Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 2 kwietnia 2002 r.

w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji.

(Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 500)

 

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", w zakresie obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań przewidzianych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej "programem SAPARD".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) umowie międzynarodowej - rozumie się przez to Wieloletnią Umowę Finansową pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce, sporządzoną w Brukseli dnia 25 stycznia 2001 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 502),

3) certyfikacji - rozumie się przez to proces badania, oceny i poświadczania rachunków programu SAPARD, systemów zarządzania i kontroli oraz współfinansowania tego programu z krajowych środków publicznych, przeprowadzany zgodnie z umową międzynarodową,

4) certyfikacie - rozumie się przez to dokument wymagany umową międzynarodową,

5) beneficjentach programu - rozumie się przez to podmioty uprawnione do uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach programu SAPARD, odpowiedzialne za realizację projektów,

6) kryteriach akredytacyjnych - rozumie się przez to wymagania dotyczące systemów zarządzania i kontroli określone w umowie międzynarodowej,

7) Agencji SAPARD - rozumie się przez to Agencję SAPARD, o której mowa w umowie międzynarodowej,

8) kontroli przedakredytacyjnej - rozumie się przez to kontrolę mającą na celu ocenę przygotowania Agencji SAPARD do spełniania wymagań określonych w umowie międzynarodowej, w tym w szczególności spełniania kryteriów akredytacyjnych,

9) środkach programu SAPARD - rozumie się przez to środki finansowe przeznaczone na realizację programu SAPARD pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowe środki publiczne przeznaczone na współfinansowanie programu SAPARD.

§ 3. Minister sprawdza stan przygotowania Agencji w zakresie, o którym mowa w § 1, zgodnie z wymogami określonymi w umowie międzynarodowej, ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "", i procedurami obowiązującymi przy wykorzystywaniu środków programu SAPARD, a w szczególności:

1) przygotowanie procedur zapewniających prawidłowe wykorzystanie środków programu SAPARD przez beneficjentów tego programu,

2) funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

§ 4. 1. Sprawdzenie stanu przygotowania, o którym mowa w § 3, następuje w procesie kontroli przedakredytacyjnej Agencji SAPARD.

2. Kontrola przedakredytacyjna Agencji SAPARD jest przeprowadzana przez organy podległe ministrowi lub wskazane przez niego jednostki organizacyjne, na podstawie upoważnienia ministra.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedakredytacyjnej, o którym mowa w ust. 2, zawiera oznaczenie organu lub wskazanej jednostki organizacyjnej dokonujących kontroli, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę oraz zakres kontroli i termin ważności upoważnienia.

§ 5. Prezes Agencji:

1) przedstawia ministrowi deklarację potwierdzającą spełnianie przez Agencję SAPARD kryteriów akredytacyjnych i gotowość do kontroli przedakredytacyjnej,

2) zapewnia organom lub wskazanym jednostkom organizacyjnym, o których mowa w § 4 ust. 2, warunki do rzetelnego przeprowadzenia kontroli w Agencji oraz w innych podmiotach wykonujących zadania z zakresu działania Agencji SAPARD,

3) przygotowuje i przedstawia ministrowi wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia i zakończenia kontroli przedakredytacyjnej, a w szczególności dokumenty opisujące wewnętrzne systemy i procedury Agencji SAPARD.

§ 6. 1. Przeprowadzający kontrolę sporządza raport z kontroli przedakredytacyjnej wraz z opinią i zaleceniami pokontrolnymi.

2. Prezes Agencji zapewnia sprawne i rzetelne wykonanie zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Minister ocenia stan przygotowania Agencji SAPARD, po sprawdzeniu stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Agencja SAPARD rozpoczyna realizację programu SAPARD, po otrzymaniu od ministra zawiadomienia o podjęciu przez Komisję Wspólnot Europejskich decyzji w sprawie przekazania zarządzania pomocą.

§ 9. Minister może zawiesić realizację programu SAPARD w przypadku stwierdzenia:

1) niespełniania wymogów, o których mowa w § 3,

2) nienależytego wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 10. 1. Minister, w trakcie realizacji programu SAPARD, w szczególności:

1) wskazuje jednostkę organizacyjną niezależną od Agencji SAPARD, w celu dokonywania rocznej certyfikacji wydatków programu SAPARD,

2) przeprowadza okresowe kontrole:

a) prawidłowości, rzetelności i celowości wykorzystania środków programu SAPARD przez Agencję SAPARD oraz beneficjentów programu,

b) spełniania przez Agencję SAPARD kryteriów akredytacyjnych.

2. Minister upoważnia osoby wykonujące zadania związane z certyfikacją wydatków programu SAPARD do wykonywania czynności kontrolnych.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera oznaczenie jednostki organizacyjnej dokonującej certyfikacji oraz imię i nazwisko osoby wykonującej czynności kontrolne, zakres kontroli oraz termin ważności upoważnienia.

4. Prezes Agencji zapewnia warunki do rzetelnego wykonywania czynności kontrolnych.

5. Przeprowadzający certyfikację sporządza raport zgodny z wymaganiami określonymi w umowie międzynarodowej, zawierający w szczególności zalecenia pokontrolne, i wydaje certyfikat.

6. Prezes Agencji współpracuje z jednostką organizacyjną dokonującą certyfikacji i osobami wykonującymi czynności w zakresie certyfikacji i kontroli w wykonywaniu przez nie tych czynności, w tym udziela im niezbędnej pomocy.

§ 11. Prezes Agencji:

1) w terminie do dnia 20 stycznia danego roku przekazuje ministrowi opinię w sprawie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, spełniania kryteriów akredytacyjnych i prawidłowości wydatkowania środków programu SAPARD w roku poprzednim,

2) przedstawia, na wniosek ministra, raporty kontrolne Agencji.

§ 12. 1. Prezes Agencji, w trakcie realizacji programu SAPARD, na wniosek ministra, przekaże niezwłocznie informacje, deklaracje i oświadczenia niezbędne do zarządzania środkami programu SAPARD.

2. Prezes Agencji, w terminie do dnia 10 stycznia danego roku, przekazuje ministrowi roczny plan finansowy programu SAPARD, obejmujący prognozę wydatków, zgodnie z podziałem określonym przez ministra, z zastrzeżeniem § 13.

3. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie, w przypadku zmiany kwoty dostępnych środków programu SAPARD, pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 13. Przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy pierwszy rok realizacji programu SAPARD nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę