ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 listopada 2003

1642

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt

Na podstawie art. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznakowania materiałów paszowych, dodatków paszowych, premiksów, pasz zawierających dodatki paszowe i mieszanek paszowych wprowadzanych do obrotu, w tym zakres informacji umieszczanych na ich opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączonych do dokumentów przewozowych, zwanych dalej "informacjami".

§ 2.

Informacje umieszczane na opakowaniu lub etykiecie środka żywienia zwierząt wyraźnie oddziela się od dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na tym opakowaniu lub etykiecie.

§ 3.

1. Oznakowanie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu zawiera następujące informacje:

1) nazwę materiału paszowego:

a) zgodną z nazwą określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 44, poz. 384),

b) niewprowadzającą nabywcy w błąd co do tożsamości materiału paszowego - w przypadku materiałów paszowych innych niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a;

2) masę netto, a w przypadku materiałów paszowych płynnych - objętość lub masę netto;

3) deklarację zawartości składników pokarmowych w materiale paszowym, w zależności od rodzaju tego materiału, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy materiału paszowego, a w przypadku:

a) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

b) produktów ubocznych uzyskanych w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji,

c) aminokwasów i ich soli,

d) hydroksyanalogów aminokwasów,

e) niebiałkowych związków azotowych

- również nazwę i adres podmiotu wprowadzającego te materiały paszowe do obrotu;

5) numer zezwolenia na wytwarzanie materiałów paszowych - w przypadku materiałów paszowych, o których mowa w pkt 4;

6) numer serii;

7) nazwę i adres wytwórcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer zezwolenia i numer serii - w przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt;

8) oznaczenie zawartości wody wyrażone w stosunku do masy materiału paszowego - w przypadku zawartości wody w materiale paszowym większej niż 14%, oraz oznaczenie okresu trwałości tego materiału paszowego;

9) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym wyrażonej jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym - w przypadku zawartości tego popiołu większej niż 2,2% w suchej masie materiału paszowego.

2. W przypadku materiałów paszowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zakres informacji, w zależności od rodzaju materiału paszowego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku materiałów paszowych poddanych działaniu dodatków paszowych należących do grupy spoiwa, czynników antyzbrylających i koagulujących, oznakowanie materiałów paszowych, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, zawiera:

1) rodzaj i ilość zastosowanego dodatku paszowego - w przypadku czynników koagulujących;

2) rodzaj użytego dodatku paszowego należącego do grupy spoiwa.

4. W przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, innych niż mleko i przetwory uzyskane w procesie przetworzenia mleka, oznakowanie materiałów paszowych, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera napis "Ten materiał paszowy zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione".

§ 4.

1. W przypadku gdy dana partia materiału paszowego znajdująca się w obrocie jest dzielona na partie, to informacje, o których mowa w § 3, odnoszące się do partii początkowej, zamieszcza się w oznakowaniu każdej podzielonej partii.

2. W przypadku gdy skład materiału paszowego znajdującego się w obrocie ulegnie zmianie, podmiot dokonujący takiej zmiany wprowadza odpowiednie zmiany w oznakowaniu danego materiału paszowego.

§ 5.

Oznakowanie materiałów paszowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, może nie zawierać informacji określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz w:

1) pkt 8 i 9, w przypadku gdy:

a) kupujący oznajmi na piśmie, przed zawarciem każdej umowy, że nie wymaga tych informacji,

b) materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej, w ilościach mniejszych lub równych 10 kg, przeznaczone dla zwierząt domowych, są dostarczane bezpośrednio przez sprzedawcę użytkownikowi końcowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pkt 2 i 7, w przypadku gdy materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej i niezawierające dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków paszowych z grupy konserwantów, są dostarczane przez rolnika bezpośrednio rolnikowi prowadzącemu chów lub hodowlę zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Oznakowanie produktów ubocznych uzyskanych z materiałów paszowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w których zawartość wody jest wyższa niż 50%, może nie zawierać informacji określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 7.

1. Oznakowanie dodatków paszowych wprowadzanych do obrotu, z wyjątkiem dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów, zawiera następujące informacje:

1) nazwę dodatku paszowego, zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych;

2) numer wpisu w rejestrze dodatków paszowych;

3) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy i podmiotu wprowadzającego dodatek paszowy do obrotu;

4) masę netto, a w przypadku dodatków paszowych płynnych - objętość lub masę netto;

5) numer zezwolenia na wytwarzanie dodatku paszowego lub numer zgłoszenia, w przypadku dodatków paszowych, na których wytwarzanie nie jest wymagane zezwolenie, a jest ustalona ich maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.

2. Poza informacjami wymienionymi w ust. 1 oznakowanie dodatków paszowych zawiera następujące informacje:

1) w przypadku antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego, jeżeli nie jest on podmiotem wprowadzającym ten dodatek do obrotu,

b) zawartość substancji czynnej,

c) nazwę handlową dodatku paszowego,

d) datę upływu okresu trwałości,

e) numer serii i datę wytworzenia,

f) sposób bezpiecznego stosowania oraz przeciwwskazania i specjalne wymagania dotyczące stosowania, określone w rejestrze dodatków paszowych;

2) w przypadku witaminy E:

a) zawartość alfa-tokoferolu,

b) datę upływu okresu trwałości;

3) w przypadku witamin innych niż witamina E, prowitamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu:

a) zawartość substancji czynnej,

b) datę upływu okresu trwałości;

4) w przypadku dodatków paszowych innych niż wymienione w pkt 1-3 - zawartość substancji czynnej.

§ 8.

1. Oznakowanie dodatków paszowych z grup enzymów i mikroorganizmów zawiera następujące informacje:

1) numer wpisu w rejestrze dodatków paszowych;

2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego i podmiotu wprowadzającego ten dodatek do obrotu;

3) numer zezwolenia na wytwarzanie danego dodatku paszowego;

4) datę upływu okresu trwałości;

5) numer serii i datę wytworzenia;

6) sposób bezpiecznego stosowania, a w szczególności zalecane dawkowanie;

7) masę netto, a w przypadku płynnych dodatków paszowych - objętość lub masę netto;

8) wskazanie dodatkowych właściwości dodatku paszowego uzyskanych w procesie wytwarzania;

9) określenie stabilności w procesie granulacji;

10) wskazanie temperatury przechowywania.

2. Poza informacjami wymienionymi w ust. 1, w przypadku dodatków paszowych z grup:

1) enzymów - oznakowanie zawiera informacje dotyczące:

a) nazwy substancji czynnych zgodnie z ich aktywnością enzymatyczną, określoną w zezwoleniu na ich stosowanie.

b) numeru identyfikacyjnego Międzynarodowego Związku Biochemii (International Union of Biochemistry),

c) jednostek aktywności wyrażanych w mikromolach produktu wydzielanego na minutę przez 1 gram preparatu enzymatycznego, w tym:

- jednostki aktywności na 1 gram - w przypadku sypkich preparatów enzymatycznych,

- jednostki aktywności na 1 mililitr - w przypadku płynnych preparatów enzymatycznych;

2) mikroorganizmów - oznakowanie zawiera informacje dotyczące identyfikacji szczepów mikroorganizmów, zgodnie z wydanym zezwoleniem, w tym:

a) numer ewidencyjny szczepu mikroorganizmu,

b) liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU na gram).

§ 9.

1. Oznakowanie premiksów zawiera następujące informacje:

1) określenie "premiks";

2) sposób bezpiecznego stosowania oraz przeciwwskazania i specjalne wymagania dotyczące stosowania;

3) gatunek lub kategorię zwierząt, dla których premiks jest przeznaczony;

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy i podmiotu wprowadzającego premiks do obrotu;

5) masę netto, a w przypadku premiksów płynnych - objętość lub masę netto;

6) numer zgłoszenia lub zezwolenia na ich wytwarzanie.

2. Poza informacjami wymienionymi w ust. 1 oznakowanie premiksów zawiera:

1) w przypadku antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego i podmiotu wprowadzającego ten dodatek paszowy do obrotu,

b) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

c) zawartość substancji czynnej,

d) datę upływu okresu trwałości;

2) w przypadku przeciwutleniaczy oraz konserwantów, barwników i pigmentów:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość substancji czynnej, jeżeli maksymalny poziom tej substancji jest ustalony dla mieszanek paszowych w zezwoleniu na stosowanie danego dodatku paszowego;

3) w przypadku witaminy E:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków,

b) zawartość alfa-tokoferolu,

c) datę upływu okresu trwałości;

4) w przypadku pozostałych witamin, prowitamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków,

b) zawartość substancji czynnej,

c) datę upływu okresu trwałości;

5) w przypadku mikroelementów:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość mikroelementów, jeżeli ich maksymalny poziom jest ustalony dla mieszanek paszowych w zezwoleniu na stosowanie danego dodatku paszowego;

6) w przypadku enzymów:

a) nazwy substancji czynnych zgodnie z ich aktywnością enzymatyczną, określoną w zezwoleniu na ich stosowanie,

b) numer identyfikacyjny Międzynarodowego Związku Biochemii (International Union of Biochemistry),

c) jednostki aktywności wyrażane w mikromolach produktu wydzielanego na minutę przez 1 gram preparatu enzymatycznego, w tym:

- jednostki aktywności na 1 gram - w przypadku sypkich preparatów enzymatycznych,

- jednostki aktywności na 1 mililitr - w przypadku płynnych preparatów enzymatycznych,

d) numer w rejestrze dodatków paszowych,

e) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego, jeżeli nie jest on podmiotem wprowadzającym ten dodatek do obrotu,

f) datę upływu okresu trwałości,

g) numer serii i datę wytworzenia,

h) sposób bezpiecznego stosowania, w szczególności zalecane dawkowanie,

i) wskazanie dodatkowych właściwości dodatku paszowego uzyskanych w procesie wytwarzania,

j) określenie stabilności w procesie granulacji,

k) wskazanie temperatury przechowywania;

7) w przypadku mikroorganizmów:

a) informacje dotyczące identyfikacji szczepów mikroorganizmów, zgodnie z wydanym zezwoleniem, w tym:

- numer ewidencyjny szczepu mikroorganizmu,

- liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU na gram),

b) numer w rejestrze dodatków paszowych,

c) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby wytwórcy dodatku paszowego, jeżeli nie jest on podmiotem wprowadzającym ten dodatek do obrotu,

d) datę upływu okresu trwałości,

e) wskazanie dodatkowych właściwości dodatku paszowego uzyskanych w procesie wytwarzania,

f) określenie stabilności dodatku paszowego w procesie granulacji,

g) wskazanie temperatury przechowywania;

8) w przypadku pozostałych dodatków paszowych oraz dodatków paszowych z grup przeciwutleniaczy i mikroorganizmów, dla których nie został określony maksymalny poziom substancji czynnej:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość substancji czynnej zastosowanego dodatku paszowego, jeżeli jego ilość może zostać określona w wyniku badań przeprowadzonych przy użyciu uznanych metodyk postępowania analitycznego.

§ 10.

Jeżeli data upływu okresu trwałości została określona dla poszczególnych dodatków paszowych wchodzących w skład premiksu, w oznakowaniu wskazuje się jedną datę dla wszystkich dodatków paszowych, która jest datą najwcześniejszego upływu okresu trwałości dodatku wchodzącego w skład premiksu.

§ 11.

1. Oznakowanie mieszanek paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, zawiera następujące informacje:

1) w przypadku antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) numer zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych zawierających premiksy z udziałem antybiotyków, stymulatorów wzrostu, kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych,

c) zawartość substancji czynnej,

d) datę upływu okresu trwałości;

2) w przypadku przeciwutleniaczy:

a) w mieszankach paszowych przeznaczonych dla zwierząt domowych - określenie "z przeciwutleniaczem", a następnie nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) w mieszankach paszowych przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich - nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych;

3) w przypadku barwników i pigmentów użytych w celu zabarwienia pasz lub produktów pochodzenia zwierzęcego:

a) w paszach przeznaczonych dla zwierząt domowych- określenie "barwnik" albo "zabarwione", a następnie nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) w paszach przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich - nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych;

4) w przypadku witaminy E:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość alfa-tokoferolu,

c) datę upływu okresu trwałości;

5) w przypadku witaminy A i D:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość substancji czynnej,

c) datę upływu okresu trwałości;

6) w przypadku miedzi:

a) nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) zawartość substancji czynnej wyrażoną jako miedź (Cu);

7) w przypadku konserwantów:

a) w paszach przeznaczonych dla zwierząt domowych - określenie "konserwant" albo "konserwowane przy użyciu", a następnie nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) w paszach przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich - nazwę dodatku paszowego zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych;

8) w przypadku enzymów:

a) nazwy składników czynnych zgodnie z ich aktywnością enzymatyczną zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych,

b) numer identyfikacyjny Międzynarodowego Związku Biochemii (International Union of Biochemistry),

c) jednostki aktywności wyrażane w mikromolach produktu wydzielanego na minutę przez 1 gram preparatu enzymatycznego, w tym:

- jednostki aktywności na 1 gram - w przypadku sypkich preparatów enzymatycznych,

- jednostki aktywności na 1 mililitr - w przypadku płynnych preparatów enzymatycznych,

d) numer wpisu w rejestrze dodatków paszowych,

e) datę upływu okresu trwałości;

9) w przypadku mikroorganizmów:

a) informacje dotyczące identyfikacji szczepów mikroorganizmów, zgodnie z wpisem w rejestrze dodatków paszowych, w tym:

- numer ewidencyjny szczepu mikroorganizmu,

- liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU na gram),

b) numer w rejestrze dodatków paszowych,

c) datę upływu okresu trwałości.

2. W przypadku pasz w opakowaniach o masie netto nie większej niż 10 kg, przeznaczonej dla zwierząt domowych, zawierającej dodatki paszowe wpisane do rejestru dodatków paszowych, należące do grup barwników, konserwantów lub przeciwutleniaczy, oznakowanie mieszanek paszowych może zawierać określenie: "z przeciwutleniaczem" lub "zabarwione barwnikiem" albo "z barwnikiem", lub "konserwowane przy użyciu" albo "z konserwantem", a następnie napis "dodatki UE", jeżeli zostaną zamieszczone również informacje dotyczące:

1) numeru serii wytworzonej paszy lub

2) nazwy zastosowanych dodatków paszowych - na żądanie odbiorcy.

§ 12.

1. Informacje dotyczące dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej umieszcza się obok informacji odnoszących się do tej mieszanki.

2. Jeżeli w informacjach, o których mowa w ust. 1, jest określona ilość, to ilość ta odnosi się do dodatku paszowego wchodzącego w skład mieszanki paszowej.

3. Informacje odnoszące się do proporcji dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej powinny być określone w taki sposób, aby w przypadku wprowadzenia zmian proporcje te nie przekraczały ustalonego maksymalnego poziomu dla tej mieszanki.

4. Jeżeli data upływu okresu trwałości została określona dla poszczególnych dodatków paszowych wchodzących w skład paszy, to wskazuje się jedną datę dla wszystkich dodatków paszowych, którą jest data najwcześniejszego upływu okresu trwałości danego dodatku wchodzącego w skład paszy.

§ 13.

1. Oznakowanie mieszanek paszowych zawiera następujące informacje:

1) wskazanie materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej;

2) określenie rodzaju mieszanki paszowej:

a) mieszanka paszowa pełnoporcjowa albo karma pełnoporcjowa - w przypadku zwierząt domowych, albo mieszanka paszowa - w przypadku zwierząt domowych innych niż psy i koty,

b) mieszanka paszowa uzupełniająca albo karma uzupełniająca - w przypadku zwierząt domowych, albo mieszanka paszowa - w przypadku zwierząt domowych innych niż psy i koty,

c) mieszanka paszowa mineralna,

d) mieszanka paszowa uzupełniająca uzyskana z melasy zawierającej co najmniej 14% cukru ogólnego w przeliczeniu na sacharozę,

e) pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy,

f) uzupełniający preparat mlekozastępczy;

3) określenie gatunku lub kategorii zwierząt, dla których mieszanka paszowa jest przeznaczona;

4) sposób stosowania uwzględniający cel jej przeznaczenia;

5) zawartość wody, w przypadku przekroczenia jej zawartości w mieszance paszowej:

a) 7% - w przypadku preparatów mlekozastępczych i innych mieszanek paszowych, które zawierają więcej niż 40% składników uzyskanych w procesie przetwarzania mleka,

b) 5% - w przypadku mieszanek mineralnych nie-zawierających substancji organicznych,

c) 10% - w przypadku mieszanek mineralnych zawierających substancje organiczne,

d) 14% - w przypadku pozostałych mieszanek paszowych;

6) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym wyrażone jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, w przypadku gdy zawartość tego popiołu w materiale paszowym jest większa niż:

a) 2,2% - w przypadku mieszanek paszowych zawierających mineralne substancje wiążące,

b) 2,2% - w przypadku mieszanek paszowych mineralnych,

c) 2,2% - w przypadku mieszanek paszowych zawierających więcej niż 50% suszu buraczanego lub wysłodków buraczanych,

d) 2,2% - w przypadku mieszanek paszowych przeznaczonych dla ryb i zawierających więcej niż 15% mączki rybnej;

7) deklarację zawartości składników pokarmowych w mieszance paszowej w zależności od rodzaju tej mieszanki oraz gatunku lub kategorii zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

8) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby podmiotu wprowadzającego mieszankę paszową do obrotu;

9) masę netto, a w przypadku mieszanek paszowych płynnych - objętość lub masę netto;

10) wskazanie okresu przechowywania, zamieszczając:

a) określenie "użyć przed", a następnie podając dzień, miesiąc i rok - w przypadku mieszanek paszowych podatnych na działanie mikroorganizmów,

b) określenie "najlepsze przed", a następnie podając miesiąc i rok - w przypadku pozostałych mieszanek paszowych,

c) datę określającą najkrótszy termin trwałości - w przypadku gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania lub upływu terminu trwałości;

11) numer serii;

12) numer zezwolenia na wytwarzanie mieszanki paszowej.

2. Poza informacjami wymienionymi w ust. 1 oznakowanie mieszanek paszowych zawiera napis:

1) "udział procentowy materiału paszowego użytego do tej paszy można uzyskać od:", a następnie imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby podmiotu wprowadzającego mieszankę paszową do obrotu - w przypadku mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich;

2) "ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek ssaków, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione" - w przypadku mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt, inne niż mleko i przetwory uzyskane w procesie przetworzenia mleka.

§ 14.

Oznakowanie mieszanek paszowych pełno-porcjowych granulowanych może nie zawierać informacji dotyczących deklaracji zawartości składników pokarmowych, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 7.

§ 15.

W przypadku mieszanek paszowych zawierających nie więcej niż trzy materiały paszowe można nie zamieszczać informacji wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli zostanie zamieszczona informacja o tych materiałach paszowych.

§ 16.

Zakres informacji odnoszących się do materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej z grup:

1) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

2) produktów ubocznych uzyskanych w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji,

3) hydroksyanalogów aminokwasów,

4) niebiałkowych związków azotowych

- określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 17.

1. Materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej przeznaczonej dla zwierząt domowych wymienia się zgodnie z nazwą rodzaju materiału paszowego albo według kategorii materiałów paszowych charakteryzujących się jednakowym źródłem pochodzenia - według ilości albo w kolejności malejącej według wagi.

2. W przypadku gdy jeden z materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej nie należy do żadnej z kategorii, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić jego nazwę w kolejności malejącej według wagi w stosunku do pozostałych materiałów paszowych wymienionych według kategorii.

§ 18.

W przypadku dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej oznakowanie zawiera informacje o ich nazwie i zawartości w mieszance paszowej.

§ 19.

W przypadku materiałów paszowych i mieszanek paszowych w opakowaniach o masie netto nie większej niż 10 kg, dostarczanych użytkownikowi końcowemu, informacje, jakie powinny być zawarte w oznakowaniu tych materiałów i mieszanek paszowych, mogą być przekazane temu użytkownikowi w formie notatki.

§ 20.

Informacje, o których mowa w § 13 i 15, zamieszcza się w obramowanym polu i wyraźnie oddziela od pozostałych informacji stanowiących oznakowanie mieszanek paszowych.

§ 21.

Informacje dotyczące okresu przechowywania, masy netto lub objętości, numeru serii i numeru zezwolenia na wytwarzanie mieszanek paszowych mogą być zamieszczone poza miejscem przeznaczonym dla informacji stanowiących oznakowanie mieszanek paszowych, jeżeli zostanie wskazane, w którym miejscu na opakowaniu lub etykiecie informacje te się znajdują.

§ 22.

Przepis § 11 ust. 2 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 23.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 sierpnia 2003 r. (poz. 1642)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


POWIĄZANE

Pod lupę są brane nieprawidłowości w dostawach produktów rolnych do sieci handlo...

Polscy i europejscy konsumenci będą musieli się pożegnać z ulubionymi kosmetykam...

W trybie ciągłym – od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. do dyspozycji rolników są...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę