EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

USTAWA

6 maja 2004

964

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych[1]

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb:

1) ustalania wielkości nadmiernych zapasów:

a) produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1972/03/WE z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. WE L 293 z 11.11.2003 r., z późn. zm.), zwanych dalej "produktami rolnymi",
b) cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych, będących rezultatem przetworzenia produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Komisji nr 60/04/WE z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. WE L 9 z 15.01.2004 r.), zwanych dalej "produktami cukrowymi";

2) ustalania i wnoszenia opłat od nadmiernych zapasów produktów rolnych oraz za niewyeliminowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej nadmiernych zapasów produktów cukrowych.

Art. 2.

1. Przez zapasy:

1) produktów rolnych - rozumie się każdą ilość tych produktów;
2) produktów cukrowych - rozumie się każdą ilość cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych: a) nabytych, b) wytworzonych lub przetworzonych - przeznaczonych do sprzedaży.

2. Przez średni stan zapasów rozumie się stan zapasów poszczególnych produktów rolnych u danego podmiotu, będący średnią stanów zapasów z dnia 1 maja 2001 r., 1 maja 2002 r. i 1 maja 2003 r.; w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi:

1) po dniu 1 maja 2001 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów będący średnią stanów zapasów z dnia 1 maja w latach 2002 i 2003;
2) po dniu 1 maja 2002 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów z dnia 1 maja 2003 r.;
3) po dniu 1 maja 2003 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów będący średnią stanów zapasów tego podmiotu z pierwszych dni każdego miesiąca w okresie od dnia, w którym rozpoczął działalność, do dnia 1 maja 2004 r.;
4) po dniu 1 kwietnia 2004 r. - uznaje się, że średni stan zapasów wynosi zero.

Art. 3.

1. Jeżeli stan zapasów produktów rolnych w dniu 1 maja 2004 r. przewyższał wielkości określone w załączniku, właściciele lub samoistni posiadacze zapasów tych produktów składają, w terminie do dnia 31 lipca 2004 r., do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", właściwego ze względu na ich siedzibę albo miejsce zamieszkania, pisemne informacje dotyczące:

1) średniego stanu zapasów poszczególnych produktów rolnych oraz stanu zapasów na dzień 1 maja 2004 r.;
2) wielkości importu i eksportu produktów rolnych w ujęciu miesięcznym w okresie od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 1 maja 2004 r.;
3) okoliczności powstania zapasów produktów rolnych, a w szczególności, czy zapasy są wynikiem:

a) wzrostu produkcji lub wzrostu sprzedaży na rynek krajowy lub wzrostu sprzedaży na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi zapasów lub b) wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek podjętych inwestycji, lub
c) zmian własnościowych polegających na połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotów będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami produktów rolnych, lub nabyciu przez te podmioty przedsiębiorstwa, lub
d) zmian struktury towarowej produkcji, jeżeli zmiany te nastąpiły przed dniem 1 stycznia 2004 r.;

4) wielkości posiadanych zapasów, które:

a) zostaną wykorzystane w produkcji własnej przez podmiot składający pisemną informację do dnia złożenia informacji, nie później niż do dnia 31 lipca 2004 r., lub
b) zostały importowane w ramach kontyngentu taryfowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.)[2] w celu zmniejszenia deficytu krajowego spowodowanego suszą, o ile pozwolenie na przywóz produktów na polski obszar celny uzależniono od złożenia kaucji, pod warunkiem że do dnia 31 lipca 2004 r. zostały ostatecznie wykorzystane w produkcji krajowej, lub
c) stanowią różnicę pomiędzy ilością zakupionych produktów w programach organizowanych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w szczególności uczestniczenia w skupie produktów rolnych z dopłatami Agencji, w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., a średnią ilością zakupów dokonanych w ramach takich programów w okresach od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. i od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., lub
d) zostały wywiezione poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r. bez uzyskania jakiejkolwiek formy wsparcia eksportu określonej przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności refundacji wywozowych, lub
e) uległy zniszczeniu, zepsuciu lub z powodu innych okoliczności nie mogą być wprowadzone na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi, składają, w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r., do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na ich siedzibę albo miejsce zamieszkania, pisemne informacje dotyczące:

1) stanu zapasów produktów cukrowych na dzień 1 maja 2000 r., 1 maja 2001 r., 1 maja 2002 r., 1 maja 2003 r. i 1 maja 2004 r., jeżeli na dzień 1 maja 2004 r. stan zapasów każdego z tych produktów przewyższał 5 ton, z tym że: a) w przypadku produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach, b) w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości cukru i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i izoglukozy oraz na cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i izoglukoza C);
2) okoliczności powstania zapasów, a w szczególności:

a) wzrostu produkcji lub wzrostu sprzedaży na rynek krajowy lub wzrostu sprzedaży na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi zapasów, lub
b) wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek podjętych inwestycji, lub
c) zmian własnościowych polegających na połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu składającego informację lub nabyciu przez ten podmiot przedsiębiorstwa, lub
d) zmian struktury towarowej produkcji lub receptury, lub
e) zmian wielkości limitów A i B cukru oraz wielkości limitów A i B izoglukozy;

3) danych w zakresie:

a) rocznej wielkości produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktów cukrowych w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w latach 2000, 2001, 2002, 2003 - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji lub przetwórstwa produktów cukrowych, z tym że: - odnośnie produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach, - w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości cukru i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i izoglukozy oraz na cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i izoglukoza C),
b) wielkości miesięczne importu i eksportu produktów cukrowych w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w latach 2000, 2001, 2002, 2003, z podziałem na państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2004 r., na państwa przystępujące do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. i na pozostałe państwa.

3. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi w całym okresie objętym obowiązkiem składania informacji, składają wyłącznie informacje dotyczące okresu prowadzonej działalności gospodarczej, z tym że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po dniu 1 maja 2003 r., składają informacje na pierwszy dzień każdego miesiąca lub na dzień poprzedni.

4. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi po dniu 1 stycznia 2004 r., składają informacje niezależnie od wielkości posiadanych zapasów tych produktów na dzień 1 maja 2004 r.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie dokonania prawidłowej oceny stanu zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych.

Art. 4.

1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekażą wojewódzkim inspektorom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej "Inspekcją", właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dane uzyskane ze złożonych informacji w zakresie określonym w art. 3 w terminie:

1) do dnia 31 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;
2) do dnia 31 sierpnia 2004 r. - w przypadku produktów rolnych.

2. Prezes Agencji przekaże ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze dane uzyskane ze złożonych informacji, o których mowa w art. 3, w terminie:

1) do dnia 28 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;
2) do dnia 15 października 2004 r. - w przypadku produktów rolnych.

Art. 5.

1. Posiadanie przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, nadmiernych zapasów produktów rolnych w dniu 1 maja 2004 r. podlega opłacie.

2. Za nadmierny zapas produktów rolnych u danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów, pomniejszony o ilości wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, który na dzień 1 maja 2004 r. przekracza o co najmniej 10% średni stan zapasów tego podmiotu.

Art. 6.

1. Wysokość opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów określonych produktów rolnych na dzień 1 maja 2004 r. stanowi iloczyn ilości tych zapasów i stawki jednostkowej za dany produkt.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję administracyjną w sprawie ustalenia wielkości nadmiernych zapasów produktów rolnych oraz wysokości opłaty od tych zapasów dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1, i przekazuje kopię decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu.

3. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wykaz podmiotów, w stosunku do których zostały ustalone wielkości nadmiernych zapasów produktów rolnych.

4. Opłata, o której mowa w art. 5 ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i podlega wpłaceniu na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.

Art. 7.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za poszczególne produkty rolne w złotych polskich na jednostkę wagową produktu, mając na uwadze przepisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 8.

1. W przypadku ustalenia przez Komisję Europejską wielkości nadmiernych zapasów produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy produktów cukrowych u przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2, uważa się:

1) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości będące wynikiem okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2, przekracza o co najmniej 10% stan zapasów na dzień 1 maja 2003 r. - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ust. 2;
2) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości będące wynikiem okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2, przekracza o co najmniej 10% średni stan zapasów z dni, których dotyczy informacja, o której mowa w art. 3 ust. 3 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ust. 3;
3) stan zapasów w dniu 1 maja 2004 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu tymi produktami po dniu 1 kwietnia 2004 r.

2. W przypadku ustalenia przez Komisję Europejską wielkości nadmiernych zapasów produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy cukru, fruktozy lub izoglukozy u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich importu w celu wprowadzenia do obrotu uznaje się:

1) zapasy tych produktów, których stan na dzień 1 maja 2004 r., przekracza średnią wielkość zapasów tych produktów na pierwszy dzień każdego miesiąca lub dzień poprzedni w latach 2002 i 2003;
2) stan zapasów tych produktów na dzień 1 maja 2004 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli tą działalność po dniu 1 stycznia 2004 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, wydaje decyzję administracyjną w sprawie wielkości nadmiernych zapasów produktów cukrowych.

Art. 9.

1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi, są obowiązani wyeliminować na własny koszt nadmierne zapasy tych produktów z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w terminie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b.

2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r., składają do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, dokumenty potwierdzające wyeliminowanie nadmiernych zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są:

1) dokumenty eksportowe, w tym pozwolenia wywozu, określone w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b;
2) protokoły dotyczące denaturacji produktów cukrowych przeznaczonych na paszę dla zwierząt sporządzone przez autoryzowane zakłady zgodnie z rozporządzeniem Komisji EWG nr 100/72 z dnia 14 stycznia 1972 r. ustanawiającym szczegółowe zasady odnoszące się do denaturacji cukru przeznaczonego na paszę dla zwierząt (Dz.Urz. L 12 z 15.01.1972 r., z późn. zm.); denaturacja produktów cukrowych oraz sporządzenie protokołu odbywa się w obecności pracownika Inspekcji;
3) protokoły dotyczące przetworzenia produktów cukrowych w sektorze paliwowym.

4. Przedsiębiorca, który w wymaganym terminie nie wyeliminował nadmiernych zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, podlega opłacie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za poszczególne produkty cukrowe w złotych polskich na jednostkę wagową produktu, mając na uwadze przepisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie do dnia 15 września 2005 r., wydaje decyzje administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 4, dla poszczególnych przedsiębiorców i przekazuje kopie decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

7. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa i podlega wpłaceniu na rachunek bankowy urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6.

Art. 10.

1. Kontrolę podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 3 i art. 9 ust. 2, wykonuje Inspekcja na wniosek właściwego organu Agencji.

2. Przy przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.)[3].

3. Organy przeprowadzające kontrolę, o której mowa w ust. 1, przekazują organom Agencji informacje o wyniku kontroli.

4. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot nie złożył w terminie pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w art. 3, organ przeprowadzający kontrolę powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

5. Ilekroć w przepisach odrębnych przewiduje się ograniczenia ilości kontroli przedsiębiorców, przepisy te nie mają zastosowania do kontroli przeprowadzanych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 11.

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto nie złożył w terminie, będąc do tego obowiązanym, pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w art. 3.

2. Karę pieniężną ustala, w drodze decyzji administracyjnej, naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu obowiązanego do złożenia informacji.

3. Kara pieniężna wynosi:

1) 50% należnej opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów produktów rolnych lub opłaty za niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej;
2) 3 000 zł - w przypadku gdy podmiot nie podlegał obowiązkowi uiszczenia opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów produktów rolnych lub opłaty za niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

4. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.)[4].

Art. 12.

Do egzekucji:

1) opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 9 ust. 4;
2) kary pieniężnej, o której mowa w art. 11 ust. 1

- stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 13.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące nadmiernych zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych określone w rozporządzeniach, o których mowa w art. 1 pkt 1.

Art. 14.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Art. 53a.

1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C, wyprodukowane w roku rozliczeniowym 2003/2004, muszą zostać wywiezione poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w postaci nieprzetworzonej lub w wyrobach o zawartości cukru co najmniej 10% w przeliczeniu na cukier biały, w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r., bez dopłat.

2. Producent cukru, izoglukozy i syropu inulinowego ma obowiązek przedstawiania Agencji administracyjnych dokumentów celnych SAD w celu udowodnienia wykonania przepisu ust. 1. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, w dokumencie SAD należy podać informację o zawartości cukru w tych wyrobach.

3. Producent, który naruszył przepis ust. 1, obowiązany jest do wnoszenia opłaty sankcyjnej w wysokości wartości niewywiezionego poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej cukru C, izoglukozy C w przeliczeniu na suchą masę albo syropu inulinowego C wyrażonego jako ekwiwalent cukru albo izoglukozy przez zastosowanie współczynnika 1,9, licząc według ceny interwencyjnej cukru białego, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2.

4. Opłaty sankcyjne, o których mowa w ust. 3, stanowią niepodatkowe należności budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.".

Art. 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski

* Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122. 
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386. 
**** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 83, poz. 931 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 86, poz. 960, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

Załącznik do ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę