aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

18 czerwca 2004

1420

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję wojewody o wstępnym uznaniu za grupę producentów, jeżeli:

1) złoży wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;

2) jest utworzony co najmniej przez 5 producentów kategorii produktów określonych przepisami Unii Europejskiej, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie;

3) wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 2, i sprzedanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wstępne uznanie grupy producentów wynosi co najmniej równowartość w walucie polskiej 50 tysięcy euro;

4) przedłoży oświadczenie, w którym zobowiązuje się, że w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania co najmniej połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do kategorii, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie;

5) statut albo umowa, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami, zawiera w szczególności:

a) wymóg przynależności tylko do jednej wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów, dla kategorii produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie,

b) zasady przyjmowania i występowania członków oraz minimalny okres członkostwa,

c) zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla funkcjonowania tego podmiotu,

d) zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji dotyczących powierzchni upraw, plonów, wysokości zbiorów oraz sprzedaży bezpośredniej poszczególnych gatunków owoców i warzyw przez jego członków,

e) procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących producentów owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmiocie w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska,

f) zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw wytworzonych przez członków tego podmiotu,

g) zasady umożliwiające producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez ten podmiot oraz kontrolę ich realizacji,

h) zasady i sposoby finansowania działalności tego podmiotu przez producentów owoców i warzyw w nim zrzeszonych,

i) sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków;

6) przedłoży oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 2, o nieprzynależności:

a) do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej kategorii produktów lub

b) do innej uznanej organizacji producentów dla tej samej kategorii produktów

- wraz z numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) albo numerem paszportu w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku gdy członkiem podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw jest osoba prawna, oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składają również producenci owoców i warzyw będący jej członkami.

§ 2.

Plan dochodzenia do uznania jest opracowywany na okres nieprzekraczający 5 lat i określa w szczególności:

1) wykaz producentów owoców i warzyw wchodzących w skład podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw, a w przypadku gdy członkiem tego podmiotu jest osoba prawna, również wykaz producentów owoców i warzyw będących jej członkami - zawierający imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz numer PESEL, numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer paszportu w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

2) informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw dotyczące roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o wstępne uznanie - na podstawie oświadczeń złożonych przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;

3) określenie liczby i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażony jest podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw lub w które wyposażeni są poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt 1;

4) określenie czasu trwania, sposobu realizacji, zakresu oraz harmonogramu działań, które zamierza realizować wstępnie uznana grupa producentów, a w szczególności dotyczące planowania produkcji, strategii sprzedaży, rozwoju kanałów marketingowych i promocji, podniesienia jakości produktów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych latach, w celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów;

5) prognozę powierzchni i wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw - dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania;

6) przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażona będzie wstępnie uznana grupa producentów po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania;

7) wskazanie źródeł i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania;

8) analizę końcowych wyników realizacji, przez wstępnie uznaną grupę producentów, planu dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów.

§ 3.

1. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję wojewody o uznaniu za organizację producentów, jeżeli:

1) spełni warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 i ust. 2;

2) wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, i sprzedanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o uznanie za organizację producentów wynosi co najmniej równowartość w walucie polskiej 100 tysięcy euro;

3) spełni pozostałe warunki określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie uznawania organizacji producentów.

2. Wstępnie uznana grupa producentów, w celu uzyskania uznania za organizację producentów, powinna spełniać warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę