aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

USTAWA

21 kwietnia 2004

572

z dnia 19 lutego 2004 r.

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych1)

Art. 1.

1. Ustawa określa zakres zadań oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, zasady zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz tryb przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej, w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych uregulowanym w przepisach Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.

Art. 2.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw, zwanych dalej "organizacjami producentów", albo przetwórcy, wydaje decyzje administracyjne w sprawach:

1) zatwierdzania przetwórcy oraz zatwierdzania wstępnie uznanej grupy producentów i organizacji producentów, działających jako przetwórcy;

2) zawieszenia zatwierdzenia przetwórcy oraz zawieszenia zatwierdzenia wstępnie uznanej grupy producentów i organizacji producentów, działających jako przetwórcy;

3) cofnięcia zatwierdzenia przetwórcy oraz cofnięcia zatwierdzenia wstępnie uznanej grupy producentów i organizacji producentów, działających jako przetwórcy;

4) przyznania zaliczki na pomoc finansową z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa;

5) przyznania pomocy finansowej z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa;

6) zwrotu nienależnie wypłaconych środków w ramach pomocy finansowej;

7) wymierzania kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji.

2. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji producentów albo przetwórcy:

1) przyjmuje dokumenty i informacje składane przez wstępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów i przetwórcę;

2) informuje o stwierdzonych uchybieniach w dokumentach i informacjach, o których mowa w pkt 1, w terminie 10 dni od dnia ich złożenia;

3) przeprowadza kontrole u przetwórcy, wstępnie uznanej grupy producentów i organizacji producentów w zakresie:

a) spełniania warunków zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

b) spełnienia warunków do przyznania, wypłacenia oraz sposobu wykorzystania środków pomocy finansowej.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

Art. 3.

1. Przetwórcę, a także wstępnie uznaną grupę producentów oraz organizację producentów, działające jako przetwórcy, zatwierdza się, jeżeli:

1) nie jest wobec nich prowadzone postępowanie upadłościowe;

2) posiadają maszyny i urządzenia niezbędne do wytwarzania produktów określonych przepisami Unii Europejskiej, zwanych dalej "przetworami";

3) zapewniają przeprowadzanie kontroli jakości owoców i warzyw oraz przetworów.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być rozpoczęte wytwarzanie przetworów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu;

2) numer identyfikacji podatkowej (IMIP);

3) numer REGON;

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności z podaniem wytwarzanych przetworów;

5) nazwę i adres przetwórni.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe;

3) informacje o urządzeniach i maszynach służących do wytwarzania przetworów;

4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu;

5) zobowiązanie do corocznego przekazywania, przed rozpoczęciem wytwarzania przetworów, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji szacunkowego planu dostaw owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że przetwory wytworzone z owoców i warzyw objętych pomocą finansową będą przechowywane w oznakowanych i wyodrębnionych miejscach.

5. Decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

6. Odwołanie od decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-6, nie wstrzymuje ich wykonania.

7. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia przetwórcy, wstępnie uznanej grupy producentów i organizacji producentów wniosek o ponowne zatwierdzenie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

8. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przekazuje Prezesowi Agencji informacje o wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.

Art. 4.

1. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, poza informacjami określonymi w przepisach Unii Europejskiej, zawierają:

1) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe;

4) kwotę wnioskowanej zaliczki albo pomocy finansowej.

2. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, dołącza się:

1) dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;

2) kopię decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów albo uznaniu organizacji producentów;

3) dokument potwierdzający dokonanie zabezpieczenia należności - w przypadku wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

Art. 5.

Wnioski, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

Art. 6.

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) dokonuje wypłaty środków w ramach pomocy finansowej, przyznanych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5;

2) prowadzi rejestr zatwierdzonych przetwórców, wstępnie uznanych grup producentów i organizacji producentów wytwarzających przetwory, zwany dalej "rejestrem";

3) przekazuje do agencji płatniczej innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej dowody, że owoce i warzywa były dostarczone i zatwierdzone do przetworzenia, w przypadku gdy wytwarzanie przetworów z owoców i warzyw dostarczonych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7.

1. Rejestr jest jawny i zawiera:

1) oznaczenie przetwórcy, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu oraz miejsca wykonywania działalności albo nazwy, siedziby i adresu;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności, z podaniem wytwarzanych przetworów.

2. Przetwórca, wstępnie uznana grupa producentów i organizacja producentów informują Prezesa Agencji o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

3. Prezes Agencji, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, ogłasza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych, listę zatwierdzonych przetwórców, wstępnie uznanych grup producentów i organizacji producentów, z podaniem imion i nazwisk, miejsc prowadzenia działalności albo nazw, siedzib i adresów oraz wytwarzanych przez nich przetworów.

Art. 8.

1. Wstępnie uznana grupa producentów albo organizacja producentów, zamierzająca ubiegać się o pomoc finansową z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa, powiadamia o tym zamiarze dyrektora oddziału regionalnego Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia poprzedzającego rok gospodarczy.

2. Powiadomienie zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wstępnie uznanej grupy producentów albo organizacji producentów;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) informację o liczbie producentów wytwarzających owoce i warzywa przeznaczone do przetwórstwa;

4) przewidywaną wielkość produkcji owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

5) dane o powierzchni gruntów, na których są uprawiane owoce i warzywa przeznaczone do przetwórstwa.

3. Wstępnie uznana grupa producentów i organizacja producentów prowadzą rejestry wymagane przepisami Unii Europejskiej, zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

4. Przetwórca, a także wstępnie uznana grupa producentów i organizacja producentów, działające jako przetwórcy, prowadzą rejestry wymagane przepisami Unii Europejskiej, zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Art. 9.

1. Strony zawierające umowę o dostarczenie owoców i warzyw do przetwórstwa mogą ustalić większy niż określony przepisami Unii Europejskiej udział masy wadliwych owoców i warzyw w stosunku do masy dostarczonej partii, z tym że udział ten nie może przekraczać 15 % masy partii.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się także do odbiorcy dostawy działającego w ramach tej samej wstępnie uznanej grupy producentów albo organizacji producentów.

Art. 10.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli:

1) wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

2) jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie ust. 11.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez:

1) dyrektora oddziału regionalnego Agencji - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2;

2) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do przetwórcy, wstępnie uznanej grupy producentów albo organizacji producentów lub jej członków i służących do prowadzenia działalności przez przetwórcę, wstępnie uznaną grupę producentów albo organizację producentów lub jej członków;

2) wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do producentów owoców i warzyw, którzy zawarli z wstępnie uznaną grupą producentów lub organizacją producentów umowę o dostarczenie owoców i warzyw do przetwórstwa;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza protokół z tych czynności.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić odpowiednio dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo jednostce organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 11.

1. Agencja pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz sporządza na ich podstawie informacje w zakresie rynku przetworów owocowych i warzywnych, określone w przepisach Unii Europejskiej, i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje uzyskane od Agencji.

Art. 12.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa,

2) wzory rejestrów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4,

3) metody pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy,

4) warunki i termin przekazywania przez organizacje producentów lub wstępnie uznane grupy producentów należności uzyskanych z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa, w ramach zawartej umowy dostarczenia, na rzecz ich członków lub producentów niebędących członkami tych organizacji lub grup

- mając na względzie zapewnienie ujednoliconego stosowania systemu pomocy finansowej.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia:

1) przedłużyć termin zawierania umów o dostarczenie owoców i warzyw do przetwórstwa i podejmowania zobowiązań do dostaw,

2) określić dodatkowe postanowienia umów o dostarczenie owoców i warzyw do przetwórstwa

- mając na względzie usprawnienie funkcjonowania systemu pomocy finansowej.

Art. 13.

1. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje informacji o:

1) tygodniu rozpoczęcia przetwarzania owoców i warzyw,

2) składzie mieszanek owoców i gotowych sosów,

3) ilości owoców i warzyw przetworzonych na przetwory,

4) ilości wytworzonych przetworów,

5) ilości przetworów w magazynie na koniec poprzedniego roku gospodarczego

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 14.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19, z 2002 r. Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2221) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informację o łącznej wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku.";

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczenia członków grupy o wartości produktów przez nich wytworzonych, które zostały sprzedane w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku.".

Art. 15.

1. Podmioty wpisane do rejestru na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2221) przed dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej uznaje się za zatwierdzone w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekażą dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r.:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do obiektu, w którym wykonuje działalność gospodarczą;

2) zobowiązanie do corocznego przekazywania mu, przed rozpoczęciem wytwarzania przetworów, szacunkowego planu dostaw owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

3) oświadczenie, że przetwory wytworzone z owoców i warzyw objętych pomocą finansową będą przechowywane w oznakowanych i wyodrębnionych miejscach.

Art. 16.

1. Wstępnie uznana lub uznana grupa producentów owoców i warzyw, która zamierza korzystać z pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa, przysługującej za okres od dnia 1 maja 2004 r., zawiera umowę o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa z podmiotem wpisanym do rejestru na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, w terminie do dnia 15 lipca 2004 r., jednak nie później niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia dostaw.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, wstępnie uznana lub uznana grupa producentów owoców i warzyw przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

3. Umowa zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres grupy producentów;

2) nazwę i adres przetwórcy;

3) numer umowy;

4) czas trwania umowy i wstępny harmonogram dostaw;

5) ilość pomidorów, która będzie dostarczona do przetworzenia, w rozbiciu na poszczególne lata handlowe, jeżeli umowa jest wieloletnia;

6) zobowiązanie przetwórcy do przetworzenia dostarczonej zgodnie z umową ilości pomidorów;

7) cenę dostarczonych pomidorów oraz warunki dostawy i płatności;

8) termin płatności;

9) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. W przypadku gdy wstępnie uznana lub uznana grupa producentów owoców i warzyw, wytwarzająca przetwory z owoców i warzyw wyprodukowanych przez członków tej grupy producentów, zamierza korzystać z pomocy finansowej z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa, przysługującej za okres od dnia 1 maja 2004 r., składa w terminie do dnia 15 lipca 2004 r. pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przetworzenia pomidorów wyprodukowanych przez swoich członków.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wstępnie uznana lub uznana grupa producentów owoców i warzyw przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów, w terminie 10 dni od dnia jego podpisania.

6. W przypadku gdy producent niebędący członkiem grupy producentów zamierza korzystać z pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa, przysługującej za okres od dnia 1 maja 2004 r., zawiera umowę o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa z grupą producentów, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 lipca 2004 r., jednak nie później niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia dostaw.

7. Umowę, o której mowa w ust. 6, wstępnie uznana lub uznana grupa producentów owoców i warzyw przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, wraz z umową, o której mowa w ust. 1.

8. Umowa, o której mowa w ust. 6, dotyczy całej produkcji pomidorów dla przetwórstwa i zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres producenta;

2) liczbę lat handlowych, których dotyczy umowa;

3) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Art. 17.

Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o grupie producentów owoców i warzyw lub związku grup producentów owoców i warzyw, należy przez to rozumieć odpowiednio organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw.

Art. 18.

Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 150, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2221).

Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 14-16, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski

* Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę