aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

21 lutego 2005

137

z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu 2)

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) materiały paszowe oraz nazwy, pod którymi te materiały mogą być wprowadzone do obrotu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) rodzaje procesów technologicznych stosowanych do wytwarzania materiałów paszowych, o których mowa w pkt 1, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 44, poz. 384).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Przepisy rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/ EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96 , Dz. Urz. WE L 261 z 24.9.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448, Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 234 z 1.9.2001, str. 55; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1. Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej). 
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 stycznia 2005 r. (poz. 137)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę