aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 października 2003

300

z dnia 5 lutego 2003 r.

w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem dla pracowników";

2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem kwalifikacyjnym na rzeczoznawcę";

3) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej;

4) wysokość wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej;

5) wzór zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców;

6) wzór pieczęci imiennej rzeczoznawcy;

7) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców;

8) stawki opłat za szkolenie rzeczoznawców oraz za egzaminy kwalifikacyjne na rzeczoznawców.

§ 2.

1. O powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracowników występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. Egzamin dla pracowników jest przeprowadzany w formie testu opracowanego przez Głównego Inspektora.

3. Egzamin dla pracowników uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany uzyska przynajmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

§ 3.

1. O powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru rzeczoznawców wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę, wnosi opłatę za ten egzamin przelewem na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

3. Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę składa się z:

1) egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących produkcji i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, w tym zasad ustalania klas jakości, sposobu produkcji i pobierania próbek określonych artykułów rolno-spożywczych oraz zasad postępowania rzeczoznawcy;

2) egzaminu praktycznego mającego na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z ustalaniem klas jakości, sposobu produkcji, pobieraniem próbek określonych artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności.

4. Główny Inspektor zatwierdza zbiór pytań testowych oraz ćwiczeń praktycznych, opracowanych przez komisję kwalifikacyjną.

5. Ocena z egzaminu pisemnego jest określana w formie punktowej w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa - jeden punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - zero punktów.

6. Egzamin pisemny uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany uzyska przynajmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminu pisemnego.

8. Egzamin praktyczny uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez egzaminowanego pozytywnej oceny wyrażonej przez większość składu komisji kwalifikacyjnej.

§ 4.

1. Z egzaminów, o których mowa w § 2 i 3, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) skład komisji kwalifikacyjnej;

3) imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery dowodów tożsamości osób, które przystąpiły do egzaminu;

4) wyniki egzaminu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi.

3. O wynikach egzaminów Główny Inspektor informuje egzaminowanych oraz wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwych ze względu na:

1) miejsce zamieszkania egzaminowanego - w przypadku egzaminów kwalifikacyjnych na rzeczoznawcę;

2) miejsce zatrudnienia egzaminowanego - w przypadku egzaminów dla pracowników.

§ 5.

Egzaminy, o których mowa w § 2 i 3, przeprowadza komisja kwalifikacyjna w miejscu i terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora.

§ 6.

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) trzech członków.

2. Główny Inspektor spośród członków komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego.

3. W skład komisji kwalifikacyjnej powoływane są osoby, które:

1) ukończyły studia wyższe;

2) posiadają wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zagadnień objętych przedmiotem egzaminu.

§ 7.

Za przeprowadzenie egzaminów, o których mowa w § 2 i 3:

1) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł,

2) członkowie komisji kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 16,00 zł

- od jednej osoby egzaminowanej.

§ 8.

Określa się wzory:

1) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pieczęci imiennej rzeczoznawcy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:

a) ustalenia klas jakości tusz mięsa, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) ustalenia klas jakości produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) ustalenia sposobu produkcji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

d) pobrania próbek, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.

1. Opłatę za godzinę szkolenia rzeczoznawców ustala się w wysokości 32,00 zł.

2. Opłatę za egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę ustala się w wysokości 162,00 zł.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
J. Kalinowski

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 lutego 2003 r. (poz. 300)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę