aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 czerwca 2003

z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt nie określa się dla substancji farmakologicznie czynnych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Nie dopuszcza się pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, dla następujących substancji farmakologicznie czynnych:

1) chloramfenikolu;

2) chloroformu;

3) chloropromazyny;

4) dapsonu;

5) dimetridazolu;

6) kokornaku (Aristolochia spp.) i jego preparatów;

7) kolchicyny;

8) metronidazolu;

9) nitrofuranów z furazolidonem;

10) ronidazolu.

§ 3.

Wykaz tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego dla następujących substancji farmakologicznie czynnych:

1) morantelu, alfacypermetryny, cypermetryny, delta-metryny, metamizolu, piperazyny,

2) kanamycyny.

3) tulatromycyny, fenwaleratu, altrenogestu - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.

Jeżeli stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 69 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.3)), lekarz weterynarii może zastosować u zwierzęcia lub grupy zwierząt produkt leczniczy dopuszczony do obrotu dla ludzi, wówczas najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zanieczyszczeń tych produktów leczniczych odpowiadają najwyższym dopuszczalnym poziomom pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych, zawierających te same substancje farmakologicznie czynne.

§ 5.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego określają przepisy dotyczące maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.

§ 6.

Najwyższe dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego określają przepisy dotyczące wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach.

§ 7.

  1. Przepisy § 1, 2 i § 3 pkt 3 obowiązują do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
  2. Przepis § 3 pkt 1 stosuje się do dnia 1 lipca 2003 r.
  3. Przepis § 3 pkt 2 stosuje się do dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450).
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 maja 2003 r. (poz. 884)

(w trakcie opracowywania)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę