aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

14 maja 2004

1150

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi 2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

Rozdział 2

Wymagania weterynaryjne w zakresie handlu świeżym mięsem

§ 3.

Przedmiotem handlu może być świeże mięso, które:

1) zostało pozyskane od zwierząt domowych, takich jak owce, kozy lub zwierzęta jednokopytne, które przebywały na terytorium państwa członkowskiego co najmniej przez 21 dni przed ich ubojem, a w przypadku zwierząt mających mniej niż 21 dni życia - od dnia ich urodzenia;

2) zostało pozyskane ze zwierząt pochodzących z gospodarstwa lub obszarów, które nie podlegają ograniczeniom na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 3) , z powodu wystąpienia pryszczycy, klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń lub enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u świń (d. choroba cieszyńska i talfańska);

3) pochodzi z rzeźni, w których podczas uboju nie stwierdzono chorób wymienionych w pkt 2;

4) nie pochodzi od zwierząt, które są objęte działaniami w zakresie zwalczania klasycznego pomoru świń, określonymi w przepisach odrębnych 4) ;

5) nie jest podejrzane o zakażenie jedną z chorób wymienionych w pkt 2.

§ 4.

1. Przedmiotem handlu może być świeże mięso świń, owiec i kóz, uzyskane ze zwierząt, które pochodzą z gospodarstw w państwie wysyłki, niepodlegających ograniczeniom z powodu wystąpienia brucelozy świń, owiec i kóz.

2. Świeże mięso pochodzące z gospodarstw, o których mowa w ust. 1, może być przedmiotem handlu po upływie co najmniej 6 tygodni od stwierdzenia ostatniego ogniska choroby w gospodarstwie.

§ 5.

1. Świeżego mięsa, które nie spełnia wymagań określonych w § 3 i 4, nie znakuje się owalnym znakiem weterynaryjnym określonym w przepisach odrębnych 5) , z wyłączeniem świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu, które może zostać oznakowane owalnym znakiem weterynaryjnym, pod warunkiem że dodatkowo zostanie opatrzone znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Wymagania dotyczące przechowywania i używania narzędzi do znakowania mięsa, o którym mowa w ust. 1, i opakowań z tym mięsem są określone w przepisach odrębnych 6) .

§ 6.

Świeże mięso nieprzeznaczone do handlu pozyskuje się, poddaje rozbiorowi i transportuje oddzielnie lub w innym czasie niż mięso przeznaczone do handlu.

§ 7.

1. Dopuszcza się wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świeżego mięsa, które nie spełnia wymagania, o którym mowa w § 3 pkt 1, po uprzednim powiadomieniu Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich 7) .

2. Dopuszcza się przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świeżego mięsa, które nie spełnia wymagania, o którym mowa w § 3 pkt 1, zaopatrzonego w wydane przez właściwą władzę państwa przeznaczenia zezwolenie na wwóz mięsa do tego państwa.

§ 8.

1. Świeże mięso ze świń nie może być przedmiotem wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w czasie ostatnich 12 miesięcy przed wywozem na terytorium tym stwierdzono afrykański pomór świń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do których został zniesiony, na podstawie przepisów Unii Europejskiej 8) , zakaz wywozu mięsa ze świń.

§ 9.

1. Świeże mięso ze świń nie może być przedmiotem wywozu z części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym wystąpił afrykański pomór świń, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy na terenie kraju nie stwierdzono przypadków tej choroby.

2. Do czasu określenia przez Komisję Europejską 8) części terytorium, o którym mowa w ust.1, stosuje się środki przewidziane w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu.

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku ponownego wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) pierwotne ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń zostały zlikwidowane w możliwie najkrótszym czasie;

2) nowe ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń nie mają związku epidemiologicznego z ogniskiem lub ogniskami pierwotnymi.

4. Przy określaniu części terytorium, o którym mowa w ust.1, bierze się pod uwagę:

1) metody użyte do zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym usuwanie świń z gospodarstw zakażonych lub podejrzanych o zakażenie;

2) powierzchnię terytoriów oraz ich administracyjne i geograficzne granice;

3) występowanie choroby i sposób jej szerzenia się;

4) środki stosowane w celu zapobiegania szerzeniu się choroby;

5) środki stosowane do kontroli przemieszczania na tym terytorium i poza nim.

§ 10.

Dopuszcza się wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz przez to terytorium świeżego mięsa świń, jeżeli zostało pozyskane od świń:

1) nieszczepionych, pochodzących z gospodarstw wolnych od pomoru świń, znajdujących się na części terytorium państwa członkowskiego wolnego od pomoru świń oraz poddanych ubojowi na tym terytorium;

2) nieszczepionych, pochodzących z gospodarstw wolnych od pomoru świń, znajdujących się na części terytorium państwa członkowskiego wolnego od pomoru świń oraz poddanych ubojowi w rzeźni, w której nie dokonywano uboju świń szczepionych w czasie ostatnich 12 miesięcy albo poddano je ubojowi w innym terminie, albo w innym pomieszczeniu niż ubój świń szczepionych, jeżeli mięso uzyskane od świń szczepionych jest przechowywane oddzielnie od mięsa świń nieszczepionych.

Rozdział 3

Wymagania weterynaryjne dla handlu produktami mięsnymi

§ 11.

1. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne wytworzone ze świeżego mięsa bydła domowego, Bubalus bubalis i Bison bison , świń, owiec, kóz i zwierząt nieparzystokopytnych, które:

1) zostało pozyskane na terytorium państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi 9) i spełnia wymagania określone w § 3 i 4;

2) spełnia, określone w przepisach odrębnych 10) , wymagania dla mięsa przywożonego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Produkty mięsne mogą być wytworzone również ze świeżego mięsa zapakowanego próżniowo lub w zmodyfikowanej atmosferze.

§ 12.

1. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które w całości lub w części zostały przygotowane ze świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, jeżeli zostały poddane obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przy wskaźniku sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,00.

2. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które zostały przygotowane ze świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, pozyskane wyłącznie z mięsa ze świń lub z wykorzystaniem takiego mięsa, pochodzącego z gospodarstw, a w przypadku państw członkowskich, w których w czasie ostatnich 12 miesięcy wystąpił afrykański pomór świń, z terytoriów niepodlegających ograniczeniom z powodu stwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń.

3. Mięso, z którego wytwarza się produkty, o których mowa w ust. 2, powinno być:

1) odkostnione oraz pozbawione głównych węzłów chłonnych;

2) umieszczone w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, w którym jest poddane obróbce cieplnej oraz w którym będzie dopuszczone do handlu.

4. Hermetycznie zamknięte opakowanie z mięsem poddaje się obróbce, w czasie której powinny być spełnione następujące warunki:

1) temperaturę wewnątrz produktu nie mniejszą niż 70 °C utrzymuje się co najmniej przez 30 minut, a w czasie dalszej obróbki temperaturę nie mniejszą niż 60 °C utrzymuje się co najmniej przez 4 godziny;

2) jest prowadzona stała rejestracja temperatury dla reprezentatywnej liczby próbek każdej partii produktów, przy użyciu automatycznego urządzenia pozwalającego na zapis temperatury wewnątrz produktów oraz wewnątrz urządzenia podgrzewającego.

5. Produkty mięsne wytwarzane z mięsa nieprzeznaczonego do handlu oraz produkty wytwarzane z mięsa przeznaczonego do handlu poddaje się obróbce w innym czasie oraz przewozi i przechowuje oddzielnie.

6. Po zakończeniu obróbki każde hermetycznie zamknięte opakowanie oznacza się znakiem weterynaryjnym, który jest określony w przepisach odrębnych 11) .

7. Obróbkę, o której mowa w ust. 4, prowadzi się wyłącznie w zatwierdzonych zakładach wyposażonych w urządzenia wymagane do przeprowadzenia tego rodzaju obróbki.

§ 13.

Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, o których mowa w § 12 ust. 2, wytworzone ze świeżego mięsa pochodzącego z obszarów podlegających ograniczeniom z powodu stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń, po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w tym zakresie 12) .

§ 14.

1. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które w całości lub w części zostały przygotowane ze świeżego mięsa niebędącego przedmiotem handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, pozyskanego ze zwierząt niepochodzących z gospodarstw podlegających ograniczeniom, określonym w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 13) , jeżeli zostały poddane:

1) obróbce cieplnej innej niż obróbka, o której mowa w § 12 ust. 4, podczas której osiągnięto temperaturę wewnątrz produktu nie mniejszą niż 70 °C;

2) obróbce obejmującej naturalną fermentację i dojrzewanie trwające nie krócej niż 9 miesięcy, w wyniku której produkt uzyskuje następujące parametry:

a) wartość aktywności wody a nie większą niż 0,93,

b) wartość kwasowości pH nie większą niż 6

- w przypadku szynek z kością lub bez kości o wadze nie mniejszej niż 5,5 kg.

2. Nie stosuje się obróbki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia choroby pęcherzykowej świń.

3. Dopuszcza się poddanie szynki z kością obróbce innej niż ta, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia pryszczycy.

§ 15.

Produkty, o których mowa w § 12-14, przygotowuje się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii i zabezpiecza przed zakażeniem lub zakażeniem wtórnym.

§ 16.

Świeże mięso, o którym mowa w § 12-14:

1) przewozi się i przechowuje oddzielnie albo w innym czasie niż świeże mięso, o którym mowa w§ 11;

2) nie wykorzystuje się w produktach mięsnych przeznaczonych do handlu, z wyłączeniem produktów wymienionych w § 12-14;

3) przeznaczone do obróbki, o której mowa w § 12 ust. 4, w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, znakuje się znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 17.

Niedopuszczalne jest znakowanie znakiem weterynaryjnym, który jest określony w przepisach odrębnych 14) , produktów mięsnych, które nie spełniają wymagań określonych w § 12-14.

§ 18.

1. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ostatnich 12 miesięcy stwierdzono afrykański pomór świń, to przedmiotem wywozu mogą być produkty mięsne pozyskane z mięsa świń, które poddano obróbce w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, w sposób określony w § 12 ust. 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych części terytorium, co do których na podstawie przepisów Unii Europejskiej 12) został zniesiony zakaz wywozu produktów z mięsa świń.

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku ponownego wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo zniesienia przez Komisję Europejską zakazu wywozu świeżego mięsa świń z części terytorium kraju, jeżeli:

1) pierwotne ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń zostały zlikwidowane w możliwie najkrótszym czasie;

2) nowe ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń nie mają związku epidemiologicznego z ogniskiem lub ogniskami pierwotnymi.

4. Przy określaniu części terytorium, o którym mowa w ust. 3, bierze się pod uwagę:

1) metody użyte do zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym usuwanie świń z gospodarstw zakażonych lub podejrzanych o zakażenie;

2) powierzchnię terytoriów oraz ich administracyjne i geograficzne granice;

3) występowanie choroby i sposób jej szerzenia się;

4) środki stosowane w celu zapobiegania szerzeniu się choroby;

5) środki stosowane do kontroli przemieszczania świń na tym terytorium i poza nim.

§ 19.

1. Produkty mięsne, które nie zostały poddane obróbce zgodnie z § 12 ust. 4, nie mogą być przedmiotem wywozu z części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym wystąpił afrykański pomór świń, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy na terenie kraju nie stwierdzono przypadków tej choroby.

2. Do czasu określenia przez Komisję Europejską 12) terytorium, o którym mowa w ust.1, stosuje się środki określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu.

3. Przy określaniu części terytorium, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę:

1) metody użyte do zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym usuwanie świń z gospodarstw zakażonych lub podejrzanych o zakażenie;

2) powierzchnię terytoriów oraz ich administracyjne i geograficzne granice;

3) występowanie choroby i sposób jej szerzenia się;

4) środki stosowane w celu zapobiegania szerzeniu się choroby;

5) środki stosowane do kontroli przemieszczania świń na tym terytorium i poza nim.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 20.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z.
D. Oleszczuk

* dyrektywy 72/461/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych mających wpływ na handel świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972 r.); 
** dyrektywy 80/215/EEC z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 47 z 21.02.1980 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
*** Art.19 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), który wdraża postanowienia art. 3 ust. 2 lit. b dyrektywy 64/432 z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych w handlu wewnątrzwspólnotowym bydłem i świniami. (Dz. Urz. L 121, z 29.07.1964 r.). 
**** Przepisy w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń, które wdrażają postanowienia dyrektywy 80/217/EEC z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń. 
***** Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, które wdrażają postanowienia rozdziału IX załącznika l dyrektywy 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.). 
****** Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, które wdrażają punkt 39 rozdziału IX załącznika l dyrektywy 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.). 
******* Obowiązek powiadamiania Komisji Europejskiej i państw członkowskich wynika z art. 7 dyrektywy 72/461/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych mających wpływ na handel świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972 r., str. 24). 
******** Decyzja Komisji Europejskiej podjęta zgodnie z procedurą określoną w art. 9 dyrektywy 72/461/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych mających wpływ na handel świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972 r., str. 24). 
********* Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanych na rynku, które wdrażają art. 2 dyrektywy 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.). 
********** Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych dla przywozu mięsa i produktów mięsnych, wdrażające postanowienia dyrektywy 72/462/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie kontroli weterynaryjnej przy przywozie z krajów trzecich bydła, owiec, kóz i świń, świeżego mięsa lub produktów mięsnych, w części dotyczącej kontroli zdrowia publicznego odnoszącej się do mięsa i produktów mięsnych (Dz. Urz. WE L 302, z 31.12.1972, str. 28). 
*********** Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego, które wdrażają pkt 31, 32, 33 rozdziału VII załącznika A dyrektywy 77/99/EEC z dnia 21 grudnia 1976 r. o problemach zdrowotnych w produkcji i handlu produktami mięsnymi i niektórymi innymi produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 26, z 31.01.1977 r.). 
************ Decyzja Komisji Europejskiej podjęta zgodnie z procedurą określoną w art. 8 dyrektywy 80/215/EEC. 
************* Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), który wdraża art. 3 ust. 2 lit. b dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych w handlu wewnątrzwspólnotowym bydłem i świniami (Dz. Urz. L 121, z 29.07.1964 r.). 
************** Znak weterynaryjny jest określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku, które wdrażają aneks A Rozdział VII dyrektywy 77/99/EEC z dnia 21 grudnia 1976 r. o problemach zdrowotnych w produkcji i handlu produktami mięsnymi i niektórymi innymi produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 26, z 31.01.1977 r.).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1150)


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę