BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

27 stycznia 2005

48

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

O stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego może ubiegać się osoba, która:

1) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

2) co najmniej przez 2 lata zajmowała stanowisko kierownicze;

3) posiada wykształcenie wyższe.

§ 2.

Do konkursu na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego może przystąpić osoba, która oprócz posiadania kwalifikacji określonych w § 1 nie była karana:

1) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

2) zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ).

§ 3.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego ogłasza organ, któremu ta jednostka podlega.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym - w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego;

2) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu wojewódzkim - w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu, zwanych dalej "kandydatami", powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego i realizacji jej zadań;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o zajmowanym stanowisku kierowniczym;

3) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

4) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

5) oświadczenie, że kandydat nie był karany:

a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

b) zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty składa się w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

5. Wzór ogłoszenia o konkursie jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej "komisją".

2. Komisję powołuje organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

3. W skład komisji wchodzi:

1) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego:

a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 1 przedstawiciel konwentu marszałków,

d) 1 przedstawiciel organizacji związkowych działających w Centrum Doradztwa Rolniczego,

e) 2 przedstawicieli związków zawodowych rolników;

2) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

b) 2 przedstawicieli właściwego miejscowo wojewody,

c) 1 przedstawiciel właściwego miejscowo marszałka województwa,

d) 1 przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej,

e) 1 przedstawiciel organizacji związkowych działających w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego,

f) 2 przedstawicieli związków zawodowych rolników.

4. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Przewodniczącego, spośród członków komisji, wyznacza organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

5. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

§ 5.

Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie komisji odbywa się przed upływem 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

§ 6.

1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od dokonania formalnej oceny ofert obejmującej sprawdzenie, czy zostały one złożone w terminie i zawierają dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat posiada kwalifikacje określone w § 1 i spełnia warunki określone w § 2.

2. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające dokumentów wymienionych w § 3 ust. 3 oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie posiada kwalifikacji określonych w § 1 lub nie spełnia warunków określonych w § 2, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. Rozstrzygnięcia komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania konkursowego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Czynności komisji, o których mowa w ust. 3, odbywają się bez udziału kandydatów.

5. Przewodniczący komisji informuje obecnych kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

6. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 7.

1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego podlegają merytorycznej ocenie komisji, obejmującej w szczególności ocenę przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego oraz realizacji jej zadań. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

2. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego w głosowaniu tajnym.

3. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

4. Karta do głosowania jest opatrzona oznaczeniem organu, który ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, oraz zawiera nazwiska i imiona kandydatów, umieszczone w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem każdego kandydata umieszcza się kolejną liczbę porządkową i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu.

5. Członek komisji głosuje na jednego kandydata, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie go w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo dokonanie innych dopisków lub skreśleń nie wpływa na ważność głosu.

7. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

8. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiego głosowania są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej trzy głosy w pierwszym głosowaniu.

9. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż pozostali kandydaci liczbę głosów.

10. Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów, przeprowadza się trzecie głosowanie, do którego są dopuszczeni ci kandydaci.

11. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w trzecim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż pozostali kandydaci liczbę głosów.

§ 8.

1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) skład komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia oferty;

4) przebieg rozmów z poszczególnymi kandydatami;

5) opisowe oceny przedstawionych przez kandydatów koncepcji funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego, dokonane przez członków komisji;

6) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

7) informację o wyniku konkursu.

§ 9.

O wyniku konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przekazując temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.

§ 10.

Kandydat może, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia komisji, zgłosić do organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 11.

1. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej składu;

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, ogłasza ponowny konkurs na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego przed upływem 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego konkursu.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w z. S. Kowalczyk

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 grudnia 2004 r. (poz. 48)


POWIĄZANE

Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np....

Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do informacji i części zamiennych dla wszystk...

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę