Advertisement

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

23 września 2003

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dodatki paszowe z grupy: antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne oraz witamina A, witamina D, miedź i selen mogą być dodawane do mieszanek paszowych wyłącznie w formie premiksu.

2. Zawartość dodatku paszowego w mieszance paszowej, z zastrzeżeniem § 2, nie może być mniejsza niż 0,2% masy tej mieszanki paszowej.

§ 2.

Do mieszanki paszowej można dodać dodatki paszowe, o których mowa w § 1 ust. 1, w ilości nie mniejszej niż 0,05% masy mieszanki paszowej, jeżeli:

1) zakład wytwarzający mieszanki paszowe spełnia wymagania techniczne i organizacyjne, określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, i uzyskuje równomierne rozmieszczenie dodatków paszowych w mieszance paszowej;
2) ilościowy i jakościowy skład dodatków paszowych umożliwia osiągnięcie w mieszance paszowej zawartości tego dodatku w ilości określonej w rejestrze dodatków paszowych.

§ 3.

1. W składzie mieszanki paszowej przeznaczonej dla:

1) określonego gatunku zwierząt lub
2) zwierząt należących do jednego gatunku, przeznaczonych do określonego celu hodowlanego oraz należących do tego samego przedziału wiekowego lub wagowego, zwanych "grupą technologiczną zwierząt"

– dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki oraz inne środki farmaceutyczne nie mogą być mieszane z antybiotykami, stymulatorami wzrostu w przypadku, gdy działanie antybiotyku lub stymulatora wzrostu wykazują również kokcydiostatyki.

2. Dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne o podobnym działaniu nie mogą być mieszane między sobą.

3. Dodatki paszowe z grupy antybiotyki i stymulatory wzrostu:

1) nie mogą być mieszane między sobą;
2) nie mogą być mieszane w ramach substancji z tej samej grupy.

§ 4.

W premiksach i w mieszankach paszowych mogą być mieszane dodatki paszowe pod warunkiem, że istnieje fizykochemiczna i biologiczna zgodność tych dodatków z materiałem paszowym wchodzącym w skład premiksu albo mieszanki paszowej.

§ 5.

1. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem ust. 2, mieszanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów.

2. Dopuszcza się zastosowanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów pod warunkiem, że mieszanina taka jest dopuszczona w rejestrze dodatków paszowych, w części dotyczącej mikroorganizmów.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Utworzenie przeszło 4 tys. nowych miejsc pracy w ponad 1,3 tys. przedsiębiorstw ...

Od ponad 20 lat Banki Żywności ratują żywność przed zmarnowaniem, edukują i uczą...

Ministerstwo energii gromadzi uwagi i pomysły dotyczące funkcjonowania klastrów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę