aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 listopada 2003

1630

z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie form współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa formy współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczania oraz nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 2.

Współdziałanie w zakresie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji, w zakresie zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej - Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego lub wojewódzkimi lekarzami weterynarii a właściwymi miejscowo wojskowymi organami weterynaryjnymi, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji;

2) ustalaniu między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej - Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego;

3) przeprowadzaniu w zakładach higieny weterynaryjnej badań próbek produktów pochodzenia zwierzęcego przesłanych przez wojskowe organy weterynaryjne;

4) organizacji i prowadzeniu wspólnych szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i wojskowych organów weterynaryjnych;

5) dokonywaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii i Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, oceny wzajemnej współpracy;

6) dokonywaniu wspólnych kontroli zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych dla jednostek wojskowych oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) współpracy w zakresie wykonywania weterynaryjnej kontroli granicznej, której są poddawane wojska obce przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.
*** Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 45, poz. 283), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450).


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę