CTR_80917

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

17 czerwca 2004

1345

z dnia 14 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Określa się wzory:

1) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pieczęci imiennej rzeczoznawcy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:

a) ustalenia klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) ustalenia klas jakości produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) ustalenia sposobu produkcji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

d) pobrania próbek, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

e) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw, stanowiący załącznik nr 7 od rozporządzenia.

2. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera informacje dotyczące:

1) kodu dostawcy lub producenta żywca;

2) numeru ubojowego;

3) numeru identyfikacyjnego;

4) kategorii tuszy;

5) klasy uformowania;

6) klasy otłuszczenia;

7) masy tuszy;

8) masy tuszy skorygowanej, oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi, określonymi w rozporządzeniu 563/82/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81/EWG ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982) 3) , jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

3. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

1) numeru ubojowego;

2) numeru identyfikacyjnego;

3) opisu oszacowanych wartości odnoszących się do:

a) grubości słoniny w miejscach pomiaru - oznaczonych literą T,

b) grubości mięśnia w miejscach pomiaru - oznaczonych literą M;

4) klasy jakości;

5) masy tuszy;

6) masy tuszy skorygowanej oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi określonymi w przepisach o szczegółowym zakresie zbieranych danych rynkowych, jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny dotyczyć ocen dokonywanych przez jednego rzeczoznawcę jednego dnia.

5. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2 i 3, protokół powinien również zawierać:

1) uwagi lub adnotacje o ich braku;

2) pieczęć imienną i podpis rzeczoznawcy;

3) datę i miejsce wystawienia protokołu;

4) potwierdzenie odbioru protokołu, w tym datę, imię i nazwisko odbierającego oraz jego podpis.";

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu, które jest określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959. 
*** Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 1345)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Opłaty za torebki foliowe nie pójdą bezpośrednio na ochronę środowiska, ale zasi...

Rozwój przemysłu biotechnologicznego w Polsce wymaga wsparcia ze strony państwa;...

Większość samorządów nad Zalewem Wiślanym popiera planowany przez rząd przekop M...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę