U. nr 52 )

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2003 w sprawie sposobu prowadzenia przez głównego lekarza weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej ( Dz.U. nr 52)

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2003 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie ( Dz. U. nr 52 )

 


POWIĄZANE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...

Dla ułatwienia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy w zakresie rzetelności...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę