EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

11 maja 2004

1016

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni,

b) przy przywozie nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni,

c) przy handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec, kóz i koni;

2) szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nasienie - poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat owiec, kóz i koni;

2) komórka jajowa - komórka wytworzona z tkanki rozrodczej jajnika;

3) zarodek - początkowe stadium rozwoju zwierząt, w którym można go przenieść do matki biorcy;

4) centrum pozyskiwania nasienia - gospodarstwo albo zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

5) lekarz weterynarii centrum - lekarz weterynarii posiadający kwalifikacje zawodowe oraz specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialny za przestrzeganie warunków prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia;

6) państwo pozyskania nasienia - państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub przechowywane, i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) zespół pozyskiwania zarodków - zatwierdzona zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w przepisach o zarodkach bydła grupa techników lub struktura, posiadająca odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje do pozyskiwania, obróbki i przechowywania zarodków, nadzorowana przez lekarza weterynarii zespołu;

8) lekarz weterynarii zespołu - lekarz weterynarii posiadający specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, odpowiedzialny za nadzór nad zespołem pozyskiwania zarodków zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w przepisach o zarodkach bydła;

9) laboratorium diagnostyczne - laboratorium wyznaczone i zatwierdzone przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu.

§ 3.

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Nasienie, komórki jajowe i zarodki będące przedmiotem handlu powinny:

1) spełniać wymagania określone w przepisach o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz o kontroli weterynaryjnej w handlu;

2) być pozyskiwane, poddawane obróbce i przechowywane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) być pozyskiwane od zwierząt:

a) spełniających wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) które są zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o zdrowiu i przydatności do rozrodu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia - w przypadku samców;

4) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się również do komórek jajowych i zarodków świń.

3. Nasienie użyte do zapłodnienia samic dawczyń powinno ponadto spełniać wymagania weterynaryjne określone w przepisach o nasieniu świń.

4. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia, komórek jajowych lub zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia, komórek jajowych lub zarodków oraz państwa przeznaczenia;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 5.

1. Nasienie, komórki jajowe i zarodki przywożone z państw trzecich powinny:

1) spełniać wymagania określone w § 3 i 4 ust. 1;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór określa decyzja 96/539/WE z dnia 4 września 1996 roku o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt i świadectwach weterynaryjnych dla importów, na teren Wspólnoty, nasienia zwierząt koniowatych (Dz. Urz. WE L 230 z 11.09.1996) oraz decyzja 96/540/WE z dnia 4 września 1996 r. o wymaganiach zdrowotnych zwierząt i świadectwach weterynaryjnych dla importów na teren Wspólnoty komórek jajowych i zarodków zwierząt koniowatych (Dz. Urz. WE L 230 z 11.09.1996).

2. Nasienie, komórki jajowe i zarodki mogą być przywożone z państw trzecich znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

3. Listy państw trzecich, o których mowa w ust. 2, określa decyzja 94/63/WE z dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawiająca tymczasowy wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków świń (DZ. Urz. WE L 28 z 02.02.1994, z późn. zm.).

4. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia, komórek jajowych lub zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia, komórek jajowych lub zarodków i państwa, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A punkt l do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268/54 z 14.09.1992).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1016)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę