CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

2047

z dnia 18 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt (Dz. U. Nr 143, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Rzeczoznawców, do wykonania czynności oszacowania zwierząt, powołuje powiatowy lekarz weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii może odwołać rzeczoznawcę w toku wykonywania czynności oszacowywania zwierząt.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. O powołaniu i odwołaniu rzeczoznawcy powiatowy lekarz weterynarii powiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), podając imię, nazwisko i adres zamieszkania rzeczoznawcy.";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rzeczoznawca, każdorazowo przed przystąpieniem do oszacowania, składa powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go od udziału w oszacowaniu.";

4) w § 5 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wyszczególnienie kwot oszacowania ustalonych przez poszczególnych rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii,";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"6. 1. Rzeczoznawcy przysługuje:

1) wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę wykonywania czynności oszacowania w wysokości 1/170 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustala i wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.


POWIĄZANE

Oszacowaliśmy, że w ciągu pięciu lat w związku z efektem handlowym wdrożenia umo...

Energa Obrót, lider Segmentu Sprzedaży Grupy Energa, przekroczyła próg trzech mi...

W czwartek częściowo wchodzi w życie CETA - umowa o wolnym handlu między UE a Ka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę