CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 września 2003

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dodatki paszowe z grupy: antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne oraz witamina A, witamina D, miedź i selen mogą być dodawane do mieszanek paszowych wyłącznie w formie premiksu.

2. Zawartość dodatku paszowego w mieszance paszowej, z zastrzeżeniem § 2, nie może być mniejsza niż 0,2% masy tej mieszanki paszowej.

§ 2.

Do mieszanki paszowej można dodać dodatki paszowe, o których mowa w § 1 ust. 1, w ilości nie mniejszej niż 0,05% masy mieszanki paszowej, jeżeli:

1) zakład wytwarzający mieszanki paszowe spełnia wymagania techniczne i organizacyjne, określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, i uzyskuje równomierne rozmieszczenie dodatków paszowych w mieszance paszowej;
2) ilościowy i jakościowy skład dodatków paszowych umożliwia osiągnięcie w mieszance paszowej zawartości tego dodatku w ilości określonej w rejestrze dodatków paszowych.

§ 3.

1. W składzie mieszanki paszowej przeznaczonej dla:

1) określonego gatunku zwierząt lub
2) zwierząt należących do jednego gatunku, przeznaczonych do określonego celu hodowlanego oraz należących do tego samego przedziału wiekowego lub wagowego, zwanych "grupą technologiczną zwierząt"

– dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki oraz inne środki farmaceutyczne nie mogą być mieszane z antybiotykami, stymulatorami wzrostu w przypadku, gdy działanie antybiotyku lub stymulatora wzrostu wykazują również kokcydiostatyki.

2. Dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne o podobnym działaniu nie mogą być mieszane między sobą.

3. Dodatki paszowe z grupy antybiotyki i stymulatory wzrostu:

1) nie mogą być mieszane między sobą;
2) nie mogą być mieszane w ramach substancji z tej samej grupy.

§ 4.

W premiksach i w mieszankach paszowych mogą być mieszane dodatki paszowe pod warunkiem, że istnieje fizykochemiczna i biologiczna zgodność tych dodatków z materiałem paszowym wchodzącym w skład premiksu albo mieszanki paszowej.

§ 5.

1. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem ust. 2, mieszanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów.

2. Dopuszcza się zastosowanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów pod warunkiem, że mieszanina taka jest dopuszczona w rejestrze dodatków paszowych, w części dotyczącej mikroorganizmów.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Analizy ekonomiczne wskazują, że opłaty za wodę, żeby rozwijać gospodarkę wodną,...

Polska turystyka to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki...

Przemysł piwowarski tworzy 200 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Ta liczb...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę