ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

31 maja 2004

1175

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych 2)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do wydawania zaświadczeń hodowlanych dla zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych, zarodków i jaj wylęgowych;

2) warunki i sposób wystawiania zaświadczeń, o których mowa w pkt 1;

3) zakres niezbędnych informacji, jakie powinny zawierać zaświadczenia.

§ 2.

1. Zaświadczenie hodowlane, zwane dalej "zaświadczeniem", wydaje się na wniosek hodowcy lub posiadacza wprowadzanych do obrotu zwierząt, nasienia, komórek jajowych, zarodków lub jaj wylęgowych.

2. Organem wydającym zaświadczenie jest podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "księgą", albo rejestr zwierząt hodowlanych, zwany dalej "rejestrem", w którym jest wpisane zwierzę - dla:

1) zwierząt hodowlanych;

2) jaj wylęgowych;

3) nasienia, komórek jajowych lub zarodków zwierząt hodowlanych.

3. Podmioty upoważnione do pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania lub przechowywania i dostarczania nasienia oraz podmioty upoważnione do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków wystawiają zaświadczenia - dla:

1) nasienia;

2) komórek jajowych;

3) zarodków zwierząt hodowlanych.

4. Zaświadczenie wystawia się:

1) indywidualnie dla każdego zwierzęcia w przypadku bydła, owiec, kóz, zwierząt futerkowych oraz świń, z wyjątkiem mieszańców świń;

2) dla partii:

a) mieszańców świń, w przypadku gdy mają to samo pochodzenie i są kierowane do tego samego miejsca przeznaczenia,

b) drobiu,

c) jaj wylęgowych,

d) nasienia, w przypadku gdy pochodzi od jednego dawcy,

e) komórek jajowych, w przypadku gdy pochodzą od tej samej dawczyni,

f) zarodków, w przypadku gdy pochodzą od tych samych rodziców..

§ 3.

1. Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w zaświadczeniach hodowlanych, oraz wzory tych zaświadczeń dla:

1) czystorasowego bydła, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków są określone w:

a) decyzji 86/404/EWG z dnia 29 lipca 1986 r. ustanawiającej wzór i szczegółowe dane, jakie zawiera świadectwo rodowodowe zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. WE L 237, z 23.08.1986 r.),

b) decyzji 88/124/EWG z dnia 21 stycznia 1988 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla nasienia i zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunków bydła i szczegółowe dane zawarte w tych świadectwach (Dz. Urz. WE L 062, z 8.03.1988 r.),

c) decyzji 96/80/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla komórek jajowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła i szczegółowe dane, które mają być zawarte w tych świadectwach (Dz. Urz. WE L 019, z 25.01.1996 r.),

d) decyzji 2002/08/EEC z dnia 28 grudnia 2001 r. ustanawiającej metody identyfikacji genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła i zmieniającej decyzje 88/124/EWG i 96/80/WE (Dz. Urz. WE L 003, z 5.01.2002 r.);

2) czystorasowych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków są określone w decyzji 89/503/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiającej świadectwo dla świń hodowlanych czystorasowych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 247, z 23.08.1989 r.);

3) czystorasowych owiec i kóz, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków są określone w decyzji 90/258/EWG z dnia 10 maja 1990 r. ustanawiającej świadectwa zootechniczne dla owiec i kóz hodowlanych czystorasowych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 145, z 8.06.1990 r.);

4) mieszańców świń są określone w decyzji 89/506/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiającej świadectwo dla świń hodowlanych mieszańców, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 295, z 18.10.1986 r.);

5) nasienia, komórek jajowych i zarodków od zarejestrowanych koniowatych są określone w decyzji 96/79/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej świadectwa zootechniczne dotyczące nasienia, komórek jajowych i zarodków od rejestrowanych koniowatych (Dz. Urz. WE L 019, z 25.01.1996 r.).

2. Zaświadczenia dla ciężarnej samicy, w zależności od gatunku, oprócz informacji o dawcy nasienia, w zakresie określonym w ust. 1, powinny zawierać datę przeprowadzenia zabiegu sztucznego unasienniania albo datę pokrycia, a w przypadku:

1) bydła, owiec i kóz ras mlecznych - wynik badania grup i białek krwi lub badania markerów DNA dawcy nasienia;

2) koniowatych - informację, czy badanie grup i białek krwi lub badanie markerów DNA dawcy nasienia zostało wykonane.

§ 4.

Zaświadczenie dla zwierząt futerkowych zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia, datę urodzenia, gatunek, odmianę barwną i płeć;

3) numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia, a w przypadku zwierzęcia czystorasowego - także jego dziadków;

4) wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada, z którego zwierzę pochodzi;

5) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

6) nazwę posiadacza zwierzęcia, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

7) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 5.

Zaświadczenie dla drobiu zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) nazwę gatunku drobiu, nazwę rodu drobiu w obrębie gatunku albo nazwę mieszańca i datę wylęgu;

3) informacje o stadzie, z którego pochodzą ptaki, w tym:

a) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres,

b) numery w księdze albo rejestrze rodziców samic i samców w stadzie,

c) nazwę podmiotu, który prowadzi zakład wylęgowy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres - dla piskląt;

4) wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada, z którego pochodzą ptaki, jeżeli została przeprowadzona;

5) informacje o liczbie ptaków, dla których jest wystawiane zaświadczenie, w tym liczbę samców i samic;

6) nazwę odbiorcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

7) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 6.

Zaświadczenie dla jaj wylęgowych zawiera:

1) nazwę podmiotu prowadzącego księgę albo rejestr dla drobiu, od którego pochodzą jaja, oraz nazwę księgi albo rejestru;

2) nazwę gatunku drobiu, nazwę rodu drobiu w obrębie gatunku albo nazwę mieszańca, od którego pochodzą jaja;

3) sposób oznakowania jaj;

4) datę zniesienia jaj;

5) informacje o stadzie, z którego pochodzą jaja, a w szczególności numery w księdze albo rejestrze samców i samic w stadzie;

6) informacje o poziomie reprodukcji stada;

7) nazwę hodowcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

8) nazwę odbiorcy, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

9) miejscowość i datę wystawienia zaświadczenia oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:
- decyzji Komisji z dnia 12 stycznia 1996 r. (96/79/WE) ustanawiającej świadectwa zootechniczne dla nasienia, komórek jajowych i embrionów pochodzących od rejestrowanych koniowatych;
- decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 1988 r. (88/124/EEC) dotyczącej wzorów danych w zaświadczeniu hodowlanym dla nasienia i zarodków czystorasowego bydła hodowlanego;
- decyzji Komisji z dnia 18 lipca 1989 r. (89/503/EEC) w sprawie potwierdzenia hodowlanego dla rasowych świń hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych oraz zarodków;
- decyzji Komisji z dnia 29 lipca 1986 r. (86/404/EEC) w sprawie ustalania wzoru oraz danych do potwierdzeń hodowlanych dla bydła hodowlanego czystej rasy;
- decyzji Komisji z dnia 18 lipca 1989 r. (89/506/EEC) w sprawie potwierdzeń hodowlanych dla hybrydowych świń hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków;
- decyzji Komisji z dnia 10 maja 1990 r. (90/258/EEC) w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla czystorasowych owiec i kóz oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków;
- decyzji 96/80/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. ustanawiającej wzory świadectw rodowodowych dla komórek jajowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła i szczegółowe dane, które mają być zawarte w tych świadectwach (Dz. Urz. WE L 019, z 25.01.1996 r.);
- decyzji Komisji z dnia 28 grudnia 2001 r. (2002/08/EEC) ustanawiającej metody identyfikacji genetycznej zwierząt z gatunku bydło, hodowanych w czystości rasy i zarazem zmieniająca Decyzje Nr 88/124/EWG i 96/80/WE. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
*** Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych (Dz. U. Nr 150, poz. 1245), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę