aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA

21 kwietnia 2004

465

z dnia 19 lutego 2004 r.

o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) butelka miarowa - pojemnik oznaczony znakiem "3", zamykany lub przystosowany do zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, o pojemności nominalnej od 50 ml do 5 l włącznie, posiadający charakterystykę konstrukcyjną i jednolitość wytwarzania zapewniającą odpowiednią dokładność pomiaru zawartej w nim cieczy przez napełnienie do określonego poziomu lub w określonym procencie jego pojemności całkowitej, bez konieczności wykonywania niezależnego pomiaru ilości nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szkła lub innego materiału posiadającego taką sztywność i stabilność, która zapewnia pojemnikowi zachowanie takich samych właściwości metrologicznych, jakie zapewnia szkło,",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) partia towaru paczkowanego - określoną liczbę jednakowych towarów paczkowanych, o takiej samej ilości nominalnej, zapakowanych w tych samych warunkach i w określonym przedziale czasu,",

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) towar paczkowany - produkt przeznaczony do sprzedaży, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.";

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Nadzorowi organów administracji miar podlega:

1) paczkowanie produktów, w szczególności stosowany przez paczkującego system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,

2) produkcja butelek miarowych, w szczególności stosowany przez producenta butelek miarowych system kontroli wewnętrznej tych butelek.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany na warunkach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.1)).";

3) w art. 8:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Partię towaru paczkowanego uznaje się za spełniającą wymagania określone w ust. 1, jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej według metody referencyjnej lub metody o skuteczności co najmniej takiej samej jak skuteczność metody referencyjnej jest pozytywny.

3. Opis metody referencyjnej kontroli towarów paczkowanych zawiera załącznik nr 2 do ustawy.",

b) uchyla się ust. 4;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Paczkujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

2. Kontroli dokonuje się przez zbadanie każdej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki zgodnie z przyjętym dowolnym systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu partii towarów paczkowanych decyduje wynik kontroli, o której mowa w ust. 2.";

5) art. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych importowanych za spełnienie wymagań ustawy uznaje się deklarację importera lub posiadanie przez niego dokumentacji świadczącej o tym, że w procesie paczkowania były stosowane odpowiednie metody kontroli ilości rzeczywistej towaru paczkowanego zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Art. 11. Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego uważa się za spełnione, jeżeli paczkujący wykorzystuje przy paczkowaniu butelki miarowe i napełnia je do poziomu odpowiadającego pojemności nominalnej określonej w ust. 1 lit. a) załącznika nr 4 do ustawy. Przy wykorzystywaniu i napełnianiu butelek miarowych przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.";

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Paczkujący, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem paczkowania produktów, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania paczkującego.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) oznaczenie paczkującego,

2) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,

3) miejsce paczkowania lub w przypadku towarów importowanych miejsce ich składowania,

4) określenie rodzaju paczkowanego produktu ze względu na jego konsystencję,

5) informację, czy paczkujący zamierza oznaczać towary paczkowane wprowadzane do obrotu znakiem "e", na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy.

3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 2, paczkujący jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.";

7) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. 1. W zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 4 ust. 1, właściwe terytorialnie organy administracji miar przeprowadzają kontrole doraźne w pomieszczeniach paczkującego.

2. Za czynności związane z kontrolą doraźną nie pobiera się opłaty, chyba że w ich wyniku zostanie stwierdzone, że sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy. W takim przypadku pobierane są opłaty jak za kontrole planowe, o których mowa w art. 19 ust. 2.

3. Organ administracji miar przeprowadza badania partii towaru paczkowanego przy zastosowaniu metody referencyjnej. Badania próbek mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach paczkującego lub w wyspecjalizowanych laboratoriach wskazanych przez organy administracji miar.";

8) w art. 15 uchyla się ust. 5;

9) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Paczkujący może oznaczać towary paczkowane znakiem "e" tylko w przypadku, gdy podczas paczkowania produktów był stosowany system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

2. Paczkujący jest obowiązany sporządzić opis przyjętego przez siebie systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego gwarantującego właściwą kontrolę ilości rzeczywistej.

3. Opis, o którym mowa w ust. 2, paczkujący jest obowiązany udostępnić na każde żądanie organów sprawujących nadzór i kontrolę, o których mowa w art. 4 i 5.";

10) uchyla się art. 17;

11) w art. 18:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Paczkujący jest obowiązany do przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w sposób uporządkowany chronologicznie, przez okres przydatności danej partii towaru paczkowanego do użytku, nie krócej jednak niż przez okres roku.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku partii towarów paczkowanych, dla których okres przydatności do użytku nie jest określony, dokumentacja powinna być przechowywana nie krócej niż przez okres dwóch lat.";

12) w art. 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za czynności wykonywane przez dyrektora właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar związane z planową kontrolą towarów paczkowanych pobiera się od paczkującego opłaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do kontroli planowych stosuje się odpowiednio przepis art. 13 ust. 3.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju paczkowanego produktu, uwzględniając zasady statystyki matematycznej.";

13) w art. 24 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,";

14) w art. 25 uchyla się ust. 3;

15) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. 1. Producent butelek miarowych, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem produkcji, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) oznaczenie producenta butelek miarowych,

2) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,

3) miejsce produkcji butelek miarowych lub w przypadku butelek miarowych importowanych miejsce ich składowania.

3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 2, producent jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do importerów butelek miarowych.";

16) art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. 1. Producent butelek miarowych jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej butelek miarowych.

2. Do kontroli wewnętrznej butelek miarowych producent butelek miarowych może stosować metodę referencyjną lub inną, o skuteczności co najmniej takiej samej jak skuteczność metody referencyjnej. Opis metody referencyjnej zawiera załącznik nr 6 do ustawy.

3. Producent butelek miarowych jest obowiązany sporządzić opis przyjętego przez siebie systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych.

4. Opis, o którym mowa w ust. 3, producent jest obowiązany udostępnić na każde żądanie organów sprawujących nadzór, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.

5. Do kontroli wewnętrznej butelek miarowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1, 3, 3a i 4.

6. O przyjęciu lub odrzuceniu partii butelek miarowych decyduje wynik kontroli wewnętrznej butelek miarowych.";

17) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. W przypadku butelek miarowych importowanych za spełnienie wymagań ustawy uznaje się deklarację importera lub posiadanie przez niego dokumentacji świadczącej o tym, że w procesie produkcji były stosowane odpowiednie metody kontroli wewnętrznej butelek miarowych zapewniające spełnienie wymagań określonych w ustawie.";

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Butelki miarowe podlegają kontroli organów administracji miar przez pobranie próbek w pomieszczeniach producenta.

2. Do kontroli butelek miarowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, uwzględniając zasady statystyki matematycznej.";

19) art. 29 i 30 otrzymują brzmienie:

"Art. 29. Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem "e" niespełniające wymagań określonych w ustawie dla tego znaku,

podlega karze grzywny do 20 000 złotych.

Art. 30.

Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butelki miarowe oznaczone znakiem "3" niespełniające wymagań określonych w ustawie dla tego znaku,

podlega karze grzywny do 20 000 złotych.";

20) w załączniku nr 1 do ustawy:

a) w lp. 1 w kolumnie 2:

- w lit. (a) użyty dwukrotnie wyraz "mus" zastępuje się wyrazem "moszcz",

- lit. (b) otrzymuje brzmienie:

"(b) Wina typu "yellow", do których są stosowane następujące określenia odnoszące się do pochodzenia: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" i "Château-Chalon",

b) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

"2
Wina musujące (pozycja WTC 22.05 A); wino w butelkach z korkami w kształcie "grzybka" mocowanymi za pomocą wiązań lub spinek oraz wina w innych opakowaniach pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar i nie większym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C (pozycja WTC 22.05 B)
15.93.1
Wina gronowe"

21) w załączniku nr 2 do ustawy w § 1:

a) w ust. 3 tabela 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

Ilość nominalna Qn towaru paczkowanego wyrażona w g lub ml
Ujemna wartość błędu ilości towaru paczkowanego (T1) wyrażona
w procentach Qn
w g lub ml
od 0 do 50
9
-
powyżej 50 do 100
-
4,5
powyżej 100 do 200
4,5
-
powyżej 200 do 300
-
9
powyżej 300 do 500
3
-
powyżej 500 do 1 000
-
15
powyżej 1 000 do 10 000
1,5
-
powyżej 10 000 do 15 000
-
150
powyżej 15 000 do 50 000
1
-"

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Błąd pomiaru podczas wyznaczania ilości rzeczywistej towaru paczkowanego nie powinien przekraczać 20% dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego (T.,).";

22) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

23) w załączniku nr 4 do ustawy:

a) w ust. 3 tabela otrzymuje brzmienie:

"Pojemność nominalna Vn w ml
Maksymalny dopuszczalny błąd
w procentach Vn
w ml
od 50 do 100
-
3
powyżej 100 do 200
3
-
powyżej 200 do 300
-
6
powyżej 300 do 500
2
-
powyżej 500 do 1 000
-
10
powyżej 1 000 do 5 000
1
-"

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Błąd pomiaru podczas wyznaczania pojemności rzeczywistej butelki miarowej nie powinien przekraczać 20% maksymalnego dopuszczalnego błędu określonego w tabeli w ust. 3.";

24) w załączniku nr 6 do ustawy:

a) w lit. A ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Jeżeli wynik pierwszej kontroli przeprowadzonej na partii odpowiadającej godzinowej produkcji jest niezadowalający, można przeprowadzić drugą kontrolę, opartą na innej próbce pobranej z partii odpowiadającej dłuższemu okresowi produkcji albo w oparciu o wyniki zanotowane na kartach kontroli wewnętrznej producenta.

3. Liczba butelek miarowych stanowiących próbkę powinna wynosić 35 lub 40 w zależności od tego, która z dwóch metod stosowania wyników określonych w punkcie C została wybrana przez producenta butelek miarowych lub właściwe terytorialne organy administracji miar.",

b) w lit. B uchyla się ust. 1,

c) w lit. C2 w pkt 2 zdanie drugie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W tym celu należy podzielić próbkę zgodnie z kolejnością wykonywania pomiarów pojemności rzeczywistej na osiem małych próbek składających się z pięciu butelek miarowych każda i przeprowadzić następujące obliczenia:".

Art. 2.

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie z kompetencjami, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, a także udziela konsultacji i prowadzi doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych.";

2) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych,",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) realizowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465),";

3) w art. 21 w ust. 1 oraz w art. 22 użyty w różnych przypadkach wyraz "ustawa" zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami "niniejsza ustawa oraz ustawa o towarach paczkowanych";

4) w art. 24 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kontrolą towarów paczkowanych na zasadach określonych w ustawie o towarach paczkowanych,".

Art. 3.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

Załącznik do ustawy
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 465)


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę