aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

27 lutego 2004

110

z dnia 9 stycznia 2004 r.

w sprawie sposobu współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

Na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt.

2. Współdziałanie jest realizowane między:

1) Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanym dalej "Głównym Inspektorem";

2) powiatowym lekarzem weterynarii a wojewódzkim inspektorem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanym dalej "wojewódzkim inspektorem".

§ 2.

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) przekazywaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódzkim inspektorom informacji o:

a) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej "ustawą",

b) wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 12 ustawy;

2) wzajemnym przekazywaniu informacji o decyzjach:

a) nakazujących usunięcie uchybień w określonym terminie,

b) wstrzymujących prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień

- w przypadku stwierdzenia, że działalność podmiotu wytwarzającego środki żywienia zwierząt jest niezgodna z przepisami ustawy;

3) wzajemnym przekazywaniu informacji:

a) o wynikach badań laboratoryjnych potwierdzających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt,

b) w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o wydanych decyzjach:

- nakazujących uzdatnienie albo zniszczenie środka żywienia zwierząt,

- określających inne przeznaczenie środka żywienia zwierząt niż zastosowanie takiego środka w żywieniu zwierząt;

4) uzgadnianiu kwartalnych planów kontroli podmiotów:

a) wytwarzających środki żywienia zwierząt przeznaczone do obrotu,

b) wytwarzających środki żywienia zwierząt nieprzeznaczone do obrotu,

c) stosujących środki żywienia zwierząt;

5) przeprowadzaniu, w miarę możliwości, wspólnych kontroli:

a) zakładów wytwarzających środki żywienia zwierząt oraz miejsc ich stosowania,

b) magazynów oraz innych miejsc przechowywania środków żywienia zwierząt,

c) środków transportu wykorzystywanych do przewozu środków żywienia zwierząt;

6) przeprowadzaniu kontroli podmiotów, o których mowa:

a) w art. 12 ustawy - co najmniej dwa razy w roku,

b) w art. 19 ustawy - co najmniej raz w roku;

7) wzajemnym powiadamianiu o konieczności dokonania doraźnej kontroli zakładu podlegającego wspólnemu nadzorowi.

§ 3.

Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor dokonują okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, ocen współdziałania.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę