informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 września 2003

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Produkty wwożone drogą morską lub powietrzną przeładowywane na inny statek lub samolot w punkcie kontroli granicznej innym niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej polegającej na kontroli towarzyszącego im manifestu pokładowego.

2. W uzasadnionych przypadkach produkty, o których mowa w ust. 1, podlegają kontroli dokumentów, a w szczególności, gdy:

1) istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej lub
2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt, lub
3) produkty składowano poza pokładem statku lub samolotem przez okres:

a) nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 20 dni - w porcie morskim,
b) nie krótszy niż 12 godzin i nie dłuższy niż 48 godzin - na lotnisku.

3. W uzasadnionych przypadkach produkty, o których mowa w ust. 1, podlegają kontroli fizycznej i kontroli tożsamości, a w szczególności, gdy:

1) produkty składowano poza pokładem statku lub samolotu przez okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo lit. b, oraz istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej lub
2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.


POWIĄZANE

To już drugi rok, kiedy rolnicy składają wnioski o płatności obszarowe w wersji ...

W związku z pismami KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie o...

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się w czwartek z protestującymi prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę