Adama_poleposition_15.03_30.04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

21 lutego 2005

137

z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu 2)

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) materiały paszowe oraz nazwy, pod którymi te materiały mogą być wprowadzone do obrotu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) rodzaje procesów technologicznych stosowanych do wytwarzania materiałów paszowych, o których mowa w pkt 1, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 44, poz. 384).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Przepisy rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/ EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96 , Dz. Urz. WE L 261 z 24.9.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448, Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. WE L 162 z 26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 234 z 1.9.2001, str. 55; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1. Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej). 
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 stycznia 2005 r. (poz. 137)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...

Podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji ponownie zgłosz...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę