aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład.

(Dz. U. z 2002 r., nr 2, poz. 22)

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedaż w drodze licytacji publicznej, zwanej dalej "licytacją", rzeczy złożonych na skład przeprowadza się w terminie podanym w ogłoszeniu o sprzedaży, z zastrzeżeniem § 2.

2. Ogłoszenie o sprzedaży zamieszcza się, co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia licytacji, w prasie lub w sposób zwyczajowo stosowany na terenie działania domu składowego.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o miejscu i terminie oraz o warunkach przeprowadzenia licytacji, w tym o sposobie dokonywania zapłaty za rzecz będącą przedmiotem licytacji.

§ 2. 1. Licytacji nie można rozpoczynać później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w ogłoszeniu o sprzedaży.

2. Licytacja przeprowadzona z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§ 3. 1. Licytację rozpoczyna przeprowadzający licytację poprzez podanie ceny wywołania wskazanej rzeczy złożonej na skład.

2. Przeprowadzający licytację udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień żaden z uczestników licytacji nie zaproponował ceny wyższej.

3. Osoba oferująca najwyższą cenę, po udzieleniu jej przybicia przez przeprowadzającego licytację, staje się nabywcą rzeczy złożonej na skład będącej przedmiotem licytacji.

§ 4. 1. Jeżeli cena rzeczy złożonej na skład nabytej w drodze licytacji nie przewyższa kwoty stanowiącej równowartość 3.000 euro, nabywca, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, dokonuje zapłaty przeprowadzającemu licytację.

2. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, traci prawa wynikające z tego przybicia i nie może uczestniczyć dalej w licytacji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przeprowadzający licytację wznawia niezwłocznie licytację rzeczy złożonej na skład, rozpoczynając ją od podania ceny wywołania.

§ 5. 1. Jeżeli cena rzeczy złożonej na skład, nabytej w drodze licytacji, przewyższa kwotę stanowiącą równowartość 3.000 euro, nabywca niezwłocznie dokonuje zapłaty przeprowadzającemu licytację 10% tej ceny, nie więcej jednak niż równowartość 3.000 euro.

2. Pozostałą część ceny nabywca przekazuje przeprowadzającemu licytację najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym udzielono mu przybicia.

3. Jeżeli nabywca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zapłaty 10% ceny niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Nabywca, który w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie uiści pozostałej części ceny, traci uiszczoną kwotę, o której mowa w ust. 1, a rzecz złożona na skład zostaje poddana licytacji przeprowadzonej w najbliższym terminie.

§ 6. 1. Przeprowadzający licytację sporządza z jej przebiegu protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu licytacji,

2) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i dłużnika,

3) cenę wywołania i cenę przybicia,

4) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę nabywcy,

5) jeżeli zachodzi okoliczność przewidziana w § 5 ust. 1 - wskazanie sumy, jaką nabywca wpłacił na poczet ceny,

6) podpisy osób albo ich przedstawicieli, którym udzielono przybicia,

7) podpis przeprowadzającego licytację.

2. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty pozostałej części ceny, o której mowa w § 5 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym udzielono mu przybicia, przeprowadzający licytację, niezwłocznie po upływie tego terminu, sporządza aneks do protokołu, w którym umieszcza informację o niedokonaniu zapłaty.

§ 7. Kosztami licytacji są:

1) wynagrodzenie przeprowadzającego licytację,

2) koszty ogłoszenia,

3) koszty najmu lokalu, w którym przeprowadzono licytację,

4) koszty obsługi biurowej związanej z organizacją licytacji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę