ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 maja 2004

858

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przesyłają projekt technologiczny zakładu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, powiatowemu lekarzowi weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii rozpatruje wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 2.

Projekt technologiczny zakładu składa się z:

1) części opisowej zawierającej:

a) opis rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju i pochodzenia surowców oraz przeznaczenia produktów,

b) rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

c) opis tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu i ilość zmian produkcyjnych na dobę,

d) liczbę osób, z podziałem na płeć, zatrudnionych w tym zakładzie z uwzględnieniem osób zatrudnionych przy produkcji, w administracji oraz wykonujących obsługę techniczną,

e) szczegółowy opis procesów technologicznych i produkcyjnych w zakładzie,

f) wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich powierzchni, kubatury i przeznaczenia oraz wykaz materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, z których są wykonane,

g) wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

h) specyfikację dotyczącą wymaganych parametrów fizycznych, w tym temperaturę, wilgotność, wielokrotność wymiany powietrza oraz prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji oraz natężenie światła w miejscach badania i kontroli,

i) opis systemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem ilości jej zużycia,

j) opis instalacji energetycznej i gazowej, z uwzględnieniem zaplanowanej ilości wykorzystania energii elektrycznej i gazu,

k) opis systemu wentylacji i urządzeń pozwalających utrzymać wymaganą wilgotność względną, z uwzględnieniem wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu,

I) opis warunków i sposobów usuwania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków,

m) opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji;

2) części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą, w skali 1:50, z wyłączeniem planu wymienionego w lit. a, który jest wykonany w skali 1:200, przedstawiającej:

a) zagospodarowanie terenu zakładu wraz z jego otoczeniem, z wyszczególnieniem źródeł zanieczyszczeń, z zaznaczeniem:

- kierunku wiatrów przeważającego w roku,
- zewnętrznych dróg komunikacyjnych,
- zabudowy terenów sąsiednich,
- skupisk roślinności, zbiorników wodnych lub zbiorników zanieczyszczeń,
- obiektów znajdujących się na terenie zakładu, w szczególności ogrodzeń, bram wjazdowych i wyjazdowych, magazynów, śmietników, zbiorników odpadów i ścieków, placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz myjni środków transportu;

b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń, w tym dróg technologicznych i transportu wewnętrznego od przyjęcia surowców do wysyłki produktów, z wyróżnieniem stref zakładu o różnym stopniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego,

c) zaznaczone miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów,

d) układ dróg:

- przemieszczania się osób zatrudnionych przy produkcji do stanowisk pracy i opuszczających stanowiska pracy,
- dostaw surowców, substancji dozwolonych dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz opakowań,
- usuwania zużytych opakowań oraz odpadów i ścieków z uwzględnieniem dróg znajdujących się poza pomieszczeniami produkcyjnymi,

e) układ instalacji wodociągowych, z podziałem na dystrybucję wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej, z ponumerowanymi punktami poboru wody w kolejności od studni zakładowej, lub miejsce, w którym woda została doprowadzona do zakładu, oraz układ instalacji wodociągowych - w przypadku stosowania wody nie-przeznaczonej do spożycia przez ludzi do celów przeciwpożarowych i technicznych,

f) zaznaczenie miejsc, w których na terenie zakładu znajdują się zabezpieczenia stosowane przeciwko szkodnikom,

g) parametry fizyczne wymagane w pomieszczeniach, w tym temperaturę, wielokrotność wymiany powietrza, natężenie światła w tych pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji oraz natężenie światła w miejscach badania i kontroli,

h) kierunek przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami produkcyjnymi zakładu - w przypadku zakładów, w których występują strefy o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

§ 3.

Dopuszcza się sporządzanie oddzielnych planów zawierających elementy, o których mowa w § 2 pkt 1:

1) w lit. b, c, j lub

2) w lit. d, e, f, lub

3) w lit. h, i

- jeżeli te elementy są na nich wyraźnie zamieszczone, przy zastosowaniu odmiennego koloru.

§ 4.

Jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego planuje zmienić sposób użytkowania zakładu lub jego części, w szczególności wymagania weterynaryjne, warunki pracy, ochrony środowiska, wielkość i strukturę produkcji lub wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych, sporządza w tym zakresie nowy projekt technologiczny zakładu, który przedstawia do zatwierdzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza przedstawiony nowy plan technologiczny w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli st...

W I półroczu 2020 r. doszło do niemal niezauważalnej (0,9%) obniżki cen OC w por...

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora u...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę