Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

10 stycznia 2005

2697

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Stacja kwarantanny powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625).

2. W stacji kwarantanny wyznacza się wydzielone miejsce do:

1) przechowywania nawozów naturalnych, w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu;

2) przetrzymywania zwłok zwierząt padłych;

3) czyszczenia i odkażania środków transportu.

3. Do stacji kwarantanny doprowadza się bieżącą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

4. Stację kwarantanny wyposaża się w sprzęt lub urządzenia służące do załadunku lub wyładunku zwierząt, w tym stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi zwierzęta przed upadkiem i z podłogą o nieśliskiej nawierzchni.

5. W stacji kwarantanny ściany i podłogi pomieszczeń dla zwierząt, sprzęt i urządzenia powinny być wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt, nadających się do czyszczenia i odkażania.

6. Podłoga w pomieszczeniach dla zwierząt powinna być twarda, równa i stabilna o gładkiej, nieśliskiej nawierzchni.

7. Pomieszczenie do przeprowadzenia badań lub leczenia zwierząt wyposaża się w urządzenia do unieruchamiania zwierząt.

§ 2.

1. Stację kwarantanny ogradza się i zabezpiecza przed dostępem zwierząt innych niż poddawane kwarantannie.

2. Przed wejściem na teren stacji kwarantanny umieszcza się tablicę ostrzegawczą z napisem: "Kwarantanna zwierząt - osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

3. Przed wjazdem i wejściem na teren stacji kwarantanny oraz w wejściach do pomieszczeń dla zwierząt wykłada się maty nasączone płynem dezynfekcyjnym.

4. W stacji kwarantanny wyznacza się osoby wyłącznie do obsługi zwierząt objętych kwarantanną.

5. Osoby wchodzące na teren stacji kwarantanny wyposaża się w obuwie i odzież ochronną.

§ 3.

W stacji kwarantanny zapewnia się oddzielne pomieszczenia do:

1) przetrzymywania:

a) zwierząt,

b) środków żywienia zwierząt,

c) środków dezynfekcyjnych;

2) przeprowadzenia badań lub leczenia zwierząt;

3) izolacji zwierząt chorych, rannych lub wymagających indywidualnej opieki.

§ 4.

Przed każdym przyjęciem zwierząt do stacji kwarantanny:

1) pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania zwierząt oczyszcza się i odkaża;

2) zapewnia się ilość paszy wystarczającą do utrzymania zwierząt przez czas przewidziany do odbycia kwarantanny.

§ 5.

1. Podmiot prowadzący stację kwarantanny prowadzi ewidencję zwierząt poddawanych kwarantannie.

2. Ewidencja zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza oraz adres gospodarstwa, z którego zwierzęta zostały dostarczone;

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres posiadacza zwierząt albo weterynaryjny numer identyfikacyjny - w przypadku gdy zwierzęta zostały dostarczone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;

3) daty wprowadzenia zwierząt do stacji kwarantanny i ich wyprowadzenia z tej stacji;

4) numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku zwierząt określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia przyjmowanych zwierząt albo innego dokumentu umożliwiającego identyfikację zwierząt oraz imię i nazwisko wystawiającego świadectwo albo inny dokument umożliwiający identyfikację;

6) miejsce przeznaczenia zwierząt;

7) numer rejestracyjny środka transportu, którym dostarczono zwierzęta do stacji kwarantanny lub odebrano je z tej stacji;

8) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy konwojentów oraz kierowców dostarczających i odbierających zwierzęta.

§ 6.

1. Po przybyciu do stacji kwarantanny lub miejsca przeładunku zwierzęta powinny być bezzwłocznie wyładowane, w sposób zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania ich na zbędny stres, ból i cierpienie.

2. Przy wyładunku zwierząt opornych dopuszcza się użycie przyrządów elektrycznych o niskim napięciu.

3. Przyrządy elektryczne mogą być stosowane wyłącznie u dorosłego bydła i świń, w mięśnie zadu, przez czas nie dłuższy niż 2 sekundy, jeżeli jednocześnie zapewniono swobodną przestrzeń przed zwierzęciem.

4. W sytuacjach zagrażających zdrowiu albo bezpieczeństwu zwierząt lub ludzi zwierzęta wyładowuje się pojedynczo.

§ 7.

1. Miejsce przeładunku zwierząt wyposaża się w sprzęt lub urządzenia służące do:

1) karmienia i pojenia zwierząt;

2) czyszczenia i odkażania pomieszczeń, wyposażenia tych pomieszczeń i środków transportu.

2. Pomieszczenia dla zwierząt wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie umożliwiające kontrolę i doglądanie zwierząt.

3. Do miejsc przeładunku zwierząt przepisy § 1 ust. 2-7 i § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

1. Miejsce przeładunku zwierząt wyposaża się w zamykaną bramę wjazdową i matę dezynfekcyjną o szerokości zapewniającej odkażanie kół pojazdu na całym ich obwodzie.

2. W miejscu przeładunku wydziela się odrębne pomieszczenia do:

1) przeprowadzenia badań lub leczenia zwierząt;

2) przetrzymywania zwierząt nienadających się do dalszego transportu.

3. Osoby zatrudnione w miejscu przeładunku wyposaża się w obuwie i odzież ochronną.

§ 9.

1. Podmiot prowadzący miejsce przeładunku zwierząt prowadzi ewidencję przeładowywanych zwierząt.

2. Ewidencja zawiera:

1) datę i godzinę wwozu zwierząt do miejsca przeładunku i ich wywozu z tego miejsca;

2) numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia przyjmowanych zwierząt albo innego dokumentu umożliwiającego identyfikację zwierząt oraz imię i nazwisko wystawiającego świadectwo albo inny dokument umożliwiający identyfikację;

3) liczbę i gatunek zwierząt:

a) wwożonych do miejsca przeładunku.

b) chorych, rannych i padłych, znajdujących się w transportowanej grupie zwierząt,

c) zranionych przy wyładunku lub załadunku,

d) nienadających się do dalszego transportu;

4) numery identyfikacyjne zwierząt - w przypadku zwierząt określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) numery rejestracyjne pojazdów wwożących zwierzęta do miejsca przeładunku i wywożących je z tego miejsca;

6) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy konwojentów oraz kierowców dostarczających i odbierających zwierzęta.

§ 10.

1. Dane, o których mowa w § 5 i 9, wpisuje się do ewidencji na podstawie:

1) dokumentów, w które są zaopatrzone zwierzęta;

2) oznakowania zwierząt;

3) decyzji powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu środka transportu do przewozu zwierząt;

4) dowodów tożsamości konwojentów oraz kierowców.

2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej - pismem drukowanym lub przy użyciu systemu informatycznego.

3. Skreślenia i poprawki potwierdza się podpisem osoby dokonującej wpisu.

4. W przypadku gdy ewidencja jest prowadzona wyłącznie przy użyciu systemu informatycznego, wydruki sporządza się niezwłocznie po dokonaniu wpisu, a ich dokonanie potwierdza się pieczęcią oraz podpisem osoby dokonującej wpisu.

5. Ewidencję przechowuje się przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

§ 11.

Do miejsca odpoczynku, zwanego dalej "punktem etapowym", miejsca przeładunku zwierząt oraz miejsca wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury przyjmuje się zwierzęta spełniające wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

§ 12.

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla punktów etapowych są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów etapowych oraz zmieniającym plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz. Urz. WE L 174 z 2.07.1997, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 151 z 19.06.2003, str. 21).

§ 13.

Podmiot prowadzący miejsce wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury wyposaża je w:

1) urządzenia doprowadzające wodę umożliwiające likwidację czynników chorobotwórczych wywołujących choroby określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury (Dz. U. Nr 158, poz. 1656), w załączniku nr 1 w kolumnie l na liście nr 2;

2) urządzenia odprowadzające wodę zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska lub bezpośredniemu przenikaniu tej wody do otwartego morza, śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych oraz urządzeń wodnych służących do chowu lub hodowli zwierząt akwakultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) 3) .

§ 14.

Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej "ustawą"- w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1-10, 12 i 13;

2) art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie handlu zwierzętami - w przypadku niespełnienia wymagań weterynaryjnych określonych w § 11.

§ 15.

Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezbędne spełnianie wymagań określonych w § 1-13.

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 223, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206. 
*** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę